Wyroby zawierające azbest

Wyroby zawierające azbest występują głównie w postaci płyt falistych i płaskich azbestowo-cementowych stosowanych w budownictwie do pokrycia dachów lub izolacji ścian.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informacje o ilości, rodzaju i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest i wyroby zawierające azbest) prezydentowi miasta co roku w terminie do 31 stycznia za rok ubiegły.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest opublikowanym w Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31 – termin usunięcia wyrobów zawierających azbest ustalony jest na 31 grudnia 2032 r.

W celu wyeliminowania negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych przez wyroby zawierające azbest oraz spełnienie wymogów ochrony środowiska, istotnym jest bezpieczne i zgodne z przepisami ochrony środowiska przeprowadzenie demontażu, transport i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Miasto Kalisz finansuje w 100% koszt usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

W tym celu należy do Urzędu Miasta Kalisza, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 30, 32) złożyć wniosek (wraz z załącznikami) na realizację zadania związanego z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w terminie do 30 września danego roku (przedsięwzięcie zrealizowane będzie do dnia 31 października danego roku albo do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

• dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu budowlanego, z którego usuwane będą wyroby zawierające azbest,

• zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest,

• kopię informacji o wyrobach zawierających azbest,

• kopię zgłoszenia (na 21 dni przed planowanym terminem wykonania zadania) zamiaru usunięcia z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest dokonanego w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kalisza (nie dotyczy działek o powierzchni do 35 m² położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Kalisza (Ratusz, Główny Rynek 20) lub pod nr telefonu: /62/ 76-54-408.