Ogłoszenie - Projekt uchwały krajobrazowej - konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Kalisza zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.


Działania partycypacyjne zostaną przeprowadzone w dniach od 16 marca 2020 r. do 29 marca 2020 r. w następujących formach:

1) otwartego spotkania informacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. (piątek) w ratuszu (Główny Rynek 20), sala nr 38 o godz. 17.00,
2) zbierania uwag, propozycji i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.


Wypełnione formularze można dostarczyć w terminie do 29 marca 2020 r. (obowiązuje data wpływu) w następujący sposób:

1) drogą elektroniczną na adres: uchwalakrajobrazowa@um.kalisz.pl,
2) poprzez formularz elektroniczny umieszczony na stronie www.kalisz.pl,
3) drogą korespondencji tradycyjnej na adres: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62–800 Kalisz, z dopiskiem Konsultacje – Uchwała krajobrazowa,
4) bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w pokoju nr 44 (II piętro) budynku ratusza, Główny Rynek 20, w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza, tj. w godzinach od 7.30 do 15.30,

Projekt uchwały będzie dostępny:

1) codziennie w dni robocze przez cały okres trwania konsultacji tj. od 16 marca 2020 r. do 29 marca 2020 r. w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w pokoju nr 41 (II piętro) budynku ratusza, Główny Rynek 20, w godzinach pracy
Urzędu Miasta Kalisza, tj. w godzinach od 7.30 do 15.30,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalisza: http://www.kalisz.pl,
3) na stronie BIP Urzędu Miasta Kalisza http://bip.kalisz.pl, w zakładce „Uchwała krajobrazowa”.


Zakres negocjowalny konsultacji ograniczony jest do zagadnień związanych z projektem uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.


Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

1) z datą wpływu przed dniem 16 marca 2020 r. i po dniu 29 marca 2020 r.;
2) przesłane lub dostarczone osobiście w formie innej niż na formularzu konsultacji.

 

Formularz zgłaszania uwag - online


PREZYDENT MIASTA KALISZA

/… /

KRYSTIAN KINASTOWSKI