sobota, 26.05.2018 | Imieniny: Filipa, Pauliny
Noc trzy wieże
Strona główna >> Budżet Obywatelski 2019

Budżet Obywatelski 2019

Informator Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2019 rok


Krok 1 – pobranie formularza zgłoszenia propozycji zadania

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszenia propozycji, dostępnego do pobrania w wersji elektronicznej na stronach internetowych: www.kalisz.pl, www.bo.kalisz.pl lub w wersji papierowej w Biurze Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, pok. nr 28 oraz Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a.

Krok 2 - zgłaszanie propozycji zadania

Propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Kalisza. Mieszkańcem Kalisza jest każdy, kto przebywa w Kaliszu z zamiarem stałego pobytu. Kompletny formularz propozycji zadania wraz z listą poparcia, podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców Kalisza, z wyłączeniem Wnioskodawcy/Wnioskodawców, należy złożyć pisemnie w Biurze Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, pok. nr 28. Dodatkowo, formularz można wysłać listownie na powyższy adres, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski Miasta Kalisza 2019”.

W przypadku propozycji zadań, których realizacja dotyczy instytucji i podmiotów działających na terenie Miasta Kalisza, m.in. placówek oświatowych, propozycja zadania wymaga dołączenia przez Wnioskodawcę zgody dyrektora danego podmiotu na realizację zadania. W sytuacji, gdy propozycja zadania została zgłoszona przez kilku mieszkańców, Wnioskodawcą właściwym do kontaktu w sprawach dotyczących propozycji zadania jest osoba wymieniona jako pierwsza w formularzu zgłoszenia.

O czym należy pamiętać zgłaszając zadanie do Budżetu Obywatelskiego?

Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznacza się w budżecie Miasta Kalisza kwotę 5 000 000,00 zł

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych gminy lub powiatu. Zadania finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter lokalny lub ogólnomiejski. Zadania o charakterze lokalnym dotyczą głównie potrzeb mieszkańców jednej z 26 jednostek pomocniczych Miasta Kalisza (obszar oddziaływania zadania obejmuje jedną jednostkę pomocniczą Miasta Kalisza).

Na realizację zadań o charakterze lokalnym przeznacza się, z ogólnej kwoty budżetu obywatelskiego, kwotę 3 470 000,00 zł, z tym że szacunkowa wartość zadań dla poszczególnych jednostek pomocniczych Miasta Kalisza nie może przekroczyć kwoty:

a) dla os. Dobro, Sołectwa Dobrzec, Sołectwa Sulisławice i Sołectwa Sulisławice Kolonia – po 70 000,00 zł

b) dla os. Chmielnik, os. Majków, os. Ogrody, os. Piskorzewie, os. Piwonice, os. Rajsków, os. Rogatka, os. Rypinek, os. Szczypiorno, os. Winiary, os. Zagorzynek – po 120 000,00 zł

c) dla os. Asnyka, os. Czaszki, os. Dobrzec P, os. Dobrzec W, os. Kaliniec, os. Korczak, os. Śródmieście I, os. Śródmieście II, os. Tyniec, os. Widok, os. XXV lecia – po 170 000,00 zł

Zadania o charakterze ogólnomiejskim dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej jednostki pomocniczej Miasta Kalisza (obszar oddziaływania zadania wykracza poza jedną jednostkę pomocniczą Miasta Kalisza). Na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim przeznacza się, z ogólnej kwoty Budżetu Obywatelskiego, kwotę 1 530 000,00 zł, z tym, że szacunkowa wartość zgłaszanego zadania ogólnomiejskiego nie może przekroczyć kwoty 510 000,00 zł. 

Zgłaszanie propozycji zadań - od 30 kwietnia do 8 czerwca 2018 roku.

Krok 3 – weryfikacja zgłoszonych zadań

Biuro przeprowadza weryfikację formalną polegającą na sprawdzeniu kompletności zgłoszeń, następnie przekazuje je do 3-etapowej weryfikacji merytorycznej właściwym wydziałom Urzędu Miasta oraz jednostkom organizacyjnym Miasta. Propozycje zadań opiniowane będą przez organy jednostek pomocniczych Miasta Kalisza (radę osiedla, sołtysa), Komitet Rewitalizacji oraz zespół złożony z radnych Rady Miejskiej Kalisza. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożone zgłoszenie jest niekompletne lub niepoprawnie wypełnione, osoba zgłaszająca zostanie poinformowana telefonicznie bądź mailowo o konieczności uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania.

Weryfikacja zadań – od 7 maja do 27 lipca 2018 roku

Krok 4 – ogłoszenie listy zadań poddanych pod głosowanie

Listy zadań, zarówno zweryfikowanych pozytywnie i poddanych pod głosowanie, jak i zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem, podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta: www.kalisz.pl, na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego: www.bo.kalisz.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 i przy ul. Kościuszki 1a.

Ogłoszenie listy zadań poddanych pod głosowanie – do 28 sierpnia 2018 roku

Krok 5 – głosowanie

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Kalisza.

Głosowanie zostanie przeprowadzone na kartach do głosowania dostępnych w wersji papierowej w wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Kalisza punktach do głosowania oraz możliwych do wydrukowania ze strony internetowej www.kalisz.pl, www.bo.kalisz.pl. Dodatkowo, wypełnioną kartę do głosowania można wysłać listownie na adres: Urząd Miasta Kalisza, Biuro Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski Miasta Kalisza 2019 – głosowanie”. Na kartach do głosowania, mieszkańcy Kalisza, dokonują wyboru do 3 zadań ogólnomiejskich i do 3 zadań lokalnych. W przypadku zadań  lokalnych możliwe jest  głosowanie na zadania zgłoszone w ramach różnych jednostek pomocniczych Miasta Kalisza. Opisy propozycji zadań poddanych pod głosowanie zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego: www.bo.kalisz.pl na co najmniej 5 dni przed datą rozpoczęcia głosowania.

Głosowanie - od 3 września do 28 września 2018 roku

Krok 6 – publikacja listy zadań do realizacji

Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą ilość głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski. Jeżeli dwa lub więcej zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje wyższa kwota wyceny zadania. Jeżeli środki na realizację kolejnej propozycji z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, których koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych zadań będą pozostawać ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowana zostanie propozycja, która zdobyła największe poparcie. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego: www.bo.kalisz.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 i przy ul. Kościuszki 1a.

Projekty wybrane w głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok zostają rekomendowane do ujęcia w projekcie budżetu Miasta Kalisza na 2019 rok. Publikacja zadań do realizacji - do 31 października 2018 roku

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 274/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity