wtorek, 19.06.2018 | Imieniny: Gerwazego, Protazego
Panorama Prosna
Strona główna >> Z korzyścią dla miasta i kaliszan. Odnawialne Źródła Energii – przystąp do projektu

Z korzyścią dla miasta i kaliszan. Odnawialne Źródła Energii – przystąp do projektu

Miasto Kalisz planuje złożyć wniosek na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii. Dziś prezydent Grzegorz Sapiński poinformował o naborze zgłoszeń do projektu. Wnioski, do 21 lipca, mogą składać osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Kalisza, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, dla której planowany jest montaż instalacji OZE.

- Planowany do złożenia przez Miasto Kalisz projekt będzie polegał  na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii dla nieruchomości położonych na terenie miasta, zgłaszanych przez mieszkańców Kalisza. Energia wytwarzana z zamontowanej instalacji musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych - mówi Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza. - Nad projektem pracowało wiele osób, nie jest to zadanie łatwe, ale mamy nadzieję, że osiągniemy zamierzone cele. Miasto aplikuje jako składający wniosek, ale beneficjentami są mieszkańcy, jest to projekt parasolowy. Zapraszam wszystkich mieszkańców zainteresowanych możliwością pozyskania 85% dopłaty do zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii. 

We wtorek, 18 lipca 2017 r., o godz. 17.00, w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbędzie się spotkanie informacyjne z mieszkańcami, zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie.

- Tytuł projektu brzmi: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”. Dbając o środowisko, realizujemy kolejne zadania. Dziś zapraszam do składania wniosków w ramach nowego projektu – dodaje Karolina Pawliczak, wiceprezydent Kalisza. - Pomocą służą pracownicy  Wydziału Środowiska, Rolnictwa  i Gospodarki Komunalnej oraz energetyk miejski.

O szczegółach, podczas dzisiejszej konferencji prasowej poinformowali także: Monika Otrębska-Juszczak, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju; Anna Albin, zastępca naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej; Piotr Figiel, energetyk miejski – koordynator planu  gospodarki niskoemisyjnej w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym regulaminem, w którym znajdują się wszelkie informacje na temat projektu.

W projekcie zostały zaplanowane instalacje solarne - zestaw składający się z kolektorów i zbiornika solarnego oraz niezbędnych elementów i urządzeń, a także instalacje fotowoltaiczne - zestaw paneli fotowoltaicznych (PV), niezbędnych elementów i urządzeń.

Projekt realizowany będzie wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania na jego realizację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Energia, Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja  energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych  źródeł energii.

Co można zyskać?
Maksymalne dofinansowanie w ramach projektu to 85% wydatków kwalifikowalnych danej
instalacji OZE, montowanej na nieruchomości udostępnionej przez mieszkańca.

Kto może złożyć zgłoszenie?

Zgłoszenia do udziału w projekcie mogą składać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie
Miasta Kalisza, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, dla której
planowany jest montaż instalacji OZE.

Termin i sposób naboru.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie od 12 do 21 lipca 2017 r.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych, należy składać wyłącznie w wersji papierowej w
Urzędzie Miejskim w Kaliszu (Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, pok. 1, 32, 35) w dni
robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy urzędu (tj. 7:30 – 15:30) oraz
po spotkaniu konsultacyjnym
z mieszkańcami.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez Miasto Kalisz w celu wyłonienia Odbiorców
Ostatecznych projektu i opracowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Szczegóły dotyczące naboru określa regulamin naboru zgłoszeń.

Kontakt w sprawie naboru.

Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
(pok. nr 32 - Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej)
Tel. 62 765 44 07 oraz 62 765 44 09.
Kontakt w sprawach technicznych: Energetyk Miejski, tel. 62 765 43 45.

Nabór będzie prowadzony na podstawie regulaminu naboru zgłoszeń do udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”.

Regulamin oraz wszystkie dokumenty naboru znajdują się w załączniku:
- deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- ankieta dotycząca instalacji OZE,
- umowa użyczenia,
- oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku w fazie budowy,
- oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego.

Wersje papierowe dostępne są również w punktach przyjmowania zgłoszeń.

Zaświadczenie o braku zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki wg stanu na dzień złożenia dokumentacji zgłoszeniowej należy pobrać z  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu, w dniu składania wniosku.

Tekst i zdjęcia: Anna Błaszczyk


  

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity