piątek, 23.02.2018 | Imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa
Flora
Strona główna >> Dla inwestorów >> Zachęty dla Inwestorów

Zachęty dla Inwestorów

 

 

logo Miasta Kalisza

PAKIET DLA INWESTORA

 

 

 

 


I. Zwolnienia z podatku od nieruchomości

1. Nowe inwestycje a działność gospodarcza
Z podatku od nieruchomości na okres 3 lat zwolnione są grunty i budynki:

 • nowo wybudowane lub nowo nabyte lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności, na których w okresie 3 lat bezpośrednio poprzedzających nabycie nie była prowadzona działalność gospodarcza,
 • zajęte na prowadzenie działalności handlowej o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 100 m²,
 • oddane w posiadanie zależne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny na cele związane z działalnością produkcyjną.

Zwolnienie stanowi pomoc de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.)
Szczegółowe informacje znajdują się w Uchwale Nr XLVI/629/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części.

2. Nowe inwestycje a miejsca pracy
Z podatku od nieruchomości zwolnione są: nowo wybudowane budynki, nowo nabyte budynki oraz budynki zaadaptowane będące w posiadaniu podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Zwolnienie obejmuje budynki wymienione powyżej zajęte wyłącznie na działalność gospodarczą o charakterze produkcyjnym i usługowym, z wyłączeniem stacji paliw. Zwolnienie przysługuje na okres:

 • 1 roku, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,
 • 2 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy,
 • 3 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15 miejsc pracy,
 • 4 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 25 miejsc pracy,
 • 5 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 40 miejsc pracy.

Całkowita pomocgrafika przedstawiająca monety ułożone w słupki de minimis nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 Euro w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających dzień jej udzielenia.
Całkowita wielkość pomocy przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego przez okres trzech lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty 100.000 Euro.
Szczegółowe informacje znajdują się w Uchwale Nr XLVI/630/2014 Rady Miejskiej Kalisza  z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy. 

3. Remont zewnętrzny
Właściciele budynków wielorodzinnych zostaną zwolnieni z podatku od nieruchomości na pięć lat, jeżeli wyremontują: 
   -  dach pokryty dachówką lub
   -  co najmniej jedną ścianę zewnętrzną budynku.
Szczegółowe informacje znajdują się w Uchwale Nr XLVI/628/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 
PORÓWNANIE PODATKÓW
od nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą 
na rok 2015 (w PLN/m²)
  MAX
KRAJOWE
KALISZ OSTRÓW
WLKP.
POZNAŃ NOWE
SKALMIERZYCE
GRUNT 0,89 0,74 0,88 0,90 0,84
BUDYNKI/CZĘŚCI BUDYNKÓW 23,03 20,53 22,45 23,13 21,68
BUDOWLE 2% 2% 2% 2% 2%


Szczegółowe informacje: Podatki i opłaty lokalne

 

II. Zwolnienia z opłat czynszowych

Wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli wielu sklepów, kawiarni czy restauracji Miasto zdecydowało o wprowadzeniu okresowych ulg w opłatach za wynajem lokali komunalnych przez przedsiębiorców tj.:

zawieszenie corocznej waloryzacji naliczanego czynszu za lokale użytkowe;
częściowe zwolnienie z opłat czynszowych za wynajmowane piwnice przynależne do lokali użytkowych oraz ułatwienie rezygnacji z wynajmu niektórych pomieszczeń piwnicznych;
obniżenia wysokości stawek czynszowych za wynajem lokali użytkowych o 15%;
obniżeniu  stawek  czynszu  dla przedsiębiorców  wynajmujących  lokale użytkowe, 
w wyniku  nowo organizowanych  przetargów  nieograniczonych (start-up).
widok na ulicę Kanonicką
Przedsiębiorca,  który  został najemcą lokalu  użytkowego w wyniku nowo organizowanych  przetargów nieograniczonych lokali komunalnych, może skorzystać  z  obniżonej stawki  czynszowej.  Stawki te będą wynosić:

 • w okresie  pierwszych  12 miesięcy  po zawarciu umowy  najmu -  50% w stosunku  do stawki  wylicytowanej;
 • w okresie kolejnych  12 miesięcy  trwania najmu - 75% w stosunku do stawki wylicytowanej;
 • po 24 miesiącach  najmu i dalej - I00%  stawki  wylicytowanej.

Zarządzenia dostępne na stronie:  http://mzbm.kalisz.pl/zasady.php

III. Dotacje

1. Proekologia

Zgodnie z celami i kierunkami działań określonymi w programie ochrony środowiska dla Kalisza, miasto ustalono dotację w wysokości do 70 % kosztów  inwestycji, nie więcej jednak  niż 1.000 zł na:

-  zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła); 
-  wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.

Liczba przydzielonych dotacji jest limitowana, wypłata dotacji następuje w drodze refundacji poniesionych kosztów inwestycji.

Szczegółowe informacje znajdują się w Uchwale Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi oraz Uchwała Nr XLIV/600/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniająca powyższą uchwałę.

zielony listek z napisem Co2

2. Zabytki

Z budżetu Kalisza mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza.

O dotację ubiegać się może osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
Dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych
Szczegółowe informacje znajdują się w Uchwałe Nr XLVII/641/2014  Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza. 

IV. Specjalna Strefa Ekonomiczna

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST - PARK" jest jedną z najszybciej rozwijających się stref przemysłowych w Polsce, w niej znajdują się także tereny inwestycyjne Miasta Kalisza. Przedsiębiorcy inwestujący w podstrefie Kalisz mogą uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego w formie pomocy publicznej z tytułu:

 •     kosztów nowej inwestycji lublogo Invest Park
 •     tworzenia nowych miejsc pracy

Intensywność pomocy publicznej wynosi:

 •     dla dużego przedsiębiorcy – do 25% kosztów kwalifikowanych
 •     dla średniego przedsiębiorcy – do 35% kosztów kwalifikowanych
 •     dla małego przedsiębiorcy – do 45% kosztów kwalifikowanych

Więcej informacji o inwestycji w Strefie Ekonomicznej http://www.invest-park.com.pl/start
 

Obecnie wolne tereny typu „greenfield” podstrefy Kalisz znajdują się przy ul. Zachodniej. Dwie działki o pow. 3,71 ha oraz 1,21 ha usytuowane w przemysłowej części Kalisza w odległości 1,5 km od wjazdu na DK25 oraz obwodnicę łączącą DK25 i DK12. 

Szczegółowe informacje o terenie: http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-inwestorow/specjalna-strefa-ekonomiczna
 

 

 

V. Strefa Gospodarcza Dobrzec-Zachód

Tereny o pow. 74 ha położone są w bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej, zlokalizowane w paśmie zasadniczego kierunku rozbudowy miasta - na osi aglomeracji Kalisz - Ostrów Wielkopolski. Droga krajowa Nr 25 – przyległa do Strefy. Obszar, przeznaczony jest pod budowę obiektów usługowych, produkcyjnych i magazynowych, obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży ponad 2000 m2,. Dla Inwestorów Strefy Gospodarczej został uruchomiony specjalny cennik energii elektrycznej, zawierający promocyjne stawki opłat.zarys strefy gospodarczej Dobrzec Zachód

W 2011 roku Miasto uzbroiło terenu w kanalizację deszczową, sanitarną oraz wodę, natomiast w roku 2013 powstała sieć elektoenergetyczna i gazowa.

Szczegółowe informacje o terenie: http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-inwestorow/tereny-inwestycyjne/strefa-gospodarcza-dobrzec-zachod

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Dobrzec – Zachód

 


VI. Pozostałe tereny inwestycyjne

W ofercie inwestycyjnej Miasta Kalisza znajdują się tereny, zarówno osób prywatnych, jak i będące własnością miasta o zróżnicowanej funkcji przeznaczenia. Są to tereny, niezabudowane lub z powierzchnią zabudowaną, przeznaczone pod:

mapa Kalisza z zaznaczonymi terenami inwestycyjnymi

 • działalność usługową,
 • działalność produkcyjną,
 • działalność handlową pon./pow. 2000m² powierzchni sprzedażowej,
 • mieszkalnictwo wielorodzinne i jednorodzinne,
 • działalność sportowo- gastronomiczno-handlową.

Szczegółowe informacje w zakładce Tereny inwestycyjne. http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-inwestorow/tereny-inwestycyjne

Zamieszczanie prywatnych OFERT INWESTYCYJNYCH znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Kalisza w serwisie internetowym www.kalisz.pl. następuje na podstawie przesłanego formularza i akceptacji Regulaminu dostępnego na stronie: http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-inwestorow/dokumenty

 

VII. Wyróżnienia Miasta Kalisza
 

logo Gmina Fair Play

 

Miasto Kalisz posiada tytuł Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji przyznany przez Krajową Izbę Gospodarczą

 

logo Filary Polskiej Gospodarki

 

Kalisz otrzymał tytuł Samorządowego Menedżera Regionu w ramach VIII edycji rankingu Filary Polskiej Gospodarki

 

logo Miasta atrakcyjne dla biznesu

 

Miasto Kalisz zostało laureatem Rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu wg magazynu „Forbes”

 

logo rankingu samorządów Rzeczpospolitej

 

 

Miasto Kalisz zostało laureatem Rankingu Samorządów "Rzeczypospolitej" 2013

 

 

 

 

Prezydent Miasta Kalisza Pan Janusz Pęcherz otrzymał wyróżnienie okolicznościowe "Wójt, Burmistrz, Prezydent - przychylny Inwestorowi"  XI.2013

Euro Gmina logo

 

 

Kalisz otrzymał certyfikat zaświadczający, iż jest miastem spełniającym wymagania najlepszych miast Unii Europejskiej. Certyfikat został przyznany przez kapitułę plebiscytu EURO GMINA i  upoważnia samorząd do używania znaku i nazwy w materiałach informacyjnych i promocyjnych do 2017 roku.

 

 


VIII. Wsparcie inwestycji

 

Przedsiębiorcy zgłaszający się do Biura Obsługi Inwestora w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Kalisza otrzymują kompleksową informację o mieście, danych planistycznych, bazie terenów inwestycyjnych znajdujących się w zasobach miasta, ich obecnym stanie i możliwościach wykorzystania, jak również o innych wolnych terenach przeznaczonych pod inwestycje. Ponadto biuro służy wsparciem w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i dokumentów inwestycyjnych oraz korzystaniu z finansowych instrumentów wsparcia.

Kontakt:

Biuro Obsługi Inwestora
Wydział Strategii i Rozwoju
Urząd Miasta Kalisza
ul. T. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
tel. +48 62 765 43 38
e-mail: wsr@um.kalisz.pl

 

Miasto Kalisz poprzez działalność Biura Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego we współpracy z dostawcami mediów wspiera realizację inwestycji tj.:

 1. logo Przedsiębiorstwa Wodociągów i KanalizacjiPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu zapewni każdemu inwestorowi pomoc, wsparcie techniczne, opiekę w rozwiązywaniu jego indywidualnych problemów i spełnieniu wymagań dla stosowanych technologii, przy zapewnieniu szybkiej ścieżki proceduralnej. PWiK przy pomocy Miasta zapewni równoległe doprowadzenie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej dla każdej nowo powstałej inwestycji.
   

 2. logo firmy EnergaEnerga Obrót S.A. zapewni każdemu inwestorowi pomoc, wsparcie i opiekę w zakresie sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby uruchomienia przez niego przedsięwzięć. Dla Inwestorów Strefy Gospodarczej Dobrzec – Zachód Energa . Obrót S.A. uruchomi specjalny cennik energii elektrycznej, zawierający promocyjne stawki opłat.

 3. logo Polskiego Górnictwa Naftowego i GazownictwaWielkopolski Oddział Obrotu Gazem z siedzibą w Poznaniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie zapewni każdemu inwestorowi pomoc, wsparcie techniczne, opiekę w rozwiązywaniu jego indywidualnych problemów i spełnieniu wymagań dla stosownych technologii, przy zastosowaniu szybkiej ścieżki proceduralnej.

 4. Ciepło Kaliskie sp. z o.o. oferuje inwestorom aktywne wsparcie w zakresie przyłączenia obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej przy zastosowaniu indywidualnej ścieżki decyzyjnej dotyczącej kosztów przyłączenia.

IX. Inwestycje na skróty czyli jak załatwić sprawę w Urzędzie.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców Miasta, a także idąc z duchem czasu Miasto Kalisz przygotowało także dla inwestorów wirtualną wersję Urzędu Miasta. Dzięki temu każdy może przyjść do Urzędu z wypełnionym już wnioskiem i załącznikami, a także jasną instrukcją jak załatwić daną sprawę.


