piątek, 25.05.2018 | Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Noc trzy wieże
Strona główna >> INICJATYWA LOKALNA

INICJATYWA LOKALNA

Inicjatywa lokalna – informacje ogólne

Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują współudział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie której funkcjonuje ten mechanizm, precyzuje, że inicjatywa lokalna to: forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Schemat realizacji inicjatywy lokalnej w Kaliszu

 1. Mieszkańcy Kalisza chcą zrobić coś dla swojej najbliższej okolicy. Wpadają na pomysł mogący poprawić jakość ich otoczenia. Aby móc zrealizować swój pomysł potrzebują wsparcia ze strony Miasta.
 2. Osoby zaangażowane w realizację pomysłu wypełniają wniosek o realizację inicjatywy lokalnej oraz zbierają oświadczenia od osób, które są gotowe wykonać nieodpłatną pracę przy realizacji pomysłu, włożyć wkład rzeczowy w realizację bądź chcą wesprzeć inicjatywę finansowo.
 3. Przed złożeniem wniosku mieszkańcy mogą skonsultować jego treść pod względem wymogów formalnych z pracownikami Biura Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej Urzędu Miasta Kalisza.
 4. Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami składa się do Prezydenta Miasta Kalisza.
 5. Oceny merytorycznej wniosku dokonuje powołany przez Prezydenta Miasta Kalisza Zespół ds. inicjatywy lokalnej. Zespół dokonuje oceny wniosku według kryteriów wymienionych w Uchwale nr XV/171/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r.
 6. Osoby wskazane we wniosku do kontaktu informowane są o wynikach oceny. Jeśli istnieje możliwość zrealizowania inicjatywy podpisywania jest umowa pomiędzy mieszkańcami a Miastem Kalisz. W jej ramach określone są szczegółowe warunki współpracy oraz obowiązki stron w zakresie realizacji zadania.

Inicjatywa lokalna musi dotyczyć jednego z następujących obszarów:

 1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury (obiekty te muszą być własnością Miasta Kalisz);
 2. Działalności charytatywnej;
 3. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. Promocji i organizacji wolontariatu;
 7. Edukacji, oświaty i wychowania, w tym nauki i szkolnictwa wyższego;
 8. Działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, w tym wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa;
 9. Ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 10. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.


Do pobrania:

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity