piątek, 22.06.2018 | Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana
Nocny widok ze szpitala
Strona główna >> Miasto dotuje prace przy zabytkach

Miasto dotuje prace przy zabytkach

Przypominamy o możliwości ubiegania się o dotacje celowe na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza.

Zasady udzielania dotacji określa uchwała Rady Miejskiej Kalisza Nr XLVII/641/2014 z dnia 22 maja 2014 roku – (treść uchwały w załączniku). Druk wniosku o dotację, stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały.

Zgodnie z art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach mogą obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych; 
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Wnioski składa się do Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja ma być udzielona.Wypełnione wnioski na 2018 rok wraz z wymaganymi załącznikami, można składać osobiście w Sekretariacie Prezydenta Miasta Kalisza w ratuszu, I piętro, pokój 21 w godzinach pracy urzędu, tj. pn.-pt. od 7.30 do 15.30 lub przesłać pod adres: Prezydent Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, w terminie do 15 grudnia 2017 roku. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
Wnioski niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie, a także przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Sprawy w powyższym zakresie prowadzi merytoryczny Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki 1 a, III piętro, pokój 318, tel.62 50 49 705, gdzie można kierować zapytania.


tekst: Iwona Cieślak
fot. Tomasz Skórzewski

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity