sobota, 21.04.2018 | Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa
Flora
Strona główna >> Budżet Miasta Kalisza na 2018 rok uchwalony

Budżet Miasta Kalisza na 2018 rok uchwalony

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Kalisza radni przyjęli budżet na 2018 rok.

‒ Budżet to sukces kaliszan, ludzi przedsiębiorczych i zaradnych – powiedział prezydent Grzegorz Sapiński. ‒ Sukcesywnie rosną dochody, dzięki czemu miasto rozwija się i zmienia.. Myślę, że to powód do zadowolenia, a także dobra wiadomość dla mieszkańców.

Główne zalety budżetu na 2018 rok to dbałość o zrównoważony rozwój we wszystkich dziedzinach życia społecznego i ekonomicznego oraz oszczędne wydawanie środków publicznych. 

Na 2018 r. dochody Miasta Kalisza stanowią kwotę 579.937 tys. zł, a wydatki ‒ 610.642 tys. zł. Deficyt (różnica między dochodami a wydatkami) to 30.706 tys. zł.

Na zaplanowane dochody w wysokości 579.937 tys. zł składają się:
- dochody bieżące w kwocie 529.018 tys. zł, które wzrosły o 3,3 % w stosunku do 1 stycznia 2017 roku,
- dochody majątkowe w kwocie 50.919 tys. zł, które wzrosły o 150,5 % w porównaniu z 1 stycznia 2017 roku.

Dochody bieżące zaplanowano głównie z tytułu: udziałów w podatkach PIT i CIT – 155.456 tys. zł, subwencji ogólnych – 142.282 tys. zł, dotacji celowych – 108.478 tys. zł, oraz dochodów własnych z tytułu: podatku od nieruchomości – 58.000 tys. zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.180 tys. zł, opłaty skarbowej ‒ 1.500 tys. zł, opłaty komunikacyjnej – 2.700 tys. zł, opłaty targowej – 2.300 tys. zł, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.250 tys. zł, podatku od czynności cywilnoprawnych
– 4.300 tys. zł, wpływu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 1.517 tys. zł, wpływów
z najmu i dzierżawy składników majątkowych ‒ 1.118 tys. zł, refundacji kosztów dotacji udzielanych przez Miasto niesamorządowym przedszkolom, oddziałom przedszkolnym
– 1.920 tys. zł, opłat parkingowych (dot. Strefy Płatnego Parkowania) – 3.100 tys. zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.200 tys. zł, usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego – 660 tys. zł.

Dochody majątkowe planuje się pozyskać z tytułu: sprzedaży mienia (2.500 tys. zł), środków pozyskanych z BGK na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)” ‒ 1.218 tys. zł, wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (250 tys. zł), środków na inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych (20 tys. zł), środków na finansowanie projektów z udziałem środków z UE ‒ 46.931 tys. zł (dla porównania w 2017 roku stanowiły kwotę 12.828 tys. zł).

Struktura dochodów na 2018 rok przedstawia się następująco:
- udziały w podatku PIT i CIT stanowią 26,8 % ogółu dochodów,
- subwencje stanowią 24,5 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe stanowią 18,7 % ogółu dochodów,
- środki zewnętrzne na projekty współfinansowane z udziałem środków z UE stanowią 8,4 % ogółu dochodów,
- pozostałe dochody stanowią 21,6 % ogółu dochodów.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 610.642 tys. zł, w tym: wydatki bieżące – 501.595 tys. zł, które wzrosły o 9 % w porównaniu z 1 stycznia 2017 roku i wydatki majątkowe 109.047 tys. zł, które wzrosły o 16,4 % w porównaniu z 1 stycznia 2017 roku.

Główne wydatki budżetu to: oświata i wychowanie – 210.384 tys. zł, tj. 34,5 % wydatków ogółem; pomoc społeczna i rodzina – 140.867 tys. zł, tj. 23,1 % wydatków ogółem; transport i łączność – 84.175 tys. zł, tj. 13,8 % wydatków ogółem; gospodarka komunalna – 40.295 tys. zł, tj. 6,6 % wydatków ogółem; kultura, sztuka i kultura fizyczna – 29.515 tys. zł, tj. 4,8 % wydatków ogółem; pozostałe wydatki stanowią ok 105.406 tys. zł, tj. 17,2 % wydatków ogółem.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 109.047 tys. zł, głównie na: drogi i publiczny transport zbiorowy – 54.604 tys. zł; oświatę – 18.068 tys. zł; gospodarkę komunalną – 11.093 tys. zł; gospodarkę mieszkaniową – 5.070. tys. zł; administrację publiczną – 5.059 zł; bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 3.587 tys. zł.

Najwięcej środków przeznaczono na następujące zadania:
- Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – 26.877 tys. zł,
- Rewitalizacja Głównego Rynku ‒ poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF) – 9.400 tys. zł,
- Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF) – 8.580 tys. zł,
- Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF) – 5.751 tys. zł,
- Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF) – 5.200 tys. zł.

Zgodnie z zawartymi przez Miasto w poprzednich latach umowami planuje się w 2018 roku spłatę kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 10.746 tys. zł. Ponadto planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania w kwocie 41.400 tys. zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W związku z powyższym planowane zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wg. stanu na 31.12.2018 r. wynosić będzie 225.370 tys. zł i stanowić będzie 38,9 % planowanych dochodów na 2018 r.

Margines bezpieczeństwa w zakresie spłat zadłużenia (spełnienie wymogu określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych) jest na bezpiecznym poziomie. Jednakże na bieżąco będzie prowadzony monitoring wielkości mających wpływ na zachowanie relacji wynikającej z art. 243 ww. ustawy, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania planowanych dochodów.

Finanse miasta są bezpieczne i w żadnym z podstawowych wskaźników nie zbliżają się ani na chwilę do krytycznego pułapu przewidzianego przez ustawodawcę.
Jak podkreślił prezydent Grzegorz Sapiński: ‒ Przedstawiony dzisiaj projekt budżetu zawiera to wszystko, co cechowało działalność kaliskiego samorządu w minionym roku, a więc wspieranie rozwoju miasta, oszczędne wydawanie środków publicznych, zapewnienie zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach życia społecznego i ekonomicznego.

Oprac. Anna Błaszczyk

Zdjęcie: Katarzyna Ciupek

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity