środa, 20.06.2018 | Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny
Panorama domy
Strona główna >> Obejrzyj transmisję z XXXIV Sesji Rady Miejskiej Kalisza

Obejrzyj transmisję z XXXIV Sesji Rady Miejskiej Kalisza

W Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza trwa XXXIV Sesja Rady Miejskiej Kalisza. Transmisję na żywo możemy śledzić poniżej

 

 

lub na stronie http://kalisz.esesja.pl/

 

Porządek obrad:

I.  Otwarcie posiedzenia.
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
III. Przyjęcie protokołu XXXIII Sesji Rady Miejskiej Kalisza.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta Kalisza na lata 2017-2020,
2. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2017 r.,
3. zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,
4. zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia,
5. zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz zawarło porozumienia,
6. udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
7. zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia w budżetach Kalisza środków finansowych w formie dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane finansowane częściowo ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+),
8. połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu,
9. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”,
10. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”,
11. przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”,
12. uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Budowlanych”,
13. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadania
z zakresu kultury,
14. udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
15. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
16. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
17. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.
VI. Przyjęcie planów pracy merytorycznych komisji Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok.

VII. Odpowiedzi na interpelacje.
VIII. Interpelacje.
IX. Zapytania radnych.
X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XI. Zamknięcie obrad.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity