BIZNES: Wsparcie dla biznesu

 

Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

Zwolnienie z podatku od nieruchomości - regionalna pomoc inwestycyjna

Przedsiębiorcy realizujący inwestycje początkowe mogą otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości do 5 lat. Zwolnieniu podlegają budynki lub ich części położone na terenie miasta Kalisza oraz związane z nimi grunty i budowle zajęte na prowadzenie:

 • działalności produkcyjnej - z wyłączeniem produkcji materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, produkcji paliw, alkoholu i wyrobów tytoniowych

 • działalności polegającej na magazynowaniu, sortowaniu i składowaniu towarów rozumianych jako dobra konsumpcyjne i produkcyjne z wyłączeniem działalności handlowej - zwolnienie przysługuje w przypadku inwestycji początkowej, w wyniku której powstanie magazyn, hala magazynowa o pow. użytkowej co najmniej 2000 m. kw.

 • działalności usługowej w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu - zwolnienie przysługuje w przypadku inwestycji początkowej, w wyniku której powstanie budynek biurowy o pow. użytkowej co najmniej 1500 m. kw. pod lokalizację firm realizujących usługi  z zakresu BPO, ITO, SSC oraz R&D.


Maksymalna intensywność pomocy publicznej wynosi:

 • 45% dla małych przedsiębiorców
 • 35% dla średnich przedsiębiorców
 • 25% dla dużych przedsiębiorców


Treść uchwały: https://www.bip.kalisz.pl/uchwaly/2019_17_292.pdf 


Zwolnienia z podatku od nieruchomości - pomoc de minimis

Z podatku od nieruchomości na okres 3 lat zwolnione są grunty i budynki:

 • nowo nabyte grunty lub ich części, nowo wybudowane lub nowo nabyte budynki lub ich części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności

Treść uchwały: https://www.bip.kalisz.pl/uchwaly/2014_46_629.pdf

 •  budynki lub ich części, w których dokonano likwidacji barier architektonicznych
  (po spełnieniu warunków zawartych w Uchwale Nr XV/173/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 6374). 

 
Zwolnienie z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części, nowo nabytych budynków lub ich części, budynków zaadaptowanych lub ich części, będących w posiadaniu podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w których utworzono nowe miejsca pracy:

 • rok w przypadku utworzenia 5 nowych miejsc pracy
 • 2 lata - 10 nowych miejsc pracy
 • 3 lata - 15 nowych miejsc pracy
 • 4 lata - 25 nowych miejsc pracy
 • 5 lat - 40 nowych miejsc pracy


Treść uchwały: https://www.bip.kalisz.pl/uchwaly/2014_46_630.pdf


Zwolnienie z podatku od nieruchomości - działania proekologiczne

Z podatku od nieruchomości mogą zostać zwolnione budynki lub ich części położone na terenie miasta Kalisza, do których podłączono sprawną instalację fotowoltaiczną, kolektor słoneczny, pompę ciepła, rekuperator lub gruntowy wymiennik ciepła. Zwolnienie może zostać udzielone do 5 lat. Zwolnienie przysługuje podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą i stanowi pomoc de minimis.

Treść uchwały: https://www.bip.kalisz.pl/uchwaly/2019_17_305.pdf


Zwolnienia z podatku dochodowego - inwestycje w ramach procedury specjalnej strefy ekonomicznej

Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. Dla Wielkopolski przewidziane są zwolnienia w wysokości:

 • 25% kosztów kwalifikowanych dla dużych firm
 • 35% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm
 • 45% kosztów kwalifikowanych dla małych i mikro firm


Decyzja o wsparciu wydawana jest na okres 10 lat dla nowych inwestycji i 15 lat w przypadku terenów włączonych do Podstrefy Kalisz Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Podmiotem właściwym do wydawania decyzji o wsparciu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

 

Obniżone stawki opłat czynszowych w miejskich lokalach użytkowych

Wysokość zniżek 

 • 50% przez pierwszych 12 miesięcy
 • 25% przez kolejne 12 miesięcy
 • pełny czynsz po 24 miesiącach

 

Wsparcie procesu inwestycyjnego

Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kalisza oferuje:

 • przygotowanie oferty inwestycyjnej pod wymagania konkretnego projektu biznesowego
 • wsparcie w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji
 • pomoc w kontaktach z gestorami mediów
 • obsługę poinwestycyjną
 • wsparcie w poszukiwaniu pracowników

 

Instytucje Otoczenia Biznesu