Ogłoszenie. Projekt uchwały krajobrazowej - konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Kalisza zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane”.

Działania partycypacyjne zostaną przeprowadzone w dniach 16 - 29 marca 2020 r. w następujących formach:
- otwartego spotkania informacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się w piątek, 20 marca 2020 r., w ratuszu (Główny Rynek 20), w sali nr 38 o godz. 17.00,
- zbierania uwag, propozycji i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Wypełnione formularze można dostarczyć do 29 marca 2020 r. (obowiązuje data wpływu):
- drogą elektroniczną na adres: uchwalakrajobrazowa@um.kalisz.pl,
- poprzez formularz elektroniczny umieszczony na stronie www.kalisz.pl,
- drogą korespondencji tradycyjnej na adres: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62–800 Kalisz, z dopiskiem Konsultacje – uchwała krajobrazowa,
- bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, do pokoju nr 44 (II piętro w ratuszu), Główny Rynek 20, w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza, tj. od 7.30 do 15.30,

Projekt uchwały będzie dostępny:
- codziennie w dni robocze przez cały okres trwania konsultacji tj. od 16 do 29 marca 2020 r. w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w pokoju nr 41 (II piętro w ratuszu), Główny Rynek 20, w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza, tj. od 7.30 do 15.30,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalisza: http://www.kalisz.pl,
- na stronie BIP Urzędu Miasta Kalisza http://bip.kalisz.pl, w zakładce „Uchwała krajobrazowa”.

Zakres konsultacji ograniczony jest do zagadnień związanych z projektem uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
- z datą wpływu przed 16 marca 2020 r. i po 29 marca 2020 r.,
- przesłane lub dostarczone osobiście w formie innej niż na formularzu konsultacji.

 Formularz zgłaszania uwag - online


PREZYDENT MIASTA KALISZA

/… /

KRYSTIAN KINASTOWSKI

  • 366.12KB PDF