poniedziałek, 21.05.2018 | Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
Panorama Prosna
Strona główna >> Dla mieszkańców >> Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Stopniowe zmniejszenie ilości bezdomnych psów i kotów, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i czystości w mieście to główne założenia opracowanego dla Kalisza „Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt”, który przyjęto uchwałą Rady Miejskiej Kalisza.    

Z uwagi na występujący na terenie Kalisza problem bezdomnych psów i kotów przyjęcie Programu i  wprowadzenie w życie zapisanych w nim działań jest w pełni uzasadnione i przynieść ma  szereg korzyści zarówno mieszkańcom miasta, jak i zwierzętom. Projekt Programu był konsultowany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.  

Aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.). Zgodnie z art. 11a tej ustawy rada gminy może w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt. Gmina ponosi też koszty jego realizacji. W tegorocznym budżecie Miasta Kalisza zapisano na ten cel kwotę 40 tys. złotych. Część  tych środków przeznaczona zostanie na sterylizację i kastrację psów i kotów w kaliskim schronisku dla zwierząt.     

Schronisko dla bezdomnych zwierząt istnieje w Kaliszu od 1966 roku. Placówkę prowadzi Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
21 kwietnia 1998 r. została zawarta pomiędzy Miastem Kalisz a Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Okręg w Kaliszu umowa użyczenia. Miasto Kalisz użyczyło i dało w bezpłatne używanie Towarzystwu nieruchomość stanowiącą własność Miasta, położoną w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 95, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 10 o powierzchni 6.083 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie schroniska dla zwierząt (umowę użyczenia przesyłam w załączeniu).
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt „organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, mogą zapewnić bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego”.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Kaliszu, posiada udzielone 17 lipca 2007r. przez Prezydenta Miasta Kalisza na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
1.    ochrony nad bezdomnymi zwierzętami
2.    prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Kalisza.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Kaliszu jest na terenie Kalisza jedynym podmiotem, posiadającym takie zezwolenie.
    Dotychczas była udzielana Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Kaliszu dotacja. W planie wydatków bieżących budżetu Kalisza na 2008 r. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 Schronisko dla zwierząt, na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu zabezpieczona została kwota 300.000 zł. Kwota ta jest wydatkowana  w oparciu  o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wydatki na Schronisko rosną. Wystarczy porównać dane:
-    2004 r. - 173 tys. zł
-    2005 r.  -180 tys. zł
-    2006 r. - 200 tys. zł
-    2007 r. - 250 tys. zł
-    2008 r. - 300 tys. zł.
-    2009 r. - 350 tys. zł
-    2010 r.  -350 tys. zł
-    2011 r. - 350 tys. zł
-    2012 r. - 350 tys. zł
-    2013 r. - 350 tys. zł.
-    2014 r. - 370 tys. zł.


Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. Kontrolę w tym zakresie w Schronisku sprawuje Powiatowy Lekarz Weterynarii. Kontrole przeprowadza także Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu. Z ramienia Miasta placówkę kontroluje, w szczególności w zakresie wydatkowania  środków publicznych, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego. Jak każda placówka, schronisko jest kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Link do strony schroniska http://www.kalisz-schronisko.toz.pl/

Załącznik: 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity