niedziela, 22.04.2018 | Imieniny: Kai, Leonii, Sotera
Nocny widok ze szpitala
Strona główna >> Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka rozszerza działalność

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka rozszerza działalność

Jak każda dobrze prosperująca instytucja, również Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka  dba o to, aby przy zachowaniu dobrego, wysokiego poziomu  świadczonych usług kulturalnych w miarę możliwości nadal się rozwijać. U podstaw tych dążeń leży zarówno  utrzymywanie dobrych relacji z dotychczasowymi odbiorcami oferty, jak i próby pozyskania nowych sympatyków. Z myślą o tym, zrodziła się koncepcja ulokowania filii bibliotecznej w budynku Izby Pamięci – Muzeum Historii Szczypiorna. Obiekt, nakładem Miasta Kalisza, zostanie w bieżącym roku rozbudowany. Czynione są wysiłki, aby otwarcie placówki odbyło się w 2018 roku z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

I czas i miejsce nie są przypadkowe. Przez Szczypiorno, a właściwie przez obóz internowania, w którym osadzono legionistów Józefa Piłsudskiego po kryzysie przysięgowym 1917 roku, wiodła bowiem symboliczna droga do niepodległości. W tym też okresie zaczęła się rodzić legenda legionów zawsze wiernych swemu komendantowi. Nowo utworzona filia obok statutowej działalności związanej z udostępnianiem książki i informacji, zajęłaby się także popularyzacją wiedzy o dziejach Szczypiorna, w które wpisały się m.in. działalność komory celnej, obóz internowania działaczy niepodległościowych, obecność wspólnoty ukraińskiej,  przebieg kaliskiej linii maginota, jak również powstanie piłki ręcznej i współczesne odniesienia do tamtych wydarzeń. Działalność powstałej w obiekcie placówki kultury związana  z upowszechnianiem książki i czytelnictwa, poszerzona zostanie o aktywność służącą kultywowaniu patriotycznych tradycji, promocji turystycznej Szczypiorna, jako miejsca, przez które poprzez fakt internowania w 1917 roku  legionistów Józefa Piłsudskiego wiodła symboliczna droga ku niepodległości. Z okresem tym związane jest również narodzenie nowej dyscypliny sportu – piłki ręcznej (Szczypiorniaka).
 
Wobec tak bogatych tradycji, wzmocnienia wymaga działalność kulturalna i popularyzatorska dotycząca historii tego obszaru miasta. Zadania tego mogłaby się podjąć Miejska Biblioteka Publiczna – instytucja o silnym potencjale, pragnąca się rozwijać, a poprzez to służyć społeczności lokalnej. Działalność informacyjna i upowszechnieniowa  nowej filii przyczynić się może ponadto do budowania dialogu z narodem ukraińskim, w oparciu o wspólną historię związaną z tym obszarem, a także obecnością licznej wspólnoty ukraińskiej. Placówka – w szerokim zakresie – podjąć może działalność promocyjną i edukacyjną wokół hasła „Tu rodziła się Niepodległość”.

Idea ulokowania filii bibliotecznej w pomieszczeniach izby pamięci pojawiła się  po raz pierwszy w roku ubiegłym podczas rozmów przedstawicieli Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki z  kaliskim Oddziałem Związku Piłsudczyków. Analiza merytoryczna i finansowo – organizacyjna, pozwoliły na  przedstawienie powyższego zamysłu kierownictwu urzędu. W dalszej kolejności, podjęte zostały rozmowy z Prezydentem Miasta Kalisza, a także radnymi na temat przyszłości rozbudowywanego obiektu.
 
Za powołaniem filii w Szczypiornie przemawiają zarówno przesłanki merytoryczne, jak i organizacyjne. Rozbudowa Izby Pamięci i ulokowanie tam filii biblioteki przyczyni się do rozwoju kaliskiej książnicy asnykowskiej, a także pozytywnie przełoży się na popularyzację Szczypiorna, jako obszaru związanego z wydarzeniami, ważnymi w dziejach naszego kraju oraz w  historii relacji polsko–ukraińskich. Może mieć także istotny wpływ na proces integracji mieszkańców tego terenu wokół historii i kultury. Świadczą o tym docierające do WKST głosy, w tym pismo skierowane przez Prezesa Związku Piłsudczyków RP Okręgu Wielkopolskiego, w sprawie korzystania przez ww. organizację z pomieszczeń na potrzeby statutowej działalności oraz przechowywania sztandaru. Zamysł powołania filii popiera również Rada Osiedla „Szczypiorno”, która skierowała do Prezydenta Miasta Kalisza pismo w przedmiotowej sprawie.
 
Utworzenie placówki, wyspecjalizowanej w popularyzacji historii miasta ze szczególnym uwzględnieniem przełomu XIX i XX wieku, I wojny światowej oraz okresu dwudziestolecia międzywojennego, przełoży się na dalszy rozwój Miejskiej Biblioteki Publicznej i umacnianie jej edukacyjno–kulturalnej roli w przestrzeni miejskiej. Ulokowanie jej na obszarze miasta, gdzie nie ma dostępu do oferty innych instytucji kultury, jest tym ważniejsze, że może ona pełnić rolę osiedlowego miejsca spotkań i gościnnej siedziby.  Filia ma szansę integrowania społeczności tamtego rejonu miasta wokół oferty kulturalnej i może także służyć celom wspólnotowym jako miejsce spotkań rady osiedla, Stowarzyszenia SZCZYPIORNIAK, Związku Piłsudczyków. 

Tekst: WKST
Zdjęcia: Bogusław Monczyński

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity