środa, 21.03.2018 | Imieniny: Lubomira, Benedykta
Panorama domy
Strona główna >> Oświadczenie MZDiK

Oświadczenie MZDiK

W związku z pismem Rady Osiedla Rypinek, podpisanym przez Przewodniczącego R.O. Pana Daniela Kaparuka, skierowanym do Prezydenta Miasta Kalisza i przekazanym do wiadomości lokalnym mediom, dotyczącym rzekomych nieprawidłowości na etapie przebudowy ul. Polnej w Kaliszu, poniżej przedstawiam stanowisko Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w przedmiotowej sprawie.

Nieprawdą jest jakoby mieszkańcy ul. Polnej interweniowali bezpośrednio do mnie w sprawie nieprawidłowości w zakresie jakości realizowanych robót na etapie prowadzonej przebudowy ul. Polnej. Z pełną odpowiedzialnością oświadczam, że ze strony mieszkańców nie wpłynęła do mnie żadna interwencja telefoniczna, ani też na piśmie, poruszająca kwestie niewłaściwej jakości prac. Zgłoszenia i interwencje telefoniczne, a także na piśmie, ze strony mieszkańców kierowane do MZDiK, dotyczyły utrudnień, jakie występowały na etapie realizacji prac (co jest rzeczą niemożliwą do uniknięcia przy tego rodzaju i zakresie inwestycji), a także prośby w sprawie wycinki drzew, wykonania utwardzeń pasa drogowego poza jezdnią,  w celu wyznaczenia miejsc postojowych, jak również wykonania zjazdów, lub też ich weryfikacji, w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie.

Ze strony Pana Daniela Kaparuka osobiście, już w końcowej fazie realizacji robót, przyjąłem telefoniczną interwencję, dotyczącą wykonanej przebudowy odcinka drogi poprzecznej, w bezpośrednim sąsiedztwie jego posesji. W tym samym dniu zgłoszenia (chociaż to miało miejsce w sobotę) osobiście dokonałem wizji w terenie i przekazałem w tym samym dniu sprawę kierownikowi robót ze strony Wykonawcy, celem przeprowadzenia analizy i rozwiązania zgłoszonego problemu. Pragnę jednoznacznie oświadczyć, że na wszystkie zgłoszenia dotyczące w/w spraw zawsze była reakcja MZDiK, a na skierowane pisma udzielona odpowiedź.

Ze strony MZDiK, na podstawie zawartych umów, w trakcie realizacji prac, prowadzony był nadzór inwestorski przez uprawnione osoby w zakresie branży sanitarnej i teletechnicznej, a nadzór w zakresie branży drogowej sprawowany był przez uprawnioną osobę zatrudnioną w MZDiK. Stwierdzenie, że brak było nadzoru w trakcie realizacji prac jest nieprawdą, jest to niepotwierdzone żadnymi dowodami i rozmija się zupełnie ze stanem faktycznym. W trakcie realizacji inwestycji przeprowadzonych zostało kilka narad (stosownie do potrzeb) na terenie siedziby MZDiK, między innymi przy udziale kierownika robót Wykonawcy, a także inspektorów nadzoru poszczególnych branż i przedstawicieli MZDiK wraz z moim udziałem. Załączone do pisma zdjęcia, w większości dotyczą sytuacji, jakie miały miejsce w trakcie realizowanych prac (co nie jest rzeczą niezwykłą) i dzisiaj już nie mają miejsca.

W odniesieniu do poruszonej w piśmie kwestii studni (mogę się tylko domyślać,  że dotyczy to studni telekomunikacyjnych) pragnę wyjaśnić, iż urządzenia teletechniczne nie stanowią elementów infrastruktury drogowej i za ich właściwy stan odpowiada właściciel tych urządzeń. Po stronie inwestora przebudowy ulicy, w tym przypadku MZDiK, spoczywa wyłącznie obowiązek dokonania przebudowy w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, spowodowanej przebudową ulicy. W wielu przypadkach jeżeli chodzi o sieć teletechniczną, na skutek zgłoszenia przez insp. Nadzoru, i przy udziale MZDiK, operator danej sieci teletechnicznej przekazał nieodpłatnie nowe pokrywy na studnie teletechniczne (które tego wymagały), które zostały wbudowane przez Wykonawcę przebudowy ulicy Polnej. Pragnę poinformować, że na etapie realizacji prac występowało szereg problemów, które były niezwłocznie rozwiązywane przez inspektorów nadzoru wraz z Wykonawcą przy udziale MZDiK. Takie sytuacje nie są czymś niezwykłym i niemal zawsze występują przy przebudowie już istniejących ulic.

Mając na uwadze zarzuty zawarte w piśmie R.O. Rypinek, budzące nasze poważne wątpliwości, co do ich rzetelności i prawdziwości,  celem jednoznacznego ich wyjaśnienia, zobowiązałem inspektorów nadzoru poszczególnych branż do przedstawienia stanowiska na piśmie.

Uprzejmie wyjaśniam, że na obecną chwilę zadanie pn. Przebudowa ulicy Polnej nie zostało odebrane. Wykonawca robót dokonał zgłoszenia o zakończeniu robót. Stosownie do zapisów zawartych w Umowie pomiędzy Wykonawcą a Miastem Kalisz - MZDIK , w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej, po czym wyznaczony zostanie komisyjny odbiór zadania poprzez powołaną Komisję składająca się z przedstawicieli MZDiK  przy udziale kierownika robót, insp. nadzoru inwestorskiego oraz właścicieli i zarządzających  siecią uzbrojenia technicznego.

                                                                                              Krzysztof Gałka
                                                                                         p.o. Dyrektora MZDiK

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity