Zdrowie psychiczne

Gdzie szukać bezpłatnej pomocy?

Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa – preambuła do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 • Poradnia lekarza rodzinnego

  Do lekarza pierwszego kontaktu zwracają się pacjenci, u których po raz pierwszy pojawiają się zaburzenia umysłowe. Chorzy dowiedzą się czy problem będzie można przezwyciężyć bez kolejnych wizyt, czy konieczne będzie udanie się do specjalisty.
 • Całodobowa opieka stacjonarna

  1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – Oddział Psychiatryczny
  Adres:
  Kalisz, ul. Poznańska 79
  Telefon: +48 62 7579188
  Telefon: +48 62 7579147
  http://szpital.kalisz.pl 

  Oddział psychiatryczny jest oddziałem całodobowym, ogólnopsychiatrycznym, zamkniętym i koedukacyjnym. P{rzyjmuje pacjentów ze wszystkimi rodzajami zaburzeń psychicznych w celu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Przyjęcia na oddział realizowane są w trybie planowym oraz w wyznaczone dni miesiąca w trybie ostrym. Pacjenci objęci są indywidualnym programem terapeutycznym dostosowanym do potrzeb i rodzajów zaburzeń.

  2. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej

  Adres:
  Sokołówka 1, 62-840 Koźminek
  Telefon: +48 62 7637013
  http://sokolowka.pl
 •  Ambulatoryjna opieka

  1. Dzienne Oddziały Psychiatryczne

  Pobyt w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla osób ubezpieczonych jest bezpłatny i odbywa się na podstawie skierowania od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub innych specjalistów. Leczenie w Oddziale ma na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego pacjenta poprzez diagnostykę chorobową, funkcjonalną i problemową oraz oddziaływania leczniczo-terapeutyczne i rehabilitacyjne. Pacjent przebywa w oddziale w ciągu dnia, w godzinach popołudniowych, po zakończonych zajęciach wraca do domu.

  - Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”

  Adres:
  Kalisz, ul. Lipowa 5
  Telefon: +48 62 757 17 30, 519 802 336

  -  Centrum Medyczne Multimed - Tadeusz Jucyk Spółka Jawna

  Adres:
  Kalisz, ul. Majkowska 13a
  Telefon: +48 62 5018618
  Telefon: +48 782 899298
  Internet: http://multimed24.pl

  2. Poradnie zdrowia psychicznego

  Zajmują się leczeniem różnego rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego i zachowania. Należą do nich: zaburzenia nastroju, takie jak depresja czy mania, zaburzenia lękowe - głównie fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Poradnie zdrowia psychicznego organizują różnego typu terapie, adresowane zarówno do osób indywidualnych, jak i małżeństw, rodzin oraz grup. Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie.

  - NZOZ Specjalistyczne Centrum SYNAPSA

  Adres:
  Kalisz, ul. Obozowa 1
  Telefon: +48 500 093 554,
  Telefon: +48 62 766 78 76
  www.synapsa.kalisz.pl

  - Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”
  Adres:
  Kalisz, ul. Lipowa 5, 
  Telefon: +48 62 757 17 30, 519 802 336

  - Centrum Medyczne Multimed - Tadeusz Jucyk Spółka Jawna
  Adres:
  Kalisz, ul. Majkowska 13a
  Telefon: +48 62 501 86 18
  Telefon: +48  782 899 298
  http://multimed24.pl

  W ramach poradni: psychiatryczne leczenie środowiskowe (domowe).

  - SZOZ „Konsylium”
  Adres:
  Kalisz, ul. Władysława Podkowińskiego 2
  Telefon: +48 62 766 49 66
  www.konsylium.pl. 

Leczenie osób uzależnionych i ich rodzin

 Pomoc terapeutyczna, psychologiczna, psychiatryczna osobom uzależnionym i współuzależnionym.

1. NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN

Adres:
Kalisz, ul. 29 Pułku Piechoty 35
Telefon:+48  62 7414197
http://karan.pl

W ramach Ośrodka funkcjonują:
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,
Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.

2. NZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
Adres:
Kalisz, ul. Lipowa 5
Telefon: +48 62 7672057
http://ptuiw.pl

3. Centrum Medyczne Multimed - Tadeusz Jucyk Spółka Jawna

Adres:
Kalisz, ul. Majkowska 13 a
Telefon: +48 62 5018618
Telefon: +48 782 899298
http://multimed24.pl

W ramach Centrum funkcjonuje:
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
Poradnia Leczenia Uzależnień.
Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej

Adres:
Sokołówka 1, 62-840 Koźminek
Telefon: +48 62 7637013
http://.sokolowka.pl

Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych:
Telefon: +48 62 7637013 – pomoc medyczna dla pacjentów z nasilonymi objawami abstynencyjnymi (po odstawieniu alkoholu, leków, narkotyków, dopalaczy).

Oddział Leczenia Uzależnień
Adres:
Murowaniec 1, 62-840 Koźminek
Telefon: +48 784 686415,

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miasta Kalisza, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,

Adres:
Kalisz, ul. Kościuszki 1a
Telefon: +48 62 7654492
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin - działania rehabilitacyjne i wspierające utrzymanie abstynencji, spotkania grup samopomocowych AA, Al-Anon, AN, A H

1. Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 43
czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 17.00 - 22.00
e-mail: klub_zdrowie_kalisz@onet.pl

2. Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”
ul. Śródmiejska 23
tel. 62 757-24-69

3. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom „ŻYCIE”
ul. Lipowa 5
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 - 20.00

4. Stowarzyszenie KARAN Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii
ul. Graniczna 1
tel. 62 764 22 60

5. Fundacja „ Bread of life” oddział Kalisz, Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
ul. Śródmiejska 24
tel. 791990575
e-mail: tomek@breadoflife.pl
czynne wtorek, środa, czwartek w godzinach 10.00 - 16.00.

Organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób bezdomnych

1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Kaliskie
ul. Warszawska 93 a
tel.62 757 30 45
www.bratalbert.org, e-mail: kalisz@tpba.pl
Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych (schronisko całodobowe, pełne wyżywienie, lekarstwa, środki czystości, odzież)

2. Caritas Diecezji Kaliskiej
ul. Prosta 1, tel. 62 757 36 83, www.kalisz.caritas.pl e-mail: kalisz@caritas.pl
Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin (kobiet i mężczyzn) w tym osób bezdomnych
ul. Stawiszyńska 20
(konsultacje bezpłatne) 62 757 36 83, 503 775 545

Jadłodajnia, ul. Stawiszyńska 20
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 12.30 i w każdą 2. sobotę miesiąca w godz. 11.00 - 12.30

Całodobowe schronisko dla bezdomnych mężczyzn, Słupia koło Kępna
ul. Katowicka 10
telefon całodobowy: 503 775 545
zgłoszenia indywidualne ul. Stawiszyńska 20: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

3. Polski Czerwony Krzyż
ul. Dobrzecka 2
tel.62-502-68-88
www.pck.kalisz.pl, e-mail: pck.kalisz@wp.pl

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym 62 502 68 77
czynna: w okresie zimowym (15 X – 15 IV), codziennie w godz. 18.00 - 7.00, w okresie letnim (16 IV – 14 X), codziennie w godz. 20.00 - 7.00

Ogrzewalnia dla kobiet i mężczyzn z problemem alkoholowym
62 502 68 88
czynna: od 1 I do 15 IV i od 15 X do 31 XII w godzinach 7.00 - 18.00

Organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

Zakres działania: wspieranie, aktywizowanie i pomoc osobom, które z różnych powodów znajdują się na marginesie życia społecznego i ze względu na swoją sytuację życiową oraz chorobę nie są w stanie same powrócić do społeczeństwa i normalnego życia.

1. Fundacja „ Bread of life” oddział w Kaliszu
ul. Śródmiejska 24A
www.breadoflife.pl, tel. 536 232 825.

2. Fundacja Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej CHOPS
ul. Chopina 23
www.chops.pl, e-mail: chops.kalisz@gmail.com, tel. 883 640 148 w Kaliszu .

3. Kaliski Klub „Amazonki”, ul. Staszica 28A
www.amazonkikalisz.pl, tel. 62 599 72 72, email: amazonkikalisz@wp.pl

4. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"-Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Graniczna 20
www.fm.kalisz.pl,
tel. 62 593 16 00, email: wtz@fmkalisz.pl

5. Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska – Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Tadeusza Kościuszki 24
tel. 62 502 53 50, www.kaliszcentrum.orione.pl , email: wtz@centrumorione.rl.pl

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
ul. Obywatelska 4
62-800 Kalisz, tel. 62-757-45-10, www.mops-kalisz.pl

Osoby dotknięte zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny mogą uzyskać pomoc w zakresie:
- zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
- skierowania do ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym na pobyt dzienny lub na pobyt całodobowy,
- skierowania do domu pomocy społecznej na terenie całego kraju,
- umieszczenia w mieszkaniu chronionym,
- poradnictwa psychologicznego.
Ponadto osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny mogą korzystać z ogólnodostępnych świadczeń kierowanych do wszystkich mieszkańców.

Dział Interwencji Kryzysowej
ul. Graniczna 1
tel. 503 414 661
Zakres działania: całodobowe schronisko dla ofiar przemocy oraz pomoc ambulatoryjna - psychologiczna, pedagogiczna i socjalna.

Zespół Interdyscyplinarny
ul. Graniczna 1
tel. 503 – 414-651, w godz. 7.30 - 15.30
Zakres działania: podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób doznających przemocy w rodzinie i sprawców przemocy w ramach procedury „Niebieska Karta”.

Komenda Miejska Policji
ul. Kordeckiego 36
47 771 19 00 , www.kalisz.policja.gov.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Staszica 47a
tel. 62- 766-77-47, www.orzecznictwo.kalisz.pl, obsługa interesantów w godz. 8.00 - 14.00

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
ul. Kościuszki 24, budynek B
tel 62-72 32 006, www.pokrzywdzeni-kalisz.orione.pl
poniedziałek - czwartek, godz. 8.00-20.00; piątek godz. 8.00-16.00, sobota godz.  8.00-12.00.

Pomoc dla dzieci - osób, które nie uzyskały pełnoletności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b
tel.: 62 764- 00-00, 62 760-00-10
www.ppp1kalisz.pl, e-mail: poradnia@ppp1kalisz.pl

Poradnia zapewnia bezpłatnie: prowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, doradztwo zawodowo-edukacyjne, pomoc psychologiczną, pedagogiczną i terapeutyczną dla dzieci i ich rodziców oraz pomoc dzieciom i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - Centrum Medyczne Multimed - Tadeusz Jucyk Spółka Jawna
ul. Majkowska 13 A
www.multimed24.pl 
tel. 62-501-86-18, 782-899- 298
Poradnia zapewnia: diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych, problemów związanych z nauką, zdrowiem psychicznym, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży
ul. Lipowa 5
tel. 62 757- 17-30

Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwoju
www.konsylium.pl
ul. Podkowińskiego 2
tel. 62 766 49 66

Komenda Miejska Policji - Zespół ds. Nieletnich Wydziału Prewencji i Profilaktyki Społecznej
47 7751327, 47 77514 78

Organizacje pozarządowe i podmioty działające na rzecz dzieci:
1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 56/29
tel. 62 764 17 00, email: autyzm.kalisz@poczta.fm

2. Stowarzyszenie „ Bądźmy Razem” - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Augustyna Kordeckiego 17A
tel. 62 502 33 60

3. Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieci Niepełnosprawnych „ Nowa Nadzieja” 
ul. Nowy Świat 13
tel. 62 741 45 58, www.nowanadzieja.com.pl

4. Fundacja „ Wygrajmy z czasem”
ul. Dobrzecka 16/4
www.wygrajmyzczasem.pl

5. Fundacja Wspomagania Rozwoju Dzieci „Papilio Dzieciom”
al. Wojska Polskiego 2A
tel. 694434466, 608765818, 602173041, www.centrumpapilio.pl, centrumpapilio@gmail.com, papiliodzieciom@gmail.com

Świetlice środowiskowe realizujące pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierające elementy socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Zakres działań: działalność opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, realizacja programu socjoterapeutycznego, dożywianie, imprezy okolicznościowe, obozy profilaktyczno-terapeutyczne.

1. Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN – świetlica „Pinokio”
ul. Graniczna 1
karan-kalisz@o2.pl tel. 62/764-22-60
(od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 18.00)

2. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu - świetlica „Nazaret”
tel. 502 332 185, ul. Śródmiejska 43, wejście od ul. Kopernika
(od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 18.00)

3. Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córki Najświętszych Serc
pl. św. Stanisława 4
tel. 62 757 66 13
(od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 18.00)

4. Caritas Diecezji Kaliskiej – Kaliski Dom Opieki – świetlica „SAMARYTANIN”
ul. Stawiszyńska 20,
tel. 757- 36 - 83
(od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 18.30)

5. Parafia Opatrzności Bożej - Świetlica „Wzrastanie w wierze i miłości”
ul. Polna 8
tel. 62 766 87 33 lub 766 66 77
(poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 14.30 - 18.00)

6. Parafia Katedralna św. Mikołaja, Świetlica „Anielska Ostoja”
ul. 3 Maja 13
tel. 62 757 39 19
(od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 - 18.00)

Pomoc i wsparcie dla osób starszych, które ukończyły 60. rok życia

Wsparcia oraz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom starszym udzielają również organizacje pozarządowe, których działalność ukierunkowana jest na pomoc osobom i ich rodzinom. Organizacje skupiają w swoich szeregach osoby, których dotknęły podobne problemy, a także specjalistów określonej dziedziny mogących udzielić fachowej pomocy. Niektóre organizacje pozarządowe prowadzą swoje placówki (poradnie, punkty konsultacyjne, ośrodki), gdzie zatrudnieni specjaliści udzielają profesjonalnych konsultacji, porad, prowadzą terapię.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych:

1. Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Górnośląska 6, tel. 62 757 56 11, 62 767 16 66, e- mail: pkps5@wp.pl
2. Polski Czerwony Krzyż, ul. Dobrzecka 2, 62 502 68 77, pck.kalisz@wp.pl
3. Caritas Diecezji Kaliskiej, ul. Prosta 1a, 62 757 36 83, kalisz@caritas.pl
4. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”, ul. Harcerska 10, 62 767 48 13
5. Fundacja „Z Godnością”, ul. Zagorzynek 34, 535 997 955, zgodnoscia@gmail.com
6. Fundacja „Mocni Miłością”, ul. Szewska 1, 531 160 190 kontakt@fundacjamm.pl
7. Fundacja „ Piąta Pora Roku”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 26/44, fundacjapiataporaroku@gmail.com
8. Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, ul. Karłowicza 4, 696 047 119; 62 760 34 94, wiemaj@poczta.onet.pl

Organizacje zrzeszające osoby starsze:

1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia”, ul. Targowa 24, 604 509 864 668 399 630, biuroutwcalisia@onet.pl
2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy, ul. Skalmierzycka 10, 62 757 18 16, pzerii-kalisz@wp.pl
3. Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, ul. Targowa 3-5-7, 603 409 307; 609 431 165, kaliscyseniorzy@onet.pl
4. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Polna 29,62 501 16 83, 502 825 032
5. Stowarzyszenie "Seniorzy Piwonice", ul. Ptolemeusza 13, 508 269 625
6. Stowarzyszenie „Pod lasem”, ul. Lubelska 40, 697 191 956, stowarzyszenie.podlasem@wp.pl
7. Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Kaliszu, ul. Nowy Świat 40- 42, 62 76 54 203, kmpspkalisz@psp.wlkp.pl
8. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych przy Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, ul. Augusta Kordeckiego 32, 607 184 919
9. Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Kaliszu, ul. Stawiszyńska 2, adres do korespondencji: M. Starego 6, Kalisz 602 521 526
10. Związek Inwalidów Wojennych RP, ul. Skalmierzycka 10, 601 356 926
11. Związek Sybiraków Oddział w Kaliszu, ul. Wąska 13, 62 766 79 57
12. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, ul. Skalmierzycka 10, 62 753 25 16 ; 62 757 18 57
13. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 1 w Kaliszu, adres do korespondencji ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 43 m 46, tel. 603 124 768

 Ważne telefony:
Zdrowie psychiczne i telefony zaufania
22 484 88 01 (Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA )
116 123 (Telefon Zaufania dla Dorosłych pon.- nd., 14.00- 22.00)
22 635 09 54 (Telefon Zaufania dla Osób Starszych)

Telefony ws. Dzieci i Młodzieży
800 080 222 (Całodobowa, Bezpłatna Infolinia Dla Dzieci i Młodzieży, Rodziców oraz Nauczycieli)
800 12 12 12 (Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka)
116 111 (Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę)
800 100 100 (Telefon Dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci)

Telefony Związane z Przemocą w Rodzinie
800 120 002 (Ogólnopolskie Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”)
800 120 226 (Policyjny telefon Zaufania ws. Przemocy w Rodzinie)

Dział Interwencji Kryzysowej - MOPS Kalisz
tel. 503 414 661

Linia Pomocy Pokrzywdzonym – numer SOS 222 309 900