Prezydent Miasta Kalisza
 • Wiceprezydent Miasta - I Zastępca

  Wiceprezydent Miasta Kalisza: Barbara Gmerek

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, I piętro, p.25

  Telefon: 62 7654 303

  Fax: 62 7654 361

  e-mail: sekretariatwiceprezydenta@um.kalisz.pl

  • Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji

   Naczelnik: Dagmara Pokorska

   Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1A,  IV piętro, p.410

   Telefon: 62 7654 431

   Fax: 62 7654 446

   e-mail: wrmi@um.kalisz.pl

  • Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

   Naczelnik: Sławomir Miłek

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, p.44

   Telefon: 62 7654 378

   Fax: 62 7654 378

   e-mail: wbua@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury prowadzi sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego Miasta, ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, kontroluje przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, opiniuje projekty podziałów nieruchomości oraz dba o zapewnienie estetycznego wyglądu miasta i ochronę krajobrazu miasta.

  • Wydział Gospodarowania Mieniem

   Naczelnik: Michał Pilas

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, III piętro, p.67

   Telefon: 62 7654 396

   e-mail: wgm@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Do Wydziału Gospodarowania Mieniem należy gospodarowanie nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa, gospodarowanie pozostałym mieniem Miasta.

  • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

   Naczelnik: Kamila Czyżak-Kościelak

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, I piętro, p.32  

   Telefon: 62 7654 406

   e-mail: wgos@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, należą sprawy ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w Mieście, zaopatrzenia Miasta w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, oświetlenia Miasta, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, sprawy rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony przyrody, sprawy zieleni miejskiej, rodzinnych ogrodów działkowych, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa, ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, geologii i górnictwa.

  • Biuro Nadzoru Właścicielskiego

   Kierownik: Henryk Kujawa

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, I piętro, p. 27

   Telefon: 62 7654 344

   e-mail: hkujawa@um.kalisz.pl

    

    

  • Biuro Cmentarza Komunalnego

   Kierownik: Daria Kozanowska

   Adres siedziby: ul. Poznańska 183-185, Kalisz  

   Telefon: 62 7671 680

   Fax: 62 7510 681

   e-mail: bck@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Biuro Cmentarza Komunalnego prowadzi działania związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarza komunalnego oraz sprawy cmentarnictwa i chowania zmarłych.

  • Biuro Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

   Kierownik: Adam Wyszatycki

   Adres siedziby: Warszawska 95, Kalisz

   Telefon: 62 7513525, 503 437 252

   e-mail: biuro@schronisko.kalisz.pl

  • Stanowisko pracy - Energetyk Miejski - Koordynator PGN

   Kierownik: Piotr Figiel

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, parter, p.10

   Telefon: 62 7654 345

   e-mail: pfigiel@um.kalisz.pl

 • Wiceprezydent Miasta - II Zastępca

   Wiceprezydent Miasta Kalisza: Tomasz Rogoziński

  Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1A,  III piętro, p.310

  Telefon: 62 7654 401

  Fax: 62 5049 774

  e-mail: wiceprezydent2@um.kalisz.pl

   

   

  • Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

    Naczelnik: Janusz Sibiński

   Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1A,  I piętro, p.119

   Telefon: 62 7654 489

   e-mail: wssm@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Do Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych należą sprawy z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocy w rodzinie, współpracy z organizacjami pozarządowymi, pomocy społecznej, nadzoru nad żłobkami, nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji, sprawy z zakresu zgromadzeń publicznych, osiedlania się w Kaliszu repatriantów, a także sprawy mieszkaniowe oraz zadania w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych.

  • Biuro Świadczeń Rodzinnych

   Kierownik: Marzena Szuleta

   Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1a, parter, p.11

   Telefon: 62 5049 753

   e-mail: bsr@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Biuro Świadczeń Rodzinnych prowadzi sprawy związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, zryczałtowanych dodatków energetycznych, świadczeń wychowawczych oraz prowadzeniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

  • Wydział Edukacji

   Naczelnik: Mariusz Witczak

   Adres siedziby:  ul. Tadeusza Kościuszki 1a (I piętro)

   Telefon: 62 5049 758

   Fax: 62 5049770

   e-mail: we@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Do Wydziału Edukacji należy zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego.

  • Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

   Naczelnik: Grażyna Dziedziak

   Adres siedziby:  ul. Tadeusza Kościuszki 1a III piętro, p. 314

   Telefon: 62 5049 700

   Fax: 62 5049 701

   e-mail: wksit@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki prowadzi sprawy związane z rozwojem życia kulturalnego Miasta, ochroną i opieką nad zabytkami, rozwojem kultury fizycznej, sportu i turystyki, z nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi Miasta podległymi Wydziałowi oraz nad stowarzyszeniami sportowymi i klubami sportowymi, a także sprawy organizacji imprez masowych oraz prowadzi działania związane z kreowaniem i koordynacją współpracy zagranicznej Miasta.

 • Skarbnik Miasta

  Skarbnik Miasta Kalisza: Irena Sawicka

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz,  parter, p.16

  Telefon: 62 7654 351

  Fax: 62 7654 330

  e-mail: skarbnik@um.kalisz.pl

  • Wydział Finansowy

   Naczelnik: Aneta Ochocka

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, parter, p. 14

   Telefon: 62 504 97 71

   e-mail: aochocka@um.kalisz.pl

   Zadania wydziału:

   Wydział Finansowy realizuje zadania z zakresu obsługi księgowej i sprawozdawczości budżetu Kalisza – miasta na prawach powiatu, budżetu jednostki – Urząd Miasta Kalisza wraz z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz realizuje zadania z zakresu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ich wymiaru, kontroli, windykacji, księgowości i sprawozdawczości, jak również egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

  • Biuro Budżetu i Analiz

   Kierownik: Janina Błaszczyk-Walkowska

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, partner, p.9

   Telefon: 62 7654 327

   e-mail: bba@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Biuro Budżetu i Analiz zajmuje się planowaniem i analizami wykonania budżetu, wieloletnią prognozą finansową, monitorowaniem i obsługą zadłużenia Miasta oraz zarządzaniem długiem.

 • Sekretarz Miasta

  Sekretarz Miasta Kalisza: Stefan Kłobucki

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz,  II piętro, p.53

  Telefon: 62 7654 339

  Fax: 62 7654 312

  e-mail: sekretarz@um.kalisz.pl

  • Wydział Organizacyjny

   Sekretarz Miasta Kalisza: Stefan Kłobucki

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz,  II piętro, p.53

   Telefon: 62 7654 339

   Fax: 62 7654 312

   e-mail: sekretarz@um.kalisz.pl

  • Wydział Spraw Obywatelskich

   Naczelnik: Anna Matysiak

   Adres siedziby: Tadeusza Kościuszki 1a, (Biuro Obsługi Interesanta)

   Telefon: 62 5049 792

   Fax: 62 5049745

   e-mail: wso@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Wydział Spraw Obywatelskich prowadzi sprawy rejestracji pojazdów, nadzoru nad szkoleniem kierowców, uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz prowadzi obsługę techniczną Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

  • Urząd Stanu Cywilnego

   Kierownik: Ewa Korach

   Adres siedziby: Tadeusza Kościuszki 1a, I piętro, p.34

   Telefon: 62 5049 789

   Fax: 62 5049 797

   e-mail: usc@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją stanu cywilnego, dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk.

  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy

   Naczelnik: Ewelina Fabiańczyk-Kustosz

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro , p.50         

   Telefon: 62 7654 373

   Fax: 62 7654 462

   e-mail: wag@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Wydział Administracyjno – Gospodarczy gospodaruje mieniem Urzędu, prowadzi sprawy jego zabezpieczenia, sprawy zaopatrzenia materiałowo – technicznego Rady, Prezydenta, Wiceprezydentów, komórek organizacyjnych, zapewnia właściwe warunki pracy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych.

  • Biuro Radców Prawnych

   Koordynator Biura: Danuta Rybarczyk

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, p.47

   Telefon: 62 7654 389

   Fax: 62 7654 374

   e-mail: brp@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Biuro Radców Prawnych prowadzi sprawy z zakresu obsługi prawnej Rady, Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza, Skarbnika i komórek organizacyjnych

  • Stanowisko pracy ds. BHP

   Stanowisko ds. BHP: Przemysław Krzykała

   Adres siedziby: Tadeusza Kościuszki 1a

   Telefon: 62 5049 750; 515 804 351

   e-mail: bhp@um.kalisz.pl

 • Kancelaria Rady Miasta

  Naczelnik: Katarzyna Wawrzyniak

  Adres siedziby: al. Wolności 4, Villa Calisia

  Telefon: 62 7654 382

  Fax: 62 5049 714

  e-mail: krm@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Kancelaria Rady Miejskiej wykonuje zadania w zakresie obsługi Rady, jej komisji, radnych oraz organów jednostek pomocniczych.

 • Wydział Partycypacji i Komunikacji Społecznej

  Naczelnik: Piotr Cieślak

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, I piętro, p. 23

  Telefon: 62 7654 427, 331

  e-mail: wpks@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Do zakresu działania Wydziału Partycypacji i Komunikacji Społecznej należy koordynacja i monitorowanie przygotowywania i realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego, z udziałem środków ludności oraz innych podmiotów, upowszechnianie i przekazywanie środkom masowego przekazu informacji oraz zapewnienie obsługi organizacyjnej Prezydenta i Wiceprezydentów.

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

  Naczelnik: Aleksander Quoos

  Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1A, piętro IV, p. 409

  Telefon: 62 7654 430

  Fax: 62 7654 439

  e-mail: wzkso@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych realizuje zadania z zakresu: ochrony ludności i środowiska w sytuacjach kryzysowych, w tym ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, powszechnego obowiązku obrony, w zakresie bezpieczeństwa.

 • Wydział Geodezji i Kartografii

  Naczelnik: Michał Marczak

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, piętro III, p. 69

  Telefon: 62 7654 386

  Fax: 62 7654 487

  e-mail: wgk@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Kartografii należy prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładanie osnów szczegółowych, przeprowadzenie oraz prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych a take standardowych opracowań kartograficznych, prowadzenie spraw związanych ze scaleniem, podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości, opłatami adiacenckimi, planistycznymi z tytułu zmian wartości gruntu w wyniku zbycia i uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany, nazewnictwem ulic oraz ustalaniem numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zasad tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej jako zadania odpowiedzialnego w zakresie właściwości prowadzonych rejestrów publicznych, tworzenia oraz prowadzenia systemu GIS.

 • Wydział Strategii i Rozwoju

  Naczelnik: Monika Otrębska-Juszczak

  Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1A, piętro III, p. 320, Główny Rynek 20, Ratusz, parter, p.11

  Telefon: 62 7654 467

  Zadania biura:

  Wydział Strategii i Rozwoju prowadzi działania związane z programowaniem Strategii Rozwoju Miasta, pozyskiwaniem funduszy dla rozwoju miasta, obsługą inwestorów, przygotowaniem oraz realizacją gminnego programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych miasta Kalisza.

 • Stanowisko pracy ds. Zamówień Publicznych

  Koordynator stanowiska pracy ds. zamówień publicznych: Piotr Pietrzyk

  Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1A, piętro IV, p.416

  Telefon: 62 7654 445

   

   

   

 • Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Marcin Balcerzak

  Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1A, piętro IV, p. 405

  Telefon: 62 7654 437

  e-mail: wzkso@um.kalisz.pl

   

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych: Marcin Pługowski

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, piętro II, p.51

  Telefon: 62 7654 356

  e-mail: wo@um.kalisz.pl

   

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów: Anna Zaradna

  Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście A, parter (domofon po prawej stronie)

  Telefon: 62 7654 323

  e-mail: rzecznikkonsumentow@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Miejski Rzecznik Konsumentów w Kaliszu udziela porad tylko mieszkańcom Kalisza. Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów Konsumentów można wnosić do Rzecznika osobiście lub pisemnie za pośrednictwem poczty albo e-maila (z podaniem imienia i nazwiska adresu zamieszkania, nr telefonu – brak tych danych nie będzie skutkował wszczęciem sprawy).

 • Stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego

  Koordynator stanowiska pracy ds. audytu wewnętrznego: Monika Chudzińska

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, parter, p. 13

  Telefon: 62 7654 415

  e-mail: aw@um.kalisz.pl

  Zadania: 

  Stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego zajmuje się prowadzeniem w komórkach organizacyjnych Urzędu i jednostkach organizacyjnych Miasta audytu wewnętrznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wspierania Prezydenta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

 • Stanowisko pracy ds. kontroli

  Koordynator stanowiska pracy ds. kontroli: Katarzyna Tyc

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, parter, p.12  

  Telefon: 62 7654 413

  e-mail: sk@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Stanowisko pracy ds. kontroli zajmuje się kontrolą komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów spoza sektora finansów publicznych otrzymujących dotacje z budżetu Miasta Kalisza, na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta rocznego planu kontroli.