piątek, 23.02.2018 | Imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa
Łódź Calisia na Prośnie
Strona główna >> Trwa XL Sesja Rady Miejskiej Kalisza. Zobacz transmisję na żywo

Trwa XL Sesja Rady Miejskiej Kalisza. Zobacz transmisję na żywo

Publikujemy porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej Kalisza, która rozpoczęła się w czwartek, 22 czerwca, o godz. 9.00, w Sali Recepcyjnej Kaliskiego Ratusza.

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

I.  Otwarcie posiedzenia.
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
III. Przyjęcie protokołów XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Miejskiej Kalisza.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
2. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi – Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg,
3. utworzenia spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka Akcyjna,
4. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza,
5. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana █████████████* na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu,
6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2016 rok,
7. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza.

VI. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały:
- obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/335/2008 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

VII. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2016 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
VIII. Odpowiedzi na interpelacje.
IX. Interpelacje.
X. Zapytania radnych.
XI. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XII. Zamknięcie obrad.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity