niedziela, 20.05.2018 | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Noc trzy wieże
Strona główna >> Node >> Samorząd

Samorząd

Kalisz jest miastem na prawach powiatu.
Organami Miasta Kalisza są Rada Miasta Kalisza i Prezydent Miasta Kalisza.
Ustrój wewnętrzny Miasta Kalisza reguluje Statut uchwalony przez Radę Miasta.
Mieszkańcy Miasta Kalisza z mocy prawa tworzą wspólnotę samorządową.
Świętem Miasta jest 11 czerwca - rocznica odnowienia przywileju lokacji miasta Kalisza wydanej przez Księcia Kaliskiego Bolesława Pobożnego i potwierdzonej przez Przemysła II w 1282 roku.

Celem i zadaniem Miasta jest rozwiązywanie wszystkich lokalnych problemów, organizowanie i zaspakajanie potrzeb życia publicznego i umożliwienie mieszkańcom pełnego uczestnictwa w życiu wspólnoty samorządowej.
Miasto tworzy i realizuje politykę wszechstronnego rozwoju i gwarantuje właściwe funkcjonowanie wszystkich jego dziedzin życia, zapewnia funkcjonowanie spraw publicznych o znaczeniu lokalnym oraz realizuje swoje
ustawowe, nieodzowne do zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty zadania nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów

Rada Miasta  jest reprezentantem zbiorowych interesów wspólnoty oraz określa politykę rozwoju Miasta .
Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Mieście.
Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał, należące do jej kompetencji sprawy, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach.
Rada działa także poprzez swoje Komisje oraz Prezydenta, który wykonuje jej uchwały.
Prezydent i Komisje pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy pozostające w zakresie jej działania. W sesji uczestniczą z prawem zabierania głosu Prezydent, Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta.
W sesji mogą uczestniczyć przewodniczący rad i zarządów osiedli oraz sołtysi lub upoważnieni przedstawiciele osiedli (sołectw), którzy - za zgodą Przewodniczącego - mogą zabrać głos w sprawach dotyczących reprezentowanych osiedli (sołectw).
Obrady Rady są jawne.

Radny reprezentuje wyborców - utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłoszone postulaty, prośby, petycje i przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia.
Celem sprawowania mandatu radnego jest służba dobru Miasta i jego mieszkańców.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity