piątek, 25.05.2018 | Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Noc trzy wieże
Strona główna >> Budżet Obywatelski 2018

Budżet Obywatelski 2018

 

Informator Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok


Krok 1 – pobranie formularza zgłoszenia propozycji zadania

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszenie propozycji, dostępnego do pobrania  w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.kalisz.pl, www.bo.kalisz.pl lub w wersji papierowej w Biurze Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, ul. Główny Rynek 20, pokój nr 28 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a.

 


Krok 2 - zgłaszanie propozycji zadania

Kompletny formularz propozycji zadania wraz z listą poparcia, podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców Kalisza, którzy ukonczyli 16 rok zycia, należy złożyć pisemnie w Biurze Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. ul. Główny Rynek 20, pokój nr 28. Dodatkowo, formularz można wysłać listownie na powyższy adres, z dopiskiem „Budżet Obywatelski Miasta Kalisza 2018”.

O czym należy pamiętać zgłaszając zadanie do Budżetu Obywatelskiego?

Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznacza się w budżecie Miasta Kalisza kwotę 5.000.000,00 zł

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych gminy lub powiatu. Zadania finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter lokalny lub ogólnomiejski.

Zadania o charakterze lokalnym dotyczą głównie potrzeb mieszkańców jednej z 26 jednostek pomocniczych Miasta Kalisza – obszar oddziaływania zadania obejmuje jedną jednostkę pomocniczą Miasta Kalisza.

Na realizację zadań o charakterze lokalnym przeznacza się, z ogólnej kwoty budżetu obywatelskiego, kwotę 3.470.000,00 zł, z tym że szacunkowa wartość zadań dla poszczególnych jednostek pomocniczych Miasta Kalisza nie może przekroczyć kwoty:

a) dla os. Dobro, Sołectwa Dobrzec, Sołectwa Sulisławice i Sołectwa Sulisławice Kolonia – po 70.000, 00 zł

b) dla os. Chmielnik, os. Majków, os. Ogrody, os. Piskorzewie, os. Piwonice, os. Rajsków, os. Rogatka, os. Rypinek, os. Szczypiorno, os. Winiary, os. Zagorzynek – po 120.000,00 zł

c) dla os. Asnyka, os. Czaszki, os. Dobrzec P, os. Dobrzec W, os. Kaliniec, os. Korczak, os. Śródmieście I, os. Śródmieście II, os. Tyniec, os. Widok, os. XXV lecia – po 170.000,00 zł

Zadania o charakterze ogólnomiejskim dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej jednostki pomocniczej Miasta Kalisza – obszar oddziaływania zadania wykracza poza jedną jednostkę pomocniczą Miasta Kalisza.

Na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim przeznacza się, z ogólnej kwoty Budżetu Obywatelskiego, kwotę 1.530.000,00 zł, z tym że szacunkowa wartość zgłaszanego zadania ogólnomiejskiego nie może przekroczyć kwoty 510.000,00 zł.

Zgłaszanie propozycji zadań - od 4 maja do 16 czwerwca 2017 roku


Krok 3 – weryfikacja zgłoszonych zadań

Każdy zgłoszony projekt musi przejść weryfikację formalną oraz weryfikację szczegółową.

Weryfikacji formalnej dokonają pracownicy Biura Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, którzy sprawdzą kompletność oraz poprawnośc złożonego formularza. Kolejnym krokiem będzie weryfikacja szczegółowa, ktorą wykonają pracownicy wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza.

W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożone zgłoszenie jest niekompletne lub niepoprawnie wypełnione osoba zgłaszająca  zostanie poinformowana  telefonicznie bądź mailowo o koniecznosci uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania.

Weryfikacja – od 15 maja do 21 lipca 2017 roku


Krok 4 – ogłoszenie listy zadań poddanych pod głosowanie

Na podstawie wyników weryfikacji powstanie lista zadań pozytywnie zweryfikowanych, które zostaną poddane pod głosowanie.

Ogłoszenie listy zadań poddanych pod głosowanie – do 25 sierpnia 2017 roku


Krok 5 – głosowanie

W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Kalisza, którzy w dniu głosowanie ukończyli 16 rok życia.

Głosowanie zostanie przeprowadzone na kartach do głosowania dostępnych w wersji papierowej w wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Kalisza punktach do głosowania oraz możliwych do wydrukowania ze strony internetowej: www.kalisz.pl  www.bo.kalisz.pl Ponadto głosować można poprzez wysłanie karty do głosowania na adres Biura Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej oraz za pomocą systemu do głosowania dostępnego na stronie www.bo.kalisz.pl (głosowanie elektroniczne).

Na kartach do głosowania, uprawnieni mieszkańcy Kalisza, dokonują wyboru do 3 zadań ogólnomiejskich i do 3 zadań lokalnych. W przypadku zadań  lokalnych możliwe jest  łosowanie na zadania zgłoszone w ramach różnych jednostek pomocniczych Miasta Kalisza

Głosowanie - od 1 września do 29 września 2017 roku


Krok 6 – publikacja listy zadań do realizacji

Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą ilośc głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski w ramach danej kategorii.

Jeżeli dwa lub więcej zadań poddanych pod głosowanie otrzyma tę samą liczbe głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

W przypadku, gdy środki na realizację kolejnej propozycji z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z nastepnych zadań na liście, których koszt nie spowoduje przekroczenia dostepnych środków.

Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będą pozostawać ze sobą  w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowana zostanie propozycja, która zdobyła największe poparcie.

Zadania wybrane w głosowaniu zostaną zarekomendowane do ujęcia w projekcie budżetu Miasta Kalisza na 2018 rok

Publikacja zadań do realizacji - do 31 października 2017 roku.

Szczegółówe informacje znajdują sie w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, który stanowi załacznik do Zarządzenia nr 250/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity