piątek, 24.11.2017 | Imieniny: Flory, Emmy, Chryzogona

Kalisz

Młode duchem najstarsze miasto w Polsce
Łódź Calisia na Prośnie
Strona główna >> Projekty realizowane przez Miasto Kalisz z funduszy Unii Europejskiej

Projekty realizowane przez Miasto Kalisz z funduszy Unii Europejskiej

1. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych  w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

 

Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych  w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

 

2. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza", dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach konkursu, organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju o przyznanie dotacji na "Przygotowanie programów rewitalizacji.

Miasto Kalisz realizuje projekt pt. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza", dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach konkursu, organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju o przyznanie dotacji na "Przygotowanie programów rewitalizacji".


Celem projektu jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza.

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) będzie wieloletnim programem, wytyczającym działania, które umożliwią poprawę jakości życia poprzez wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Powodów tego, że obszar ten znajduje się w stanie kryzysu, jest wiele i odnoszą się do rozmaitych sfer życia.*. Dlatego GPR będzie integrował te działania, by kompleksowo odpowiadały na faktyczne potrzeby miasta i mieszkańców.

GPR będzie np. wskazywał, jak ograniczyć negatywne zjawiska społeczne takie, jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, wykluczenie społeczne; będzie proponował działania na rzecz rozwoju funkcji mieszkaniowych, usługowo-handlowych i kulturalnych obszaru rewitalizacji. Dokument ten będzie też sugerował, jak ograniczyć emisję pyłów i szkodliwych gazów na wysokości 40 m (a więc tzw. niską emisję); oraz uwzględni działania o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

Bardzo ważne jest też to, że GPR będzie podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne. W oparciu o ten dokument powstaną plany działań, w ramach których przedsięwzięcia będą realizowane w oparciu o środki publiczne (własne oraz zewnętrzne, np. z UE) i prywatne. Najważniejsze zapisy GPR zostaną zawarte w kluczowych programach i innych dokumentach, wytyczających działalność Miasta we wszystkich dziedzinach jego działalności.

Dodatkowo opracowanie GPR przyczyni się do wypracowania partycypacyjnego modelu współpracy przy planowaniu rozwoju obszaru rewitalizacji. Na pewno wpłynie na podniesienie świadomości mieszkańców w temacie rewitalizacji.

Harmonogram.

Całkowita wartość projektu: 249 540 zł.
Dofinansowanie projektu 90%: 224 586 zł, w tym:
85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020)  oraz 15% z budżetu państwa.
Wkład własny z budżetu Miasta Kalisza 10%: 24 954 zł.

* szczegółowo zostały one opisane w dokumencie „Diagnoza delimitacji obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”: http://bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/237zarz2016.pdf

3. Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Miasto Kalisz realizuje „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Projekt jest  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego 6 kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy do 30.04.2019 r.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1.395.370,98 zł i obejmuje wkład własny w kwocie: 139.537,15 zł oraz dofinansowanie w kwocie: 1.255.833,83 zł, z następujących źródeł: ze środków europejskich: 1.186.065,34 zł, ze środków dotacji celowej: 69 768,49 zł.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie "Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” do pobrania poniżej (u dołu strony).

4. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność.

5. Kalisz- przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

6. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu.

 

7. Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza.

8. Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski.

 

 

9. "Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz".

10. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

11. Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity