Ochrona środowiska

Sprawami ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w Mieście, zaopatrzenia Miasta w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, oświetlenia Miasta, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, sprawy rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony przyrody, sprawy zieleni miejskiej, rodzinnych ogrodów działkowych, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa, ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, geologii i górnictwa, oraz wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, uzyskania poświadczenia o posiadaniu kwalifikacji rolniczych i prawa do gruntu zajmuje się

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Główny Rynek 20
I piętro, pokoje od 29 do 35

tel. 62 7654 407

mail: wgos@um.kalisz.pl

Aby dowiedzieć się więcej, wybierz temat z menu po lewej stronie

Śmieci

 • nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
 •  azbest - użytkowanie i usuwanie azbestu
 • leki przeterminowane
 • miejsce zagospodarowywania odpadów komunalnych
 • odpady niebezpieczne
 • odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • spot Ministerstwa Środowiska

Woda

 • stan wody pitnej
 • dotacja na przyłączenie do kanalizacji

Powietrze

 • dotacja na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne
  lub pompa ciepła)

Program ochrony środowiska

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza” 

Regulamin oraz wszystkie dokumenty naboru znajdują się w załącznikach:

 • deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 • ankieta dotycząca instalacji OZE,
 • umowa użyczenia,
 • oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku w fazie budowy,
 • oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego.

Zaświadczenie o braku zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki wg stanu na dzień złożenia dokumentacji zgłoszeniowej należy pobrać z  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu, w dniu składania wniosku.

 • Regulamin zakupu i bezpłatnego wydawania karmy dla kotów wolno żyjących w okresie
  jesienno-zimowym na terenie Miasta Kalisza (w załączniku).