niedziela, 20.05.2018 | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Nocny widok ze szpitala
Strona główna >> Dla mieszkańców >> Kogo obowiązują umowy na odbiór odpadów komunalnych

Kogo obowiązują umowy na odbiór odpadów komunalnych

Rada Miejska Kalisza w dniu 29 listopada 2012 r. podjęła uchwałę Nr XXIX/380/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. Poz. 605). Zgodnie z rozdziałem 4. ww. Regulaminu, odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych organizuje Miasto Kalisz w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast właściciele (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach także jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) nieruchomości niezamieszkałych przy wykonywaniu obowiązku zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne, a także do przechowywania i okazywania osobom upoważnionym do kontroli aktualnej umowy zawartej z podmiotem odbierającym odpady komunalne oraz dowodów zapłaty za tę usługę (§ 8 pkt 2. Regulaminu).

Powyższe obowiązki określa także art. 6. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. Poz. 391 ze zm.).

Podsumowując, użytkownicy nieruchomości i części nieruchomości, w których prowadzona jest działalność w wyniku której powstają odpady komunalne obowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

Dotyczy to sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, itp. gdzie wytwarzane są odpady komunalne.

Obecnie Straż Miejska Kalisza rozpoczęła kontrolę lokali użytkowych, gdzie wytwarzane są odpady komunalne, czy użytkownicy tych lokali mają zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowują je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dodała A. Tomaszewska

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity