niedziela, 20.05.2018 | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Panorama Prosna
Strona główna >> Dla mieszkańców >> Aktualnosci >> Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi  na dzień 25 maja 2014 r. Prezydent Miasta Kalisza informuje:

Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone. Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony. Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, czy został w spisie uwzględniony.
Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów, tj. od 05.05 do 19.05.2014 r. w godzinach pracy urzędu, zostanie udostępniony spis wyborców miasta Kalisza.
Spis zostanie udostępniony przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesantów – pokój nr 6 (obok Biura Świadczeń Rodzinnych).

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. Udostępnienie spisu wyborców do wglądu, następuje poprzez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Osoby przebywające czasowo, a niezameldowane na terenie miasta Kalisza mogą dopisać się do spisu wyborców do dnia 20 maja br.

* Załącznik nr 1 – Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.

Aktualne komunikaty i informacje związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego można znaleźć róznież w Biuletynie Informacji Publicznej  http://www.bip.kalisz.pl/index.php?id=3&file=wybory2014ue.php

Zaświadczenia o prawie do głosowania :

Na żądanie wyborcy, zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów urząd gminy, który sporządził spis wyborców, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania (opatruje je numerem i wpisuje do ewidencji wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania).
Przed sporządzeniem spisu wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania, urząd gminy wydaje na podstawie rejestru wyborców.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.
Zaświadczenia o prawie do głosowania urząd gminy wydaje do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej.
Zaświadczenia o prawie do głosowania są wydawane do dnia 23.05.2014 r. przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesantów – pokój nr 6 (obok Biura Świadczeń Rodzinnych).

* Załącznik nr 2 – Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania + upoważnienie.


Dopisanie wyborcy do spisu wyborców na wniosek :

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborca nigdzie niezamieszkały w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów .
Wnioski o dopisanie do spisu wyborców można składać do dnia 20.05.2014 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesantów – pokój nr 6 (obok Biura Świadczeń Rodzinnych).

* Załącznik nr 3 – Wniosek o dopisanie do spisu wyborów - czasowe przebywanie.


Wnioski o dopisanie do spisu wyborców mogą składać również żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy  zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania.
Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów, chyba, że osoby, o których wyżej mowa przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie.
Wnioski o dopisanie można składać w dniach od 05.05.2014 r. do 12.05.2014 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesantów – pokój nr 6 (obok Biura Świadczeń Rodzinnych).

* Załącznik nr 4 - Wniosek o dopisanie do spisu wyborów – zmilitaryzowani.

 

Wszelkie informacje dotyczące: spisów wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania, dopisania do spisu na wniosek oraz aktów pełnomocnictwa, a także głosowaniu przez osoby niepełnosprawne można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek od 7³° do 16°° ; od wtorku do piątku od 7³° do 15°° - parter stanowiska 3, 4, 5, a  od 05.05.2014r. – dodatkowo pokój nr 6 (obok Biura Świadczeń Rodzinnych) oraz pod numerami telefonów 62 5049741, 62 5049773 ; a od 05.05.2014r. dodatkowo pod nr 62 5049755,
w tym także:
- informacje dotyczące głosowania przez osoby niepełnosprawne – I piętro, pokój 33 i 38 lub pod numerami telefonów 62 5049788 ,  62 5049794
- informacje dotyczące aktów pełnomocnictwa – I piętro, pokój 35 lub pod numerem telefonu 62 5049790.

 

Dodaj komentarz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity