wtorek, 19.06.2018 | Imieniny: Gerwazego, Protazego
Panorama domy
Strona główna >> NGO >> Wolontariat

Wolontariat

 

Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz, to osoba pracująca ochotniczo i bez wynagrodzenia na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wolontariuszami mogą być wszyscy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywierania wpływu na zmiany społeczne i szansę zaangażowania się. Zakłada chęć czy gotowość do poświęcenia własnego czasu, energii, umiejętności lub dobrej woli, po to by wykonać różne prace, np. sprzątanie śmieci w parku, pomoc dzieciom w odrabianiu pracy domowej itp. Wolontariat jest szansą dla każdego, niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia, każdy ma prawo być wolontariuszem.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRACY W CHARAKTERZE WOLONTARIUSZA

...dla wolontariuszy

Wolontariat nie jest nagradzany żadnymi środkami materialnymi. Wolontariusze odnoszą jednak liczne korzyści niematerialne. Korzyści płynące z wolontariatu są bezpośrednio związane z motywacją pracy wolontariusza. Jeżeli ktoś wybiera pracę z dziećmi w domu dziecka czy świetlicy socjoterapeutycznej, to zaspokaja swoją potrzebę niesienia pomocy innym, obcowania z ludźmi i bycia potrzebnym. Powszechna jednak staje się opinia, że wolontariat to nie tylko bezinteresowna praca. Pracując za darmo zostajemy przyuczeni do wielu zawodów. Stajemy się w ten sposób atrakcyjniejsi na rynku pracy. Oprócz tego biorąc udział w wolontariacie możemy poznać wiele ciekawych osób. Tak więc okazuje się, że z wolontariatu można wynieść wiele korzyści mimo, iż za pracę nie dostajemy żadnej zapłaty materialnej. Praca wolontarystyczna jest cenionym sposobem odbycia praktyk studenckich oraz staży zawodowych. Coraz częściej poszukujący pracowników kierują się ich ewentualnym doświadczeniem w pracy na rzecz organizacji pozarządowych. Z roku na rok rośnie zainteresowanie wolontariatem. Coraz częściej można usłyszeć, że wolontariat przynosi satysfakcję tym, którzy podejmują się takiej działalności.

….dla organizacji

Wolontariat dla organizacji przyczynia się do wiarygodnego wizerunku w środowisku, pozyskania partnerów, otwarcia na zmiany, aktywnego włączania się w procesy ciągłego i wzajemnego uczenia się, zwiększenia zarówno zakresu usług jak i ich jakości.

 

OBOWIĄZKI ORGANIZACJI WOBEC WOLONTARIUSZA

Organizacja powinna jasno sprecyzować swoje oczekiwania. Przede wszystkim powinna odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Czy jest przygotowana do współpracy z wolontariuszem?
 • Jakich kwalifikacji oczekuje od wolontariusza?
 • Jaki będzie zakres wykonywanych przez wolontariusza zadań?
 • W jakim zakresie może wspierać wolontariusza?

Organizacja pozarządowa korzystająca z usług wolontariusza ma obowiązek:

 • zawarcia pisemnego porozumienia z wolontariuszem, który pracuje ponad 30 dni,
 • wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla wolontariusza, który wykonuje świadczenie przez okres nie dłuższy niż 30 dni,
 • wydania na prośbę wolontariusza zaświadczenia zawierającego opinię o wykonywanej przez niego pracy,
 • zwrotu wolontariuszowi kosztów podróży i delegacji służbowych – na takich samych zasadach, jak pracownikom etatowym,
 • poinformować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach,
 • poinformować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaną przez niego pracą,
 • zapewnić bezpieczne warunki wykonywania pracy zgodnie z przepisami BHP, w razie potrzeby zaopatrzyć wolontariusza w odzież ochronną.

 

WOLONTARIAT 50 PLUS

Warto pamiętać, że osoby, które są na emeryturze, nadal chcą być aktywne i przydatne dla innych. Wiele z nich ma siły i chęć, aby jeszcze czegoś dokonać. Wolontariat pozwala im twórczo i pożytecznie zagospodarować czas wolny, umożliwia dzielenie się zgromadzonymi umiejętnościami i życiowym doświadczeniem. Dla wielu osób starszych wolontariat jest sposobem na wyjście z domu, pokonanie samotności i nawiązanie nowych znajomości. Ponadto seniorzy mają spore doświadczenie, ustabilizowaną sytuację rodzinną i dużo wolnego czasu. Wolny czas, wiedza, doświadczenie życiowe i zawodowe seniorów stanowią olbrzymi kapitał dla wolontariatu.

JAK WYCENIĆ PRACĘ WOLONTARIUSZA NA POTRZEBY WNIOSKU, PROJEKTU?

Wkład własny w projekcie – wolontariatn Czas pracy wolontariusza można oszacować, porównując wartość godziny jego pracy do kosztu rynkowego godziny przepracowanej na podobnym stanowisku przez płatnego pracownika lub do średniej pensji pracownika w naszej organizacji. Powinniśmy wówczas podpisać z wolontariuszem porozumienie współpracy. Zamieszczamy w nim, obok danych wymaganych zapisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, informacje takie, jak: nazwa stanowiska pracy ochotnika i zakres obowiązków zgodnie z opisem we wniosku, tytuł projektu i nazwę grantodawcy.

Przykład

Praca wolontarystyczna osoby przygotowującej szkolenie (świadczenie, które nie wymaga specjalnych kwalifikacji). Najniższe krajowe wynagrodzenie w 2015 r.: 1 750 zł, 252 dni robocze w 2015 r.: 12 miesięcy = średnio 21 dni roboczych w miesiącu, 21 dni roboczych x 8 godzin = średnio168 godzin pracy w miesiącu, 1, 750 zł: 168 godz. pracy = 10,42 zł za godzinę pracy. Szacowany czas pracy na rzecz projektu 6 godzin: 6 x 10,42 zł = 62,52 zł.

Na wypadek kontroli projektu warto dysponować niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi udowodnienie wykonania świadczenia przez ochotnika.

Są to:

 • porozumienie z wolontariuszem z zakresem obowiązków,
 • karta czasu pracy,
 • próbki pracy wolontariusza, jeśli dotyczy (np. zamieszczone na stronie www projektu teksty lub konspekt szkolenia poprowadzonego przez wolontariusza – trenera),
 • fotografie,
 • niezależna źródło potwierdzające wartość godziny pracy (np. wydruk ze strony internetowej z kalkulacją cen rynkowych) -ewentualnie: oświadczenie wolontariusza o liczbie i wartości przepracowanych godzin na rzecz projektu.

Uwaga: Wartości pracy wolontariuszy nie wprowadzamy do ksiąg rachunkowych – wpisujemy go tylko w raport finansowy składany grantodawcy, a dokumentację przechowujemy tak długo, jak pozostałe materiały projektu.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity