Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Kalisza zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Miasta Kalisza www.kalisz.pl.

Data publikacji: 2018-07-01

Data aktualizacji: 2018-07-01

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Kontrast na stronie internetowej spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
Administratorzy starają się ograniczyć do minimum skany dokumentów oraz treści
graficznych w publikowanych dokumentach. Będziemy dokładać starań by nowe
dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Treści niedostępne

  1. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  2.  serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów tekstowych i mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury,
  3. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  4. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

Wyłączenia:

  1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  2. transmisje prowadzone na żywo i zachowane na stronie które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  3. Skany dokumentów otrzymanych od podmiotów trzecich a podlegających publikacji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek ratusza jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami - przy tylnym wejściu jest winda dla wózków, drzwi otwierają się automatycznie. Na parterze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda głośnomówiące z napisami w alfabecie brajla. Dostępna pętla indukcyjna.
  2. Budynek Urzędu i Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami – rozsuwane drzwi do BOI otwierają się automatycznie, winda dostępna dla wózków, przy budynku są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostępna jest pętla indukcyjna.
  3. Budynek Villi Calisia jest niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Janusz Sibiński, adres poczty elektronicznej: jsibinski@um.kalisz.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera się w nowym oknie).

Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski