poniedziałek, 21.05.2018 | Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
Nocny widok ze szpitala
Strona główna >> Dla mieszkańców >> Co będziemy odbierać i w jaki sposób?

Co będziemy odbierać i w jaki sposób?

Mieszkańcy Kalisza będą uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym i w zamian za nią, będą mieli zapewniony odbiór:

- zmieszanych odpadów komunalnych;
- odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na:

  • papier,
  • metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
  • szkło,

- odpadów biodegradowalnych (zielonych);
- odpadów wielkogabarytowych m.in. meble, wózki, rowery, wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego itp.;
- komunalnych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, przeterminowanych olejów i tłuszczów, przenośnych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów, zużytych opon z gospodarstw domowych;
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji.

 

SPOSÓB ODBIERANIA

Pojemniki na odpady oraz worki z wysegregowanymi surowcami winne być wystawione w dniu odbioru przed nieruchomość do godz. 7:00

1. Odpady:

- zmieszane
- papier
- metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
- szkło

będą odbierane zgodnie z harmonogramem: EKO, PUK.

2. Odpady wielkogabarytowe:

- powinny być zbierane w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne
- będą odbierane będą odbierane zgodnie z harmonogramem.  Poza terminami przewidzianymi w  harmonogramie, odpady wielkogabarytowe można dowieźć w dowolnym terminie bezpośrednio na bazę magazynowo - transportową przedsiębiorstwa (EKO Sp. z o. o.  lub PUK S. A.) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne

- powinny być zbierane w odrębnych pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania tych odpadów, w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, służącym do zbierania odpadów komunalnych
- odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości do firmy wyłonionej w drodze przetargu
- w ramach opłaty będzie można oddać wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne, które powstały w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji

4. Komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, przeterminowane oleje i tłuszcze, przenośne baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia i opony z gospodarstw domowych, zbierane będą za pomocą mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

- zgodnie z harmonogramem funkcjonowania mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych http://www.kalisz.pl/pl/q/dla-mieszkancow/odpady-niebezpieczne

5. Zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory można przekazywać do punktów ich sprzedaży detalicznej, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25m², do punktów sprzedaży hurtowej, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu, których adresy znajdują się poniżej:

7. Odpady biodegradowalne (zielone) będą odbierane co dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada (dotyczy wyłącznie nieruchomości, na których nie zgłoszono kompostowania we własnym zakresie).

8. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do przychodni
i aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy znajdują się w poniższym załączniku.

9. Popiół
zapotrzebowanie na pojemnik na popiół należy zgłaszać bezpośrednio do przedsiębiorcy odbierającego odpady (odnośnik do Zakładki: Kontakt do firm) lub bezpośrednio do Urzędu Miejskiego pod nr tel. 62 50 49 766 lub 62 765 44 09
- do czasu dostarczenia pojemnika na popiół, należy wrzucać popiół do pojemnika z odpadami zmieszanymi.
- popiół odbierany jest w okresie grzewczym od listopada do kwietnia,

- w sezonie letnim raz w miesiącu, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Reklamacje dotyczące usługi należy zgłaszać pod numerem telefonu:
PUK S.A. -  62 767 50 18 
EKO Sp. z o. o.  - 62 760 39 01 lub e-mail:  miasto@kalisz.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity