wtorek, 19.06.2018 | Imieniny: Gerwazego, Protazego
Kogutek wiosna
Strona główna >> Strategia Rozwoju na lata 2014-2024

Strategia Rozwoju na lata 2014-2024

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, iż Rada Miejska Kalisza przyjęła Uchwałą XLIX/651/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku Strategię Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024 r.

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024 r. oraz informacja o udziale społeczeństwa w jej sporządzeniu wraz z informacją w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jaki zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski, a także podsumowanie wynikające z przepisów art. 55 ust. 3 udostępnione są do wglądu:
1. Na stronie internetowej Miasta – www.kalisz.pl ;
2. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu - www.bip.kalisz.pl ;
3. W Urzędzie Miejskim w Kaliszu, ul.Główny Rynek 20 w godzinach pracy Urzędu pokój nr 28, po telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 62 765 314.

Wszystkie dokumenty związane ze strategią znajdują sie w załącznikach na dole strony

Ogłoszenie o opracowaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków.

Projektem „Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024” zajmowali się radni podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza.

Te dwa tematy były podstawą do dyskusji podczas ostatniego spotkania Rady Programowej Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024. Posiedzenie miało miejsce wczoraj w kaliskim ratuszu.

Blisko sto osób wzięło udział we wczorajszych konsultacjach społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024. Pierwszy zarys dokumentu przedstawiła firma WYG International, która zajmuje się jego opracowywaniem.

Trwają przygotowania do stworzenia Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024. Swoje pomysły i założenia do dokumentu zgłaszać mogą także mieszkańcy grodu nad Prosną.

Przedstawiciele władz miasta spotkali się wczoraj z działaczami rad osiedli i sołectw, by porozmawiać o strategii rozwoju miasta na lata 2014-2024. Część dyskusji poświęcono też przyszłorocznemu budżetowi Kalisza.

Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 poświęcone było wczorajsze spotkanie w Villi Calisia. Z przedstawicielami firmy WYG International, odpowiedzialnymi za przygotowanie dokumentu, dyskutowali członkowie Rady Programowej Strategii, urzędnicy i mieszkańcy miasta.

Kierunki, w jakich powinno rozwijać się miasto były tematem dzisiejszych rozmów z firmą WYG International, która opracuje strategię rozwoju dla Kalisza na najbliższe 10 lat.

Kreowanie nowoczesnej gospodarki, poprawa jakości życia w mieście, wzmacnianie jego tożsamości i kształtowanie ładu przestrzennego to cztery cele strategiczne, które realizowane były w latach 2004-2013.

Rozstrzygnięte zostało postępowanie na wybór wykonawcy, który opracuje dokument pn. „Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024”. Wygrała firma WYG International z Warszawy . Na zaproszenie do złożenia oferty cenowej w terminie odpowiedziało dziewięciu wykonawców: trzech z Warszawy i po jednym z Torunia, Poznania, Wrocławia, Łodzi, Katowic i Cieszyna.

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2004-2013 była wiodącym tematem wczorajszych obrad Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej. Radni chcieli podsumować dotychczasowe działania.

Miasto Kalisz zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej opracowania dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024”

Radni chcą przedyskutować sprawę poprzedniej Strategii Rozwoju Miasta Kalisza. O jej podsumowanie poprosili członkowie Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity