piątek, 23.02.2018 | Imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa
Łódź Calisia z teatrem
Strona główna >> Absolutorium dla prezydenta Grzegorza Sapińskiego

Absolutorium dla prezydenta Grzegorza Sapińskiego

Podczas XL sesji Rady Miejskiej Kalisza radni udzielili absolutorium prezydentowi Grzegorzowi Sapińskiemu. Wniosek w tej sprawie złożyła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza, która wcześniej wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2016 rok. To ona wystąpiła również o wydanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Była to opinia pozytywna. 

Cieszy mnie fakt, że wykorzystaliśmy ubiegły rok na skuteczną realizację bieżących zadań, służących mieszkańcom, i przygotowanie kolejnych projektów rozwojowych miasta. Cieszy mnie każda, nawet najmniejsza inwestycja, którą wykonaliśmy. To był czas wzmożonej, uczciwej pracy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego budżetu. Dziękuję mieszkańcom za ich pracowitość i przedsiębiorczość, Radzie Miejskiej Kalisza, Urzędowi Miejskiemu, wszystkim wydziałom i jednostkom organizacyjnym. Stan miasta i jego finansów jest bardzo dobry – podkreślił prezydent Grzegorz Sapiński.

Specjalne podziękowanie złożył zespołowi finansowemu urzędu, a zwłaszcza Irenie Sawickiej, skarbnik Miasta za ogrom pracy włożony w przygotowanie obszernego sprawozdania rozbudowanego o szereg analiz.

W 2016 r. wykonano dochody w kwocie 535.424 tys. zł, co stanowiło 100,9 % założonego planu. Na powyższą kwotę składają się głównie subwencje (145.066 tys. zł, tj. 100 % planu), udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT – 127.131 tys. zł, tj. 101,7 % planu), udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT – 10.736 tys. zł, tj. 107,4 % planu), podatek od nieruchomości (57.967 tys. zł, tj. 104,4 % planu), wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (14.855 zł, tj. 98 % planu), podatek od środków transportowych (6.302 tys. zł, tj. 116,7 % planu), dotacje celowe, otrzymane na realizację zadań własnych – dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego (17.333 tys. zł, tj. 93,6 % planu), środki z Unii Europejskiej, pozyskane jako refundacja wydatków poniesionych przy inwestycjach drogowych, ochrony przeciwpożarowej oraz na realizację innych unijnych zadań bieżących (8.810 tys. zł, tj. 96,4 % planu). Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa wykonano w 98,2 % planu, była to kwota 87.018 tys. zł – mówił prezydent Kalisza podczas sesji.

Jeżeli chodzi o wydatki, wykonano je w kwocie 512.758 tys. zł, tj. 93,5 %, przeznaczając najwięcej środków dla działów: 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (36,1 %), 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (26,3 %), 600 – Transport i łączność (10,1 %), 750 – Administracja publiczna (6,9 %),
926 – Kultura fizyczna (5,8 %), 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,5 %), 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,8 %) i 630 – Turystyka, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,1 %).

‒ Na niższe wykonanie wydatków ogółem (93,5 %) miały wpływ wydatki majątkowe, gdzie w planie dla 187 zadań przyjęto kwotę 75.770 tys. zł, a wykonano 58.672 tys. zł (77,4 %) oraz oszczędności na wydatkach bieżących, np. nie wykonano wydatków na poręczenia, rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego, poniesiono niższe wydatki na obsługę długu (odsetki) i zadania z zakresu administracji rządowej (plan ustalony przez Wojewodę był zawyżony). Ponadto wystąpiły m.in. oszczędności w realizacji dodatków mieszkaniowych – kontynuował prezydent.

Jak dodał, opóźnienia w wykonaniu niektórych inwestycji miały miejsce z przyczyn obiektywnych, a były nimi na przykład: warunki atmosferyczne, brak ofert lub kwoty ofert przewyższające możliwości finansowe miasta. Przypomniał też, że w przypadku remontu mostu w ciągu ul. Chopina wyłoniony w drodze postępowania przetargowego wykonawca okazał się wyjątkowo nierzetelny.

‒ Planowany deficyt stanowił kwotę 17.635 tys. zł, natomiast na 31 grudnia 2016 roku osiągnęliśmy nadwyżkę w wysokości 22.666 tys. zł, i ten fakt mnie bardzo cieszy. W 2016 roku spłaciliśmy również raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz wykupiliśmy obligacje komunalne w łącznej wysokości 13.772 tys. zł – podsumował Grzegorz Sapiński, zaznaczył, że w ubiegłym roku budżetowym Miasto nie zaciągnęło nowych zobowiązań i nie korzystało z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. ‒ Kalisz jest w dobrej kondycji finansowej – reasumował prezydent.

Za udzieleniem absolutorium prezydentowi Grzegorzowi Sapińskiemu głosowało 13 radnych.

W załączniku znajdują się:

- wystąpienie absolutoryjne prezydenta Grzegorza Sapińskiego, w którym omówił sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok oraz informację o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu.

- spis najważniejszych inwestycji, zrealizowanych w 2016 roku.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity