niedziela, 20.05.2018 | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Nocny widok ze szpitala
Strona główna >> Obrady Komisji Rozwoju

Obrady Komisji Rozwoju

W siedzibie Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji przy ul. Łódzkiej 29 odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza z udziałem wiceprezydentów: Barbary Gmerek i Artura Kijewskiego.

Uczestnicy obrad odwiedzili trybunę zachodnią Stadionu Miejskiego, ukończoną w 2012 roku, wraz z przyległymi pomieszczeniami.

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej
Rady Miejskiej Kalisza
w dniu 13 czerwca 2017 roku, godz. 13.00, Ośrodek Sportu,
Rehabilitacji i Rekreacji, ul. Łódzka 29.

Porządek obrad
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Stopień zaawansowania wykonania zadania: "Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu”. Konieczność naprawy i wyeliminowania błędów powstałych przy realizacji I etapu zadania (trybuna zachodnia - zakończenie robót budowlanych koniec roku 2012).
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie spółek KLA Sp. z o.o. i KPT Sp. z o.o.
5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka Akcyjna.
6. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi – Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
8. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017 - 2030.
12. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie wnisienia, w zamian za udziały, na rzecz jednoosobowej spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości stanowiącej wlasność Miasta Kalisza.
13. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki PKS Sp. z o.o. w wyniku umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w postaci składników majątkowych oraz w sprawie nabycia do zasobu Miasta prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności budynków.
14. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w obrębie 032 Tyniec jako działka nr 26/2 o pow. 0,5215ha, położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu.
15. Korespondencja
a) projekt uchwały Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
b) odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek Komisji nr 0012.5.299.2017
c) opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RMK o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kalisza za 2016 rok
16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Zdjęcia: Katarzyna Ciupek

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity