piątek, 25.05.2018 | Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Kogutek wiosna
Strona główna >> Miasto oszczędza

Miasto oszczędza

Na przełomie 2014 i 2015 roku nastąpiła regulacja wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rad Nadzorczych Spółek, w których Miasto Kalisz posiada 100% udziałów. W wyniku przeprowadzonych czynności, koszty związane z zarządzaniem Spółkami w następnych latach przyniosły średnie roczne oszczędności w kwocie około 600 tys. złotych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, która m.in. dotyczy spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zaproponowano nowe zasady wynagradzania członków organów zarządzających (zarządów) i członków organów nadzorczych (rad nadzorczych). Wobec tych osób nie będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o zasadach wynagradzania osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa).

- Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń przedstawia kryteria, jakimi należy się kierować przy ustalaniu wynagrodzeń członków Zarządu i Rad Nadzorczych - mówi Barbara Gmerek, wiceprezydent Kalisza. - Stanowi także, że wynagrodzenie całkowite członka zarządu będzie składało się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki.

Organ przy ustalaniu wynagrodzenia stałego uwzględnia skalę działalności spółki, zgodnie z właściwą grupą referencyjną określoną w ustawie. Przesłankami do określenia tego wynagrodzenia są dane firmy w roku obrotowym: średnioroczne zatrudnienie wyrażone w etatach, roczny obrót netto – przychody netto ze sprzedaży produktów powiększone o przychody finansowe oraz suma bilansowa (aktywów bilansu).

Na dzień dzisiejszy Spółki nie dysponują jeszcze zatwierdzonymi wynikami finansowym z działalności za rok 2016, a analizując dane tylko za rok 2015, trudno jest poprawnie wskazać, do której grupy zaklasyfikować daną spółkę. Wstępne wyliczenia wskazują, że w większości przypadków nie będzie dużych zmian w uposażeniu organów zarządzających, z lekką tendencją wzrostową. Ważnym elementem wynagrodzeń jest część zmienna, która uzależniona jest od realizacji wyznaczonych celów zarządczych i faktycznie wypłacana będzie w następnym roku obrachunkowym. Należy również podkreślić, że zastąpienie umów o pracę kontraktem menadżerskim, opartym na kodeksie cywilnym powoduje, że członkowie zarządu nie są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, ani zdrowotnymi. Składki te menadżerowie będą teraz opłacali samodzielnie.

Oprac. Biuro Komunikacji Społecznej UM w Kaliszu

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity