wtorek, 19.06.2018 | Imieniny: Gerwazego, Protazego
Nocny widok ze szpitala
Strona główna >> Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

W Powiatowym Urzędzie Pracy obradowała dziś Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej.

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej Kalisza,
w dniu 14 czerwca 2017 r., godz. 12.30,
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Staszica 47 a.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi – Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
5. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
7. Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
8. Funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy – zadania, instrumenty walki z bezrobociem, sytuacja na rynku pracy.
9. Korespondencja
- pisma Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy z prośbą
o dotację;
- odpowiedź Przewodniczącego Rady Społecznej Radosława Kołacińskiego na wniosek Komisji ws funkcjonowania szpitala;
- opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RMK
o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2016 rok.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Zdjęcia: Katarzyna Ciupek

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity