środa, 20.06.2018 | Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny
Łódź Calisia z teatrem
Strona główna >> Dla inwestorów >> Zachęty dla Inwestorów

Zachęty dla Inwestorów

 

 

PAKIET DLA INWESTORA

 

I. Zwolnienia z podatku od nieruchomości

1. Nowe inwestycje a działność gospodarcza
Z podatku od nieruchomości na okres 3 lat zwolnione są grunty i budynki:

 • nowo wybudowane lub nowo nabyte lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności, na których w okresie 3 lat bezpośrednio poprzedzających nabycie nie była prowadzona działalność gospodarcza,
 • zajęte na prowadzenie działalności handlowej o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 100 m²,
 • oddane w posiadanie zależne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny na cele związane z działalnością produkcyjną.

Zwolnienie stanowi pomoc de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.)
Szczegółowe informacje znajdują się w Uchwale Nr XLVI/629/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części.

2. Nowe inwestycje a miejsca pracy
Z podatku od nieruchomości zwolnione są: nowo wybudowane budynki, nowo nabyte budynki oraz budynki zaadaptowane będące w posiadaniu podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Zwolnienie obejmuje budynki wymienione powyżej zajęte wyłącznie na działalność gospodarczą o charakterze produkcyjnym i usługowym, z wyłączeniem stacji paliw. Zwolnienie przysługuje na okres:

 • 1 roku, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,
 • 2 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy,
 • 3 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15 miejsc pracy,
 • 4 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 25 miejsc pracy,
 • 5 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 40 miejsc pracy.

Całkowita pomocgrafika przedstawiająca monety ułożone w słupki de minimis nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 Euro w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających dzień jej udzielenia.
Całkowita wielkość pomocy przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego przez okres trzech lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty 100.000 Euro.
Szczegółowe informacje znajdują się w Uchwale Nr XLVI/630/2014 Rady Miejskiej Kalisza  z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy. 

Szczegółowe informacje: Podatki i opłaty lokalne

II. Zwolnienia z opłat czynszowych

Wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli wielu sklepów, kawiarni czy restauracji Miasto zdecydowało o wprowadzeniu okresowych ulg w opłatach za wynajem lokali komunalnych przez przedsiębiorców tj.:

zawieszenie corocznej waloryzacji naliczanego czynszu za lokale użytkowe;
częściowe zwolnienie z opłat czynszowych za wynajmowane piwnice przynależne do lokali użytkowych oraz ułatwienie rezygnacji z wynajmu niektórych pomieszczeń piwnicznych;
obniżenia wysokości stawek czynszowych za wynajem lokali użytkowych o 15%;
obniżeniu  stawek  czynszu  dla przedsiębiorców  wynajmujących  lokale użytkowe, 
w wyniku  nowo organizowanych  przetargów  nieograniczonych (start-up).
widok na ulicę Kanonicką
Przedsiębiorca,  który  został najemcą lokalu  użytkowego w wyniku nowo organizowanych  przetargów nieograniczonych lokali komunalnych, może skorzystać  z  obniżonej stawki  czynszowej.  

 

 

 

 

 

 

III. Specjalna Strefa Ekonomiczna

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST - PARK" jest jedną z najszybciej rozwijających się stref przemysłowych w Polsce, w niej znajdują się także tereny inwestycyjne Miasta Kalisza. Przedsiębiorcy inwestujący w podstrefie Kalisz mogą uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego w formie pomocy publicznej z tytułu:

 •     kosztów nowej inwestycji lublogo Invest Park
 •     tworzenia nowych miejsc pracy

Intensywność pomocy publicznej wynosi:

 •     dla dużego przedsiębiorcy – do 25% kosztów kwalifikowanych
 •     dla średniego przedsiębiorcy – do 35% kosztów kwalifikowanych
 •     dla małego przedsiębiorcy – do 45% kosztów kwalifikowanych

Więcej informacji o inwestycji w Strefie Ekonomicznej http://www.invest-park.com.pl/start
 

Obecnie wolne tereny typu „greenfield” podstrefy Kalisz znajdują się przy ul. Zachodniej. Dwie działki o pow. 3,71 ha oraz 1,21 ha usytuowane w przemysłowej części Kalisza w odległości 1,5 km od wjazdu na DK25 oraz obwodnicę łączącą DK25 i DK12. 

Szczegółowe informacje o terenie: http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-inwestorow/specjalna-strefa-ekonomiczna
 

 

 

 

IV. Wyróżnienia Miasta Kalisza

 

logo Gmina Fair Play

 

Miasto Kalisz posiada tytuł Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji przyznany przez Krajową Izbę Gospodarczą

 

logo Filary Polskiej Gospodarki

 

Kalisz otrzymał tytuł Samorządowego Menedżera Regionu w ramach VIII edycji rankingu Filary Polskiej Gospodarki

 

logo Miasta atrakcyjne dla biznesu

 

Miasto Kalisz zostało laureatem Rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu wg magazynu „Forbes”

 

logo rankingu samorządów Rzeczpospolitej

 

 

Miasto Kalisz zostało laureatem Rankingu Samorządów "Rzeczypospolitej" 2013

 

 

 

 

Prezydent Miasta Kalisza Pan Janusz Pęcherz otrzymał wyróżnienie okolicznościowe "Wójt, Burmistrz, Prezydent - przychylny Inwestorowi"  XI.2013

Euro Gmina logo

 

 

Kalisz otrzymał certyfikat zaświadczający, iż jest miastem spełniającym wymagania najlepszych miast Unii Europejskiej. Certyfikat został przyznany przez kapitułę plebiscytu EURO GMINA i  upoważnia samorząd do używania znaku i nazwy w materiałach informacyjnych i promocyjnych do 2017 roku.

