sobota, 21.04.2018 | Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa
Łódź Calisia z teatrem
Strona główna >> Uchwały antysmogowe dla Miasta Kalisza oraz Wielkopolski

Uchwały antysmogowe dla Miasta Kalisza oraz Wielkopolski

W dniu 18.12.2017r. (poniedziałek) podczas Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, radni podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Na Sesji obecni byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaliszu, tj. Kamila Czyżak – Kościelak p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Marta Okrasa p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej.

Przyjęte uchwały antysmogowe dla Wielkopolski zakładają wprowadzenie od 1 maja 2018r. zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych, np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.

Zgodnie z zapisami kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Przyjęciu uchwał towarzyszyć będzie kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza, w szczególności wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz przeciwdziałanie nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Kampania społeczno – informacyjna przewiduje: spot telewizyjny i radiowy, 55 bilbordów dla Wielkopolski, plakaty oraz poradniki.

Ponadto warto podkreślić, iż z ramienia Miasta Kalisza, wyznaczeni pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, otrzymali od Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pisemne podziękowania za zaangażowanie, poświęcony czas i aktywny udział w pracach Zespołu ds. wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla Wielkopolski.

Oprac. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Kaliszu

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity