wtorek, 19.06.2018 | Imieniny: Gerwazego, Protazego
Nocny widok ze szpitala
Strona główna >> NGO >> Współpraca Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi

Współpraca Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi

 

I. ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpracę organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wzajemna współpraca odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności (art. 5 ust. 3 ustawy), a podzielić ją można na dwie kategorie: współpracę finansową i pozafinansową (merytoryczną). 

Zasady współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi określają:


Finansowe formy współdziałania....
Polegają na realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, mogą występować
w następujących formach:

 • powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji,
 • wspierania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji,
 • w ramach inicjatywy lokalnej,
 • w ramach umowy partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

​Zlecanie zadań publicznych odbywa się głównie poprzez otwarte konkursy ofert

… i pozafinansowe
Dotyczą głównie:

 • wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności przez organy administracji publicznej i organizacje,
 • konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 • konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery pożytku publicznego z radami pożytku publicznego,
 • tworzenia wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych, składających się z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej,
 • administrowania elektroniczną bazą danych o organizacjach pozarządowych, działających na terenie Kalisza,
 • prowadzenia serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej Miasta,
 • organizowania cyklicznych spotkań przedstawicieli Miasta Kalisza z przedstawicielami sektora pozarządowego i innymi zainteresowanymi, mających na celu wymianę poglądów dotyczących najważniejszych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój obszarów współpracy,
 • współpracę i udzielanie pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, w szczególności poprzez informowanie o aktualnych konkursach.

Każda współpraca rozpoczyna się od wzajemnej wymiany informacji. Oznacza to, że nie tylko administracja ma obowiązek przekazywania informacji organizacjom pozarządowym, ale przepływ informacji powinien następować również w drugą stronę. Wymianie informacji służy także powoływanie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych. Konsultować należy nie tylko projekty ustaw i rozporządzeń przygotowywanych przez ministrów, ale również akty prawa miejscowego, np. projekty uchwał rad gmin. Podstawowym aktem prawa lokalnego, który powinien zostać przygotowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, jest program współpracy.

 

II. MAŁE GRANTY

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów", której podstawę prawną stanowi art. 19a ustawy.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.


O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Prezydent Miasta Kalisza, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.
Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego "Dz.U. z 2016 r. poz. 570". Do oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, należy załączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

 

III. INICJATYWA LOKALNA

Nową formą realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami, wprowadzoną do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 r., jest inicjatywa lokalna.

Kwestie inicjatywy lokalnej reguluje rozdział 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 19b – 19h)

23 maja 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją 2357 została opublikowana Uchwała Nr XXII/287/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zgodnie z § 9 ww. uchwały weszła w życie z dniem 6 czerwca 2012r. ( po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym ).

 

IV. OTWARTE KONKURSY OFERT

Wszystkie oferty otwartych konkursów są dostępne na stronie: www.bip.kalisz.pl

Wzór oferty: Rozporządzenie MPiPS - wzór oferty

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity