Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ekonomia społeczna w nadchodzących latach nie tylko pozostaje jednym z priorytetów Unii Europejskiej, ale stała się też kluczowym kierunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i Województwa Wielkopolskiego.

W marcu br. rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim. Jego główną ideą jest efektywne i trwałe rozwiązywanie problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przede wszystkim służy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, tj. niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, etc., wprowadzając je na rynek pracy, zwłaszcza poprzez pomoc w utworzeniu spółdzielni socjalnych.

OWES wspiera poza tym organizacje pozarządowe, samorząd, społecznie odpowiedzialny biznes – wszystkich tych, którzy są zainteresowani prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Jako jedna z wiodących organizacji działających w sferze ekonomii społecznej w regionie Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi została powołana do utworzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie kaliskim. W ramach działań Ośrodka zabezpieczono środki na założenie co najmniej dziesięciu przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych).

Obecnie OWES zaprasza organizacje pozarządowe do skorzystania z bezpłatnych szkoleń, doradztwa, usług specjalistycznych i wizyt studyjnych. Eksperci, posiadający wieloletnie doświadczenie współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w całej Polsce, udzielają wsparcia w zakresie prawa gospodarczego, rachunkowości i księgowości, marketingu w organizacjach pozarządowych, pomagają w przygotowaniu biznesplanu i strategii rozwoju. Więcej informacji na stronie internetowej OWES: www.owes.jadwiga.org

Serdecznie zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego OWES, który mieści się w Kaliszu przy ul. Niecałej 1.

Spotkania prosimy umawiać telefonicznie lub e-mailem: tel. 61 898 30 68, e-mail: owes@jadwiga.org

owes.jpg [68.71 KB]