Strategia Rozwoju na lata 2014-2024

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, iż Rada Miejska Kalisza przyjęła Uchwałą XLIX/651/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku Strategię Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024 r.

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024 r. oraz informacja o udziale społeczeństwa w jej sporządzeniu wraz z informacją w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jaki zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski, a także podsumowanie wynikające z przepisów art. 55 ust. 3 udostępnione są do wglądu:
1. Na stronie internetowej Miasta – http://www.kalisz.pl - obecna strona ;
2. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu - http://bip.kalisz.pl ;
3. W Urzędzie Miejskim w Kaliszu, ul.Główny Rynek 20 w godzinach pracy Urzędu pokój nr 28, po telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. +48 62 765314.

Wszystkie dokumenty związane ze strategią znajdują się w załącznikach

 

 • Zgłoś uwagi do strategii
 • Strategia na Komisji Rozwoju
 • Demografia i zagospodarowanie przestrzeni
 • Wrażliwi na przyszłość miasta
 • Jaki będzie Kalisz w 2024 roku?
 • Strategiczno - budżetowa dyskusja
 • Strategiczne spojrzenie w przyszłość
 • Rozpoczynają się prace nad strategią
 • Strategia podsumowana
 • WYG International opracuje Strategię
 • O strategii rozwoju
 • Strategia Rozwoju Kalisza - złóż ofertę
 • Pytają o Strategię Rozwoju Kalisza