środa, 20.06.2018 | Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny
Nocny widok ze szpitala
Strona główna >> Dla inwestorów >> Specjalna Strefa Ekonomiczna

Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

  PODSTREFA KALISZ

 


Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje przedsiębiorcom pomoc publiczną w formie zwolnień z podatku dochodowego..

Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej można prowadzić większość rodzajów działalności:

-  produkcyjnych (w tym przetwórstwo spożywcze)
-  usługowych (w tym transportowych i magazynowania)
-  outsourcingu procesów biznesowych (w tym informatycznych, badania i rozwój, księgowość, rachunkowość, call centres).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1548) określa jedynie rodzaje działalności na które Specjalna Strefa Ekonomiczna nie może wydać zezwolenia, wszystkie pozostałe są dozwolone. Wykaz rodzajów działności gospodarczej, na które nie jest wydawane zezwolenia w specjalnych strefa ekonimicznych znajduje się w załączeniu.

 

Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:

  1. nowej inwestycji – wydatki stanowiące koszty związane z realizacją inwestycji pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy;
  2. utworzenia nowych miejsc pracy – dwuletnie koszty pracy brutto powiększone o obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem ponoszone przez pracodawcę od daty zatrudnienia tych pracowników.

Inwestor uzyskuje wsparcie aż do wyczerpania pełnej kwoty należnej pomocy publicznej, jednak nie dłużej niż do końca funkcjonowania Strefy czyli do końca 2026 roku (Dz.U. 2013 poz.980).

Do kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się:

  • cenę nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
  • koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
  • cenę nabycia albo koszty wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich do składników majątku trwałego,
  • cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieoptentowanej wiedzy technicznej,
  • koszty związane z najmem i dzierżawą gruntów, budynków i budowli, pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców co najmniej 3 lata,   licząc od przewidywalnego terminu zakończenia nowej inwestycji,
  • cena nabycia innych aktywów niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego, oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem  upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Intensywność pomocy publicznej wynosi:

-  dla dużego przedsiębiorcy – do 25% kosztów kwalifikowanych
-  dla średniego przedsiębiorcy – do 35% kosztów kwalifikowanych
-  dla małego przedsiębiorcy – do 45% kosztów kwalifikowanych

 

Ponadto przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na działność na terenie strefy musi spełniać, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- kryterium innowacyjności tj. zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu;
- kryterium sektorów priorytetowych tj. motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny, maszynowy, chemia małotonażowa, biotechnologia, badawczo – rozwojowy, nowoczesnych usług;
- kryterium wspierania rozwoju klastrów, parków przemysłowych i technologicznych;
- kryterium stopnia uprzemysłowienia tj. w zależności od wielkości wskaźnika produkcji sprzedanej przemysłu na 1 mieszkańca w powiecie przedsiębiorca zobowiązany jest do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w odpowiedniej wysokości;
- kryterium stopy bezrobocia tj. im wyższa stopa bezrobocia tym przedsiębiorca zobowiązany jest do utworzenia nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w mniejszej wysokości. 


Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie i zakupu nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego:

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.invest-park.com.pl
Źródło: http://www.invest-park.com.pl

WOLNE TERENY W PODSTREFIE KALISZ WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ


Obecnie wolne są dwie działki o powierzchni 4,81 ha (dwie działki: 1,10o 3,71 ha) przy ul. Zachodniej w Kaliszu.  Teren położny w dzielnicy przesyłowej przyległy do asfaltowej drogi publicznej, w odległości 1,5 km do wjazdu na drogę krajową nr 25 oraz na obwodnicę miejską łączącą DK 25 i DK12. W sąsiedztwie nowej siedziby firmy ATO S p. z o.o. Sp.k.

Woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, jak i zarówno sieć elektroenergetyczna znajdują się w ciągu drogi publicznej. Obecnie projektowany jest gazociąg.

 

 

KONTAKT:
Wydział Strategii i Rozwoju
Biuro Obsługi Inwestora
Urząd Miasta Kalisza
ul. Kościuszki 1A,
tel. 62 7654 338 lub 62 7654 467
e-mail: wsr@um.kalisz.pl

W PODSTREFIE KALISZ ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIALNOŚCI W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ OTRZYMALI


W maju 2013r. odbyła się uroczysta inauguracja otwarcia Fabryki Urządzeń Elektronicznych Novamedia w Kaliszu. Fabryka to wielomilionowa inwestycja, wyposażona w zaawansowany park maszynowy umożliwiający wyprodukowanie każdego najbardziej zaawansowanego urządzenia elektronicznego i jego komponentów – od precyzyjnych konstrukcji mechanicznych przez produkcje wiązek kablowych, po technologie SMT, prowadzenia badań tworzonego prototypu urządzenia, wykonywanych przed poddaniem go certyfikacji.
W fabryce Novamedia Sp. z o.o. odbywa się cały proces tworzenia urządzeń elektronicznych, tj. jego projektowanie, produkcja konstrukcji mechanicznej oraz architektury elektronicznej i oprogramowania. Koszt inwestycji w podstrefie Kalisz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to kwota blisko 7 mln złotych, a zatrudnienie w wyniku tej inwestycji zwiększyło się o co najmniej 40 osób. Spółka posiada swoje oddziały w czterech innych miastach w Polsce zatrudniając w sumie ponad 130 osób.

 

MTM Industries Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijającą się firma, której główną działalnością jest produkcja wysokiej jakości samochodowych odświeżaczy powietrza Aroma Car i Intenso. Koszt inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej sięgnie ok. 7 mln. zł i zaowocuje zatrudnieniem, co najmniej 25 pracowników.  Inwestycja jest w trakcie realizacji.

 

2 czerwca 2014 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Kalisz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymała firma ATO spółka z o.o. sp. k. Na rynku kaliskim ATO od lat funkcjonuje jako firma związana z reklamą. Obecnie jest nowoczesnym przedsiębiorstwem zatrudniającym ponad 160 osób. Jest liderem w obsłudze tzw. rynku sieciowego jako dostawca wyposażający luksusowe marki w elementy reklamowe i meblowe. Produkty ATO dostarczane są do wszelkiego rodzaju sklepów, które powstają w nowo otwieranych centrach, galeriach czy pasażach handlowych na terenie całej Europy, Rosji, Azji, Bliskiego Wschodu, jak również  Afryki. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 8 mln złotych oraz zatrudnienie 30 nowych pracowników.

Meyer Tool IGT Sp. z o.o, w czerwcu 2014r. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorstwo będzie realizowało nowy projekt produkcyjny dla przemysłu turbin gazowych z ewentualnym wykorzystaniem w przemyśle lotniczym. Projekt ten obejmuje produkcję części wymagających wysoko wyspecjalizowanej, unikalnej na skalę światową i innowacyjnej technologii obróbki mechanicznej. Spółka zadeklarowała nakłady inwestycyjne w wysokości, co najmniej 20, 6 mln zł oraz zatrudnienie, do końca 2017 roku, przynajmniej 30 nowych pracowników.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity