Projekt uchwały krajobrazowej

Nowy projekt uchwały Rady Miasta Kalisza o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla miasta Kalisza zostanie wyłożony do publicznego wglądu 11 października 2021 r.

 

PROJEKT - Uchwała Rady Miasta Kalisza o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla miasta Kalisza z 16 marca 2020 r.

 

Uzasadnienie do uchwały Nr ………/…...
Rady Miasta Kalisza z dnia ……...r.


w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane”.

27 października 2016 r. Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę Nr XXIX/351/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Na mocy uchwały inicjującej powstał niniejszy akt prawa miejscowego, mający na celu ochronę ładu przestrzennego i jego prawidłowego kształtowania w zabytkowej przestrzeni miasta.

Uchwała w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane” ma na celu uporządkowanie przestrzeni, zatrzymanie rozprzestrzeniającego się chaosu reklamowego jednocześnie zachowując możliwość estetycznej prezentacji działalności.

Celem wprowadzenia niniejszych zasad jest zachowanie równowagi między eksponowaniem m.in. reklam a ochroną wartościowych, zabytkowych elementów w skali od detalu architektonicznego przez zabytkowe założenie urbanistyczne do skali krajobrazu kulturowego. Z uwagi na fakt wysokiej wartości historycznej śródmieścia miasta Kalisza wprowadzenie niniejszych zasad jest konieczne dla jego ochrony oraz w celu ukazania w pełni walorów miasta dla korzyści wszystkich, którzy korzystają z przestrzeni publicznej.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.