Poniżej najważniejsze linik dla potencjalnych inwestorów:

 1. Zakup map.
 2. Ustalenie warunków zabudowy.
 3. Uzyskanie pozwolenia na budowę.
 4. Zakup nieruchomości od miasta/skarbu państwa.
 5. Udzielanie ulg w podatkach i opłatach.
 6. Zgłoszenie budowy lub wykonywanych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
 7. Wypis z planu miejscowego lub studium uwarunkowań.
 8. Wyrys i wypis z ewidencji gruntów i budynków.

Pozostałe sprawy dostępne w Poradniku Interesanta.

 

X. Instytucje Otoczenia Biznesu
 

1 .Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości (KIP)
logo Kaliskiego Inkubatora PrzedsiębiorczościKaliski Inkubator Przedsiębiorczości jest fundacją, która jako partner władz samorządowych miasta Kalisza, wspiera zadania rozwoju gospodarczego i pomocy społecznej w naszym mieście i regionie. Celem KIP jest wsparcie wszelkich działań, które przyczyniają się do rozwoju naszego regionu. Wspiera przedsiębiorców, a także zachęca do tworzenia nowych firm. Szkoli bezrobotnych, udzielają bezpłatnych porad dla wszystkich zainteresowanych zakładaniem własnej działalności oraz udzielają pożyczek.  www.­kip.­kalisz.­pl

2. Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
logo i link do Kaliskiego Inkubatora PrzedsiębiorczościMisją Regionalnej Izby Gospodarczej jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację na ich rzecz kompleksowych usług informacyjnych szkoleniowych i doradczych, a także udzielanie poręczeń kredytowych.  http://www.rigkalisz.pl/index.html

 

3. Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Kaliszu
logo i link do Izby Rzemieślniczej i PrzedsiębiorczościZasadniczymi funkcjami Izby są sprawy z zakresu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych organizacji i ich członków wobec organów administracji i instytucji państwowych, samorządu terytorialnego i gospodarczego, udzielanie zrzeszonym organizacjom i ich członkom pomocy instruktażowo-doradczej, koordynacją ich poczynań grupowych, a także prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji i ich uprawnień rzemieślniczych i zawodowych. http://www.irip.kalisz.pl/index.php

4. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Oddział w Kaliszu

logo i link do Wielkopolskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościWielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości świadczy pomoc małym przedsiębiorcom działającym na obszarze Województwa Wielkopolskiego, w rozwijaniu aktywizacji gospodarczej poprzez udzielanie pożyczek oraz prowadzenie szkoleń, kursów i innych form edukacji ekonomicznej, promocję eksportu, organizowanie współpracy przedsiębiorstw Wielkopolski z partnerami zagranicznymi.  http://www.warp.org.pl/

5. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)
logo i link do Sieci Centrów obsługi Inwestorów i EksporterówSieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów ułatwia przedsiębiorcom dostęp do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. http://coie.gov.pl/pl/
 

6. Wielkopolski Klaster Lotniczy
logo i link do Wielkopolskiego Klastra LotniczegoCelem stowarzyszenia jest: tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, powstawa­nie wynalazków, projektów użytkowych i rozwiązań racjonalizatorskich, promowanie ich za granicą oraz wspieranie lokalnych inicjatyw, mających na celu podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw „Wielkopolskiego Klastra Lotniczego”. http://www.wkl.org.pl/

7. Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski
logo i link do Klastra Spożywczego Południowej WielkopolskiCelami nadrzędnym Klastra Spożywczego są przede wszystkim: podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających rozwój i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych branży spożywczej, współpraca ze sferą naukową i badawczo – rozwojową, jak Poprawa konkurencyjności członków Stowarzyszenia, obniżanie kosztów produkcji oraz wspólne działania. http://www.klaster.kalisz.pl/

 

XI. Portal dla przedsiębiorców
 

Miasto Kalisz w ramach pożytku publicznego związanego z realizacją zadania pn. „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” stworzyło Portal informacyjny dla przedsiębiorców. W portalu tym można znaleźć procedury zakładania firmy, dotacje i pożyczki, zakres działania punktów konsultacyjnych, jak i inne niezbędne informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. http://www.firmakalisz.pl/

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity