poniedziałek, 23.04.2018 | Imieniny: Jerzego, Wojciecha
Kogutek wiosna
Strona główna >> Miasto dba o powietrze

Miasto dba o powietrze

- Kaliszanie powinni pamiętać, że jakość powietrza w ich mieście w dużym stopniu zależy od nich samych. 70% zanieczyszczeń w okresie zimowym spowodowanych jest paleniem m.in. śmieci, starych ubrań, czy innymi złej jakości źródłami energii. Niebezpieczne dla czystości powietrza jest także nieuzasadnione palenie w kominkach (ma to miejsce wtedy, gdy w domu znajduje się inne źródło energii cieplnej). - Można przeczytać w komunikacie wystosowanym przez władze miasta, dotyczącym jakości powietrza w Kaliszu. 

Zgodnie z raportem WIOŚ, w niedzielę, 8 stycznia 2017 roku, w Kaliszu odnotowano 98 mikrogramów/m3 (średnia wartość) pyłu PM10. Norma wynosi 50 mikrogramów/m3. To oznacza, że ta ostatnia została przekroczona o blisko 100%. W bardzo wielu polskich miastach jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. Ten problem dotyczy także Kalisza. Trudno jednak porównywać sytuację Kalisza z tą, która ma miejsce w Krakowie czy Rybniku. 9 stycznia tego roku normy dotyczące zanieczyszczenia powietrza w tym ostatnim mieście zostały przekroczone o blisko 2300 procent.  

Kaliszanie powinni pamiętać, że jakość powietrza w ich mieście w dużym stopniu zależy od nich samych. 70% zanieczyszczeń w okresie zimowym spowodowanych jest paleniem m.in. śmieci, starych ubrań, czy innymi złej jakości źródłami energii. Niebezpieczne dla czystości powietrza jest także nieuzasadnione palenie w kominkach (ma to miejsce wtedy, gdy w domu znajduje się inne źródło energii cieplnej).

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską?

Przypominamy też, że zgodnie z procedurą dla poszczególnych alertów w zakresie działań krótkoterminowych w zakresie pyłów PM10 i PM2,5, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla posiadaczy pojazdów osobowych zostają wprowadzone przy przekroczeniu poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 300 mikrogramów na m3 (przekroczenie normy o 600%).

Warto pamiętać, że jeden dzień obsługi Kaliskich Linii Autobusowych kosztuje Miasto około 65 tysięcy złotych. Każdego dnia przewoźnik sprzedaje bilety za kwotę 25-30 tysięcy złotych. Łatwo obliczyć, że dziesięć dni bezpłatnych przejazdów kosztowałoby Miasto blisko 1 000 000 złotych (po podliczeniu łącznych kosztów poniesionych przez spółkę i utraconych przychodów z tytułu sprzedaży biletów). Tę kwotę z pewnością lepiej przeznaczyć na dofinansowanie instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych, co na dłuższą metę zdecydowanie bardziej przyczyni się do poprawy stanu czystości powietrza w mieście. 

Ochrona powietrza w  Kaliszu

Od 1996 r. Miasto Kalisz wypłaca dotacje z budżetu Kalisza na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne. Dotacja na zmianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) przyznawana jest zgodnie z warunkami i kryteriami określonymi uchwałą Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów
publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Warunkiem wypłaty dotacji jest likwidacja źródeł opalanych paliwem stałym oraz zainstalowanie na stałe ekologicznych urządzeń grzewczych posiadających stosowny atest dopuszczający je do użytkowania. Dotacja udzielana jest wyłącznie na pokrycie kosztów:  kotła co lub grzejników, wykonania węzła cieplnego, zakup pompy ciepła.  W 2016 r. pozytywnie zostały rozpatrzone 74 wnioski na łączną kwotę 220.460,86 zł.

Trzeba też dodać, że w 2015 i 2016 roku Urząd Miejski w Kaliszu wydał łącznie ponad 400 pozwoleń na wewnętrzną instalację gazową.

Ponadto przeznaczono z budżetu Kalisza na 2016 r. kwotę 379.500 zł na modernizację systemu grzewczego dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych, podlegających Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych. Dzięki powyższym środkom 26 lokali zyskało ogrzewanie ekologiczne (tym samym cztery budynki MZBM są w całości wyposażone w ekologiczny system ogrzewania).

W 2016 roku 26 najemców lokali mieszkalnych wystąpiło do MZBM-u o wydanie warunków technicznych na zmianę systemu ogrzewania, z czego 10 najemców dokonało tej zmiany korzystając z przysługujących im dopłat. 

W 2017 r. na wypłatę dotacji na zmianę systemu ogrzewania przeznaczono w budżecie Kalisza kwotę 350.000 zł  (z możliwością jej zwiększenia) oraz 500.000 dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na modernizację systemu grzewczego dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Od 2017 r. planuje się, aby kwota dotacji wynosiła do 80% kosztów inwestycji, nie więcej niż 5.000 zł.  Od stycznia 2017 r . MZBM podwyższył wysokość  refundacji  dla  najemców lokali mieszkalnych za likwidację pieców z kwoty ok. 1.500 zł za każdy zlikwidowany w lokalu piec do kwoty ok.  2.000 zł. To oznacza, że najemca może otrzymać 5 tys. zł z budżetu Miasta oraz 2 tys. zł za wymianę jednego pieca z budżetu MZBM.

Ponadto realizowane są pozostałe działania wynikające z Programu ochrony powietrza
w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P dla strefy Miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów:

- ograniczenie emisji z zakładowych systemów grzewczych,
- ograniczenie emisji punktowej: modernizacja sieci cieplnych i przyłączy na terenie miasta Kalisza, podłączenie do sieci cieplnej, termomodernizacja budynków mieszkalnych, 
- ograniczenie emisji komunikacyjnej (czyszczenie ulic na mokro, system zintegrowany zarządzania ruchem drogowym, obniżenie emisji z realizowanych inwestycji budowlanych, przebudowa i remonty ulic, budowa odcinków dróg, rozwój systemu transportu publicznego, rozwój infrastruktury rowerowej,
- edukacja ekologiczna,
- ochrona powietrza w planowaniu przestrzennym,
- zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni publicznej.

Projekt „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

- zakup 9 autobusów niskoemisyjnych, w tym 5 autobusów o napędzie hybrydowym oraz 4 autobusy o tradycyjnym źródle zasilania, spełniającym jednak najwyższe obecnie normy emisji spalin Euro VI
- budowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Majkowskiej
- modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energooszczędność
- kampania informacyjno–promocyjna, mająca przybliżyć mieszkańcom tematykę niskiej emisji oraz przedstawić możliwe do wykorzystania w codziennym życiu działania ograniczające niską emisję

Całkowita wartość projektu to 20 548 036,46 zł. Dotacja bezzwrotna z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego wyniosła 14 267 630,70 (85% kosztów kwalifikowalnych).

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity