Gospodarka odpadami komunalnymi

Metody ustalenia opłaty

W dniu 29 grudnia 2015 r. Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują następujące stawki opłat za odpady komunalne:

  • 14,00 zł od osoby na miesiąc za odpady zbierane selektywnie
  • 21,00 zł od osoby na miesiąc za odpady niesegregowane

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 lutego 2015 r. zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się już z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 6 m ust. 2 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt zawiadamia właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji.

Organizacja

Wywozem odpadów komunalnych zajmują się firmy:

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o. o. (sektor I, III)

Biuro:
ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz

tel.   62 767 23 30
tel.   62 760 39 02
fax.  62 764 22 96
 
Baza:
Niedźwiady 38, Żelazków

tel.  62  760 29 03
fax. 62 760 29 01

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SA (sektor II)

ul. Bażancia 1 a, 62-800 Kalisz

Centrala:
tel. 62 767 50 18, 767 50 19, 767 99 10
fax. 62 767 99 26

Wydział Oczyszczania Miasta:
tel. 62 767 99 21
tel. 62 767 10 32

Biuro Obsługi Klienta:
tel. 62 767 99 24

Harmonogram odbioru odpadów - EKO. 

Harmonogram odbioru odpadów - PUK.