wtorek, 27.06.2017 | Imieniny: Maryli, Wladyslawa, Cyryla

Kalisz

Młode duchem najstarsze miasto w Polsce
Panorama Prosna
Strona główna >> O mieście >> Rewitalizacja obszarów dysfunkcyjnych

Rewitalizacja obszarów dysfunkcyjnych

Rewitalizacja jest to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający  na celu wyprowadzenie terenu ze  stanu kryzysowego i prowadzący do rozwoju, w tym  do poprawy jakości  życia lokalnej wspólnoty. W jego skład wchodzą działania: społeczne,  kulturalne i gospodarcze aktywizujące lokalną społeczność, infrastrukturalne i przestrzenne.

W miastach występują często znaczne obszary, charakteryzujące się degradacją fragmentów zabudowy (często o dużych walorach historycznych  i architektonicznych), wysokim stopniem dekapitalizacji infrastruktury technicznej, niedostępnością transportową, koncentracją negatywnych zjawisk społecznych. Skutkuje to obniżeniem atrakcyjności, niewłaściwą strukturą ekonomiczną, a w konsekwencji wyludnieniem. W ramach tego  pola interwencji wspierane będą projekty, uwzględnione w Zintegrowanych Planach Rozwoju Obszarów Miejskich, przyczyniające się do wykształcenia bądź wzmocnienia potencjału rozwojowego danego obszaru. Wsparcie tych działań  będzie uwzględniać także rozwiązania w zakresie takich problemów,  jak m.in. wykluczenia społeczne, wysoki poziom przestępczości oraz ogólne pogarszanie się jakości życia na zubożonych terenach miejskich

Instrumentem umożliwiającym dofinansowanie działań zmierzających do rewitalizacji wyznaczonych obszarów jest Inicjatywa JESSICA - finansowana ze środków unijnych.


Inicjatywa  JESSICA
O inicjatywie JESSICA
Cel wdrażania inicjatywy JESSICA
Instrumenty wsparcia
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, a inicjatywa JESSICA
Przedmiot finansowania
Beneficjenci Projektów Miejskich
Alokacja przeznaczona na inicjatywę JESSICA
Dodatkowe Informacje

Rewitalizacja w Kaliszu

Miasto Kalisz aktywnie włącza się w realizację wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę jakości infrastruktury, a tym samym życia mieszkańców. W związku z powyższym podjęto prace zmierzających do sporządzenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich. Zgodnie z informacjami zawartymi w "Wytycznych w zakresie zasad opracowywania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy Jessica", aby uznać Programy Rewitalizacyjne za Zintegrowane Plany Rozwoju Obszarów Miejskich powinny spełniać warunek zintegrowanego podejścia. W związku z powyższym opracowywany Program zawierać będzie podejście zintegrowane, zapewniające jednoczesne powiązanie kwestii działalności gospodarczej, usług publicznych, struktury społecznej, środowiska naturalnego, transportu  miejskiego i umożliwiające trwały rozwój społeczności miejskiej.
Bazę do opracowania  Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich stanowi „Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza”. Przedmiotowa Analiza wyznacza obszary dysfunkcyjne w obrębie Miasta Kalisza, definiuje zadania i działania rewitalizacyjne do realizacji w granicach tych obszarów.

Obszar dysfunkcyjny (problemowy) jest to  obszar występowania stanów kryzysowych w sferze społeczno – gospodarczej i ekologiczno – przestrzennej miasta przejawiający się degradacją substancji materialnej, a także degradacją funkcji i przestrzeni. Obszar ten może obejmować także tereny, których potencjał nie jest obecnie w pełni wykorzystany. W ramach Inicjatywy JESSICA do uzyskania wsparcia kwalifikuje się każdy projekt zlokalizowany w obrębie obszaru dysfunkcyjnego.
Obszar dysfunkcyjne wyznaczane są na podstawie kryteriów i wskaźników obszarów rewitalizacji ujętych w "Wytycznych w zakresie zasad opracowywania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy Jessica" i są one warunkiem niezbędnym przy staraniu się o dofinansowanie.

Podstawą wyznaczenie obszaru jest krytyczna analiza wyników badań i analiz przeprowadzonych dla rewitalizacji z uwzględnieniem m.in  poziomu:

- bezrobocia
- ubóstwa oraz trudnych warunków mieszkaniowych
- przestępczości
- wykształcenia mieszkańców
- przedsiębiorczości mieszkańców
- degradacji technicznej infrastruktury i budynków
- zanieczyszczenia środowiska naturalnego


Wyodrębnione obszary dysfunkcyjne na terenie Miasta Kalisza to:

Obszar 1: ul. Warszawska

Obszar 2: ul. Fabryczna

Obszar 3: ul. Wojciecha Jabłkowskiego

Obszar 4: ul. Żytnia

oraz dodane w aktualizacji 5 obszarów

Obszar 5: Śródmieście

Obszar 6: Majkowska - Złota

Obszar 7: Wrocławska

Obszar 8: Sulisławice

Obszar 9: Szczypiorno

Informujemy, iż na listę projektów Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza mogą zostać wpisane również podmioty zainteresowane wsparciem.

Propozycje projektów mają być jednym z elementów umożliwiającym pełniejsze poznanie obszarów objętych w Zintegrowanym Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Kalisza poprzez wiedzę o ich mieszkańcach, jak również podmiotach wpisujących się w ich funkcjonowanie, a do których zaliczyć można: wspólnoty mieszkaniowe, rady dzielnic, przedsiębiorców, jednostki kultury, instytucje pozarządowe i inne. Propozycje projektów mogą w znaczący sposób wpłynąć na poprawę warunków na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji.
Wpisanie projektów do Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza jest warunkiem starania się o środki unijne na rewitalizację w ramach Inicjatywy JESSICA.
Nie oznacza to natomiast gwarancji pozyskania funduszy na projekt.
W celu zgłoszenia propozycji projektu do Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza prosimy o pobranie ze strony karty projektu, wypełnienie jej i wysłanie na maila na adres: wrmi@um.kalisz.pl

Pytania dotyczące Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza oraz Analizy, prosimy kierować do Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu: 
telefon: 62 765 44 21
e-mail: wrmi@um.kalisz.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity