Prezydent Miasta Kalisza
 • Wiceprezydent Miasta - I Zastępca

  Wiceprezydent Miasta Kalisza: Grzegorz Kulawinek

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, I piętro, p.25

  Telefon: 62 7654 303

  Fax: 62 7654 361

  e-mail: wiceprezydent1@um.kalisz.pl

  • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

   Naczelnik: Jan Adam Kłysz

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, I piętro, p.32  

   Telefon: 62 7654 406

   e-mail: wgos@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, należą sprawy ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w Mieście, zaopatrzenia Miasta w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, oświetlenia Miasta, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, sprawy rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony przyrody, sprawy zieleni miejskiej, rodzinnych ogrodów działkowych, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa, ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, geologii i górnictwa.

  • Wydział Edukacji

   Naczelnik: Mariusz Witczak

   Adres siedziby:  ul. Tadeusza Kościuszki 1a (I piętro)

   Telefon: 62 5049 758

   Fax: 62 5049770

   e-mail: we@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Do Wydziału Edukacji należy zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego.

  • Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

   Naczelnik: Grażyna Dziedziak

   Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1a III piętro, p. 314

   Telefon: 62 5049 700

   Fax: 62 5049 701

   e-mail: wksit@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki prowadzi sprawy związane z rozwojem życia kulturalnego Miasta, ochroną i opieką nad zabytkami, rozwojem kultury fizycznej, sportu i turystyki, z nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi Miasta podległymi Wydziałowi oraz nad stowarzyszeniami sportowymi i klubami sportowymi, a także sprawy organizacji imprez masowych oraz prowadzi działania związane z kreowaniem i koordynacją współpracy zagranicznej Miasta.

  • Biuro Cmentarza Komunalnego

   Kierownik: Daria Kozanowska

   Adres siedziby: ul. Poznańska 183-185, Kalisz  

   Telefon: 62 7671 680

   Fax: 62 7510 681

   e-mail: bck@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Biuro Cmentarza Komunalnego prowadzi działania związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarza komunalnego oraz sprawy cmentarnictwa i chowania zmarłych.

  • Biuro Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

   Kierownik: /w trakcie konkursu/

   Adres siedziby: Warszawska 95, Kalisz

   Telefon: 62 7513525, 503 437 252

   e-mail: biuro@schronisko.kalisz.pl

 • Wiceprezydent Miasta - II Zastępca

   Wiceprezydent Miasta Kalisza: Mateusz Podsadny

  Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1A, III piętro, p.310

  Telefon: 62 7654 401

  Fax: 62 5049 774

  e-mail: wiceprezydent2@um.kalisz.pl

   

   

  • Wydział Spraw Obywatelskich

   Naczelnik: Anna Matysiak

   Adres siedziby: Tadeusza Kościuszki 1a, (Biuro Obsługi Interesanta)

   Telefon: 62 5049 792

   Fax: 62 5049745

   e-mail: wso@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Wydział Spraw Obywatelskich prowadzi sprawy rejestracji pojazdów, nadzoru nad szkoleniem kierowców, uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz prowadzi obsługę techniczną Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

  • Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

    Naczelnik: Tomasz Rogoziński

   Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1A,  I piętro, p.119

   Telefon: 62 7654 489

   e-mail: wssm@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Do Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych należą sprawy z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocy w rodzinie, współpracy z organizacjami pozarządowymi, pomocy społecznej, nadzoru nad żłobkami, nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji, sprawy z zakresu zgromadzeń publicznych, osiedlania się w Kaliszu repatriantów, a także sprawy mieszkaniowe oraz zadania w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych.

  • Biuro Świadczeń Rodzinnych

   Kierownik: Marzena Szuleta

   Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1a, parter, p.11

   Telefon: 62 5049 753

   e-mail: bsr@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Biuro Świadczeń Rodzinnych prowadzi sprawy związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, zryczałtowanych dodatków energetycznych, świadczeń wychowawczych oraz prowadzeniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

  • Urząd Stanu Cywilnego

   Kierownik: Ewa Korach

   Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1a, I piętro, p.34

   Telefon: 62 5049 789

   Fax: 62 5049 797

   e-mail: usc@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją stanu cywilnego, dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk.

 • Skarbnik Miasta

  Skarbnik Miasta Kalisza: Irena Sawicka

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz,  parter, p.16

  Telefon: 62 7654 351

  Fax: 62 7654 330

  e-mail: skarbnik@um.kalisz.pl

  • Wydział Finansowy

   Naczelnik: Aneta Ochocka

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, parter, p. 14

   Telefon: 62 504 97 71

   e-mail: aochocka@um.kalisz.pl

   Zadania wydziału:

   Wydział Finansowy realizuje zadania z zakresu obsługi księgowej i sprawozdawczości budżetu Kalisza – miasta na prawach powiatu, budżetu jednostki – Urząd Miasta Kalisza wraz z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz realizuje zadania z zakresu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ich wymiaru, kontroli, windykacji, księgowości i sprawozdawczości, jak również egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

  • Biuro Budżetu i Analiz

   Kierownik: Janina Błaszczyk-Walkowska

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, partner, p.9

   Telefon: 62 7654 327

   e-mail: bba@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Biuro Budżetu i Analiz zajmuje się planowaniem i analizami wykonania budżetu, wieloletnią prognozą finansową, monitorowaniem i obsługą zadłużenia Miasta oraz zarządzaniem długiem.

 • Sekretarz Miasta

  Sekretarz Miasta Kalisza: Stefan Kłobucki

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz,  II piętro, p.53

  Telefon: 62 7654 339

  Fax: 62 7654 312

  e-mail: sekretarz@um.kalisz.pl

  • Wydział Organizacyjny

   Sekretarz Miasta Kalisza: Stefan Kłobucki

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz,  II piętro, p.53

   Telefon: 62 7654 339

   Fax: 62 7654 312

   e-mail: sekretarz@um.kalisz.pl

  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy

   Naczelnik: Ewelina Fabiańczyk-Kustosz

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro , p.50         

   Telefon: 62 7654 373

   Fax: 62 7654 462

   e-mail: wag@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Wydział Administracyjno – Gospodarczy gospodaruje mieniem Urzędu, prowadzi sprawy jego zabezpieczenia, sprawy zaopatrzenia materiałowo – technicznego Rady, Prezydenta, Wiceprezydentów, komórek organizacyjnych, zapewnia właściwe warunki pracy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych.

  • Biuro Radców Prawnych

   Koordynator Biura: Danuta Rybarczyk

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, p.47

   Telefon: 62 7654 389

   Fax: 62 7654 374

   e-mail: brp@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Biuro Radców Prawnych prowadzi sprawy z zakresu obsługi prawnej Rady, Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza, Skarbnika i komórek organizacyjnych

  • Stanowisko pracy ds. Zamówień Publicznych

   Koordynator stanowiska pracy ds. zamówień publicznych: Piotr Pietrzyk

   Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1 A, piętro IV, p.416

   Telefon: 62 7654 445

    

    

  • Stanowisko pracy ds. BHP

   Stanowisko ds. BHP: Przemysław Krzykała

   Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1 A

   Telefon: 62 5049 750; 515 804 351

   e-mail: bhp@um.kalisz.pl

 • Kancelaria Prezydenta Miasta

  Naczelnik: p.o. Iwona Cieślak

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, I piętro, p. 22

  Telefon: 62 7654 334, 62 7654 366, 62 7654 427

  e-mail: kpm@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Do zakresu działania Kancelarii Prezydenta Miasta należy promocja miasta, współpraca międzynarodowa, upowszechnianie i przekazywanie środkom masowego przekazu informacji, prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontroli na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta rocznego planu kontroli oraz zapewnienie obsługi organizacyjnej Prezydenta i Wiceprezydentów.

  Kancelarii Prezydenta Miasta podlega: Referat Audytu Wewnętrznego oraz Referat Kontroli.

 • Wydział Rozwoju Miasta

  Naczelnik: p.o. Monika Otrębska-Juszczak

  Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1 A

  Telefon:  62 7654 756

  Zadania wydziału:

  Wydział Rozwoju Miasta prowadzi działania związane z programowaniem Strategii Rozwoju Miasta, pozyskiwaniem funduszy, obsługą inwestorów, przygotowaniem oraz realizacją gminnego programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych miasta Kalisza, koordynuje rozwój budownictwa mieszkaniowego i przygotowanie terenów wraz z ich uzbrojeniem dla potrzeb inwestycji budowlanych, planuje inwestycje miejskie finansowane z budżetu oraz z udziałem środków pozabudżetowych, opracowuje analizy i oceny realizacji tych inwestycji, realizuje inwestycje dla których nie ustalono odrębnego inwestora, koordynuje i monitoruje przygotowywanie i realizacjęzadań w ramach budżetu obywatelskiego, z udziałem środków ludności oraz innych podmiotów.

 • Wydział Gospodarowania Mieniem

  Naczelnik: Iwana Kasprzak

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, III piętro, p.67

  Telefon: 62 7654 396

  e-mail: wgm@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Do Wydziału Gospodarowania Mieniem należy gospodarowanie nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa, gospodarowanie pozostałym mieniem Miasta.

 • Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

  Naczelnik: Sławomir Miłek

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, p.44

  Telefon: 62 7654 378

  Fax: 62 7654 378

  e-mail: wbua@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury prowadzi sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego Miasta, ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, kontroluje przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, opiniuje projekty podziałów nieruchomości oraz dba o zapewnienie estetycznego wyglądu miasta i ochronę krajobrazu miasta.

 • Wydział Geodezji i Kartografii

  Naczelnik: Michał Marczak

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, piętro III, p. 69

  Telefon: 62 7654 386

  Fax: 62 7654 487

  e-mail: wgk@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Kartografii należy prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładanie osnów szczegółowych, przeprowadzenie oraz prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych a take standardowych opracowań kartograficznych, prowadzenie spraw związanych ze scaleniem, podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości, opłatami adiacenckimi, planistycznymi z tytułu zmian wartości gruntu w wyniku zbycia i uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany, nazewnictwem ulic oraz ustalaniem numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zasad tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej jako zadania odpowiedzialnego w zakresie właściwości prowadzonych rejestrów publicznych, tworzenia oraz prowadzenia systemu GIS.

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

  Naczelnik: Aleksander Quoos

  Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1A, piętro IV, p. 404

  Telefon: 62 7654 440

  Fax: 62 7654 439

  e-mail: wzkso@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych realizuje zadania z zakresu: ochrony ludności i środowiska w sytuacjach kryzysowych, w tym ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, powszechnego obowiązku obrony, w zakresie bezpieczeństwa.

 • Kancelaria Rady Miasta

  Naczelnik: Katarzyna Wawrzyniak

  Adres siedziby: al. Wolności 4, Villa Calisia

  Telefon: 62 7654 382

  Fax: 62 5049 714

  e-mail: krm@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Kancelaria Rady Miejskiej wykonuje zadania w zakresie obsługi Rady, jej komisji, radnych oraz organów jednostek pomocniczych.

 • Biuro Nadzoru Właścicielskiego

  Kierownik: Henryk Kujawa


  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, I piętro, p. 27


  Telefon: 62 7654 344


  e-mail: hkujawa@um.kalisz.pl


   


   

 • Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Marcin Balcerzak

  Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1A, piętro IV, p. 405

  Telefon: 62 7654 437

  e-mail: wzkso@um.kalisz.pl

   

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych: Marcin Pługowski

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, piętro II, p.51

  Telefon: 62 7654 356

  e-mail: wo@um.kalisz.pl

   

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów: Anna Zaradna

  Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście A, parter (domofon po prawej stronie)

  Telefon: 62 7654 323

  e-mail: rzecznikkonsumentow@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Miejski Rzecznik Konsumentów w Kaliszu udziela porad tylko mieszkańcom Kalisza. Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów Konsumentów można wnosić do Rzecznika osobiście lub pisemnie za pośrednictwem poczty albo e-maila (z podaniem imienia i nazwiska adresu zamieszkania, nr telefonu – brak tych danych nie będzie skutkował wszczęciem sprawy).

 • Stanowisko pracy - Energetyk Miejski - Koordynator PGN

  Kierownik: 

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, parter, p.10

  Telefon: 62 7654 345

  e-mail: pfigiel@um.kalisz.pl