 

 


V. Wsparcie inwestycji

Przedsiębiorcy zgłaszający się do Biura Obsługi Inwestora w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Kalisza otrzymują kompleksową informację o mieście, danych planistycznych, bazie terenów inwestycyjnych znajdujących się w zasobach miasta, ich obecnym stanie i możliwościach wykorzystania, jak również o innych wolnych terenach przeznaczonych pod inwestycje. Ponadto biuro służy wsparciem w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i dokumentów inwestycyjnych oraz korzystaniu z finansowych instrumentów wsparcia.

Kontakt:

Biuro Obsługi Inwestora
Wydział Strategii i Rozwoju
Urząd Miasta Kalisza
ul. T. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
tel. +48 62 765 43 38
e-mail: wsr@um.kalisz.pl

VI. Inwestycje na skróty czyli jak załatwić sprawę w Urzędzie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców Miasta, a także idąc z duchem czasu Miasto Kalisz przygotowało także dla inwestorów wirtualną wersję Urzędu Miasta. Dzięki temu każdy może przyjść do Urzędu z wypełnionym już wnioskiem i załącznikami, a także jasną instrukcją jak załatwić daną sprawę.


Poniżej najważniejsze linik dla potencjalnych inwestorów:

 1. Zakup map.
 2. Ustalenie warunków zabudowy.
 3. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
 4. Zakup nieruchomości od miasta/skarbu państwa.
 5. Udzielanie ulg w podatkach i opłatach.
 6. Zgłoszenie budowy lub wykonywanych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
 7. Wypis z planu miejscowego lub studium uwarunkowań.
 8. Wyrys i wypis z ewidencji gruntów i budynków.

Pozostałe sprawy dostępne w Poradniku Interesanta.

VII. Instytucje Otoczenia Biznesu

1 .Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości (KIP)

logo Kaliskiego Inkubatora PrzedsiębiorczościKaliski Inkubator Przedsiębiorczości jest fundacją, która jako partner władz samorządowych miasta Kalisza, wspiera zadania rozwoju gospodarczego i pomocy społecznej w naszym mieście i regionie. Celem KIP jest wsparcie wszelkich działań, które przyczyniają się do rozwoju naszego regionu. Wspiera przedsiębiorców, a także zachęca do tworzenia nowych firm. Szkoli bezrobotnych, udzielają bezpłatnych porad dla wszystkich zainteresowanych zakładaniem własnej działalności oraz udzielają pożyczek.  www.­kip.­kalisz.­pl

2. Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
logo i link do Kaliskiego Inkubatora PrzedsiębiorczościMisją Regionalnej Izby Gospodarczej jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację na ich rzecz kompleksowych usług informacyjnych szkoleniowych i doradczych, a także udzielanie poręczeń kredytowych.  http://www.rigkalisz.pl/index.html

 

3. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
logo i link do Izby Rzemieślniczej i PrzedsiębiorczościZasadniczymi funkcjami Izby są sprawy z zakresu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych organizacji i ich członków wobec organów administracji i instytucji państwowych, samorządu terytorialnego i gospodarczego, udzielanie zrzeszonym organizacjom i ich członkom pomocy instruktażowo-doradczej, koordynacją ich poczynań grupowych, a także prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji i ich uprawnień rzemieślniczych i zawodowych. http://www.irip.kalisz.pl/index.php

4. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Oddział w Kaliszu

logo i link do Wielkopolskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościWielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości świadczy pomoc małym przedsiębiorcom działającym na obszarze Województwa Wielkopolskiego, w rozwijaniu aktywizacji gospodarczej poprzez udzielanie pożyczek oraz prowadzenie szkoleń, kursów i innych form edukacji ekonomicznej, promocję eksportu, organizowanie współpracy przedsiębiorstw Wielkopolski z partnerami zagranicznymi.  http://www.warp.org.pl/

5. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)
logo i link do Sieci Centrów obsługi Inwestorów i EksporterówSieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów ułatwia przedsiębiorcom dostęp do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. http://coie.gov.pl/pl/
 

6. Wielkopolski Klaster Lotniczy
logo i link do Wielkopolskiego Klastra LotniczegoCelem stowarzyszenia jest: tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, powstawa­nie wynalazków, projektów użytkowych i rozwiązań racjonalizatorskich, promowanie ich za granicą oraz wspieranie lokalnych inicjatyw, mających na celu podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw „Wielkopolskiego Klastra Lotniczego”. http://www.wkl.org.pl/

7. Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski
logo i link do Klastra Spożywczego Południowej WielkopolskiCelami nadrzędnym Klastra Spożywczego są przede wszystkim: podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających rozwój i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych branży spożywczej, współpraca ze sferą naukową i badawczo – rozwojową, jak Poprawa konkurencyjności członków Stowarzyszenia, obniżanie kosztów produkcji oraz wspólne działania. http://www.klaster.kalisz.pl/

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity