Prezydent Miasta Kalisza
 • Wiceprezydent Miasta - I Zastępca

  Wiceprezydent Miasta Kalisza: Grzegorz Kulawinek

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, I piętro, p.25

  Telefon: +48 62 7654303

  Fax: +48 62 7654361

  e-mail: wiceprezydent1@um.kalisz.pl

  • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

   Naczelnik: Paweł Bąkowski

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, I piętro, p.32  

   Telefon: +48 62 7654406

   e-mail: wgos@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, należą sprawy ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w Mieście, zaopatrzenia Miasta w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, oświetlenia Miasta, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, sprawy rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony przyrody, sprawy zieleni miejskiej, rodzinnych ogrodów działkowych, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa, ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, geologii i górnictwa.

  • Wydział Edukacji

   Naczelnik: Ewelina Dudek

   Adres siedziby:  ul. Jasna 2

   Telefon: +48 62 36 66 602

   Fax: -

   e-mail: we@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Do Wydziału Edukacji należy zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących i zawodowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego.

  • Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

   Naczelnik: Grażyna Dziedziak

   Adres siedziby: ul. Główny Rynek 20, p. 55, 57, 58, 59. 

   Telefon: +48 62 5049709

   Fax: -

   e-mail: wksit@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki prowadzi sprawy związane z rozwojem życia kulturalnego Miasta, ochroną i opieką nad zabytkami, rozwojem kultury fizycznej, sportu i turystyki, z nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi Miasta podległymi Wydziałowi oraz nad stowarzyszeniami sportowymi i klubami sportowymi, a także sprawy organizacji imprez masowych oraz prowadzi działania związane z kreowaniem i koordynacją współpracy zagranicznej Miasta. 

   Część Wydziału, zajmująca się sportem, pozostała w budynku Urzędu Miasta Kalisza, przy ul. Kościuszki 1 A, w pok. nr. 311, 312, 313. Telefon: 62 5049701.

  • Biuro Cmentarza Komunalnego

   Kierownik: Daria Kozanowska

   Adres siedziby: ul. Poznańska 183-185, Kalisz  

   Telefon: +48 62 7671680

   Fax: +48 62 7510681

   e-mail: bck@um.kalisz.pl

   www: http://e-cmentarz.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Biuro Cmentarza Komunalnego prowadzi działania związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarza komunalnego oraz sprawy cmentarnictwa i chowania zmarłych.

  • Biuro Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

   Kierownik: Jacek Kołata

   Adres siedziby: Warszawska 95, Kalisz

   Telefon: +48 62 7513525, +48 503 437252

   e-mail: biuro@schronisko.kalisz.pl

 • Sekretarz Miasta

  Sekretarz Miasta Kalisza: Marcin Cieloszyk

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz,  I piętro, p.22

  Telefon: 62 7654 336

  e-mail: sekretarz@um.kalisz.pl

  • Sekretariat Prezydenta Miasta Kalisza

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, I piętro, p. 21

   Telefon: +48 62 7654302

   e-mail: prezydent@um.kalisz.pl

  • Kancelaria Prezydenta Miasta

   Naczelnik: Iwona Cieślak

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, I piętro, p. 23, 27, 28

   Telefon: +48 62 7654427

   e-mail: kpm@um.kalisz.pl

   Zadania Kancelarii:

   Do zakresu działania Kancelarii Prezydenta Miasta należy promocja miasta, współpraca międzynarodowa, upowszechnianie i przekazywanie środkom masowego przekazu informacji oraz zapewnienie obsługi organizacyjnej Prezydenta i Wiceprezydentów.

    

  • Wydział Organizacyjny

   Naczelnik: Sekretarz Miasta Kalisza: Marcin Cieloszyk

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz,  I piętro, p.22

   Telefon sekretariat: +48 62 5049728

   e-mail: wo@um.kalisz.pl

  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy

   p.o. Naczelnika: Rafał Zakrzewski

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro , p.50         

   Telefon: +48 62 7654373

   Fax: +48 62 7654462

   e-mail: wag@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Wydział Administracyjno-Gospodarczy gospodaruje mieniem Urzędu, prowadzi sprawy jego zabezpieczenia, sprawy zaopatrzenia materiałowo – technicznego Rady, Prezydenta, Wiceprezydentów, komórek organizacyjnych, zapewnia właściwe warunki pracy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych.

    

  • Stanowisko pracy ds. Zamówień Publicznych

   Koordynator stanowiska pracy ds. zamówień publicznych: Piotr Pietrzyk

   Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1 A, piętro IV, p.416

   Telefon: +48 62 7654445

   e-mail: zp@um.kalisz.pl

  • Biuro Radców Prawnych

   Koordynator Biura: 
   Marek Cichocki

   Adres siedziby: 
   Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, p.47

   Dane kontaktowe:

   Telefon:
    +48 62 7654389
   Fax: +48 62 7654374
   Mail: brp@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Biuro Radców Prawnych prowadzi sprawy z zakresu obsługi prawnej Rady, Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza, Skarbnika i komórek organizacyjnych. Merytorycznie podlega Prezydentowi Miasta Kalisza a organizacyjnie Sekretarzowi.

  • Stanowisko pracy ds. BHP

   BHP: Przemysław Krzykała

   Adres siedziby: UM, ul. Kościuszki 1a, pok. 12

   Telefon: +48 62 5049750

   e-mail: bhp@um.kalisz.pl

    

   Stanowisko prasy ds. bezpieczeństwa i higieny merytorycznie podlega Prezydentowi Miasta Kalisza a organizacyjnie Sekretarzowi.

  • Inspektor Ochrony Danych

   Inspektor Ochrony Danych: Marcin Pługowski

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, piętro II, p.53

   Telefon: +48 62 7654356

   e-mail: iod@um.kalisz.pl

    

   Inspektor Ochrony Danych podlega merytorycznie Prezydentowi jako Administratorowi Danych, a organizacyjnie Sekretarzowi.

    

    

  • Stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego

   Koordynator: Monika Chudzińska

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, parter, pok. 13

   Telefon: 62 7654 415

   e-mail: aw@um.kalisz.pl

    

   Stanowisko pracy ds. audytu wewnętrznego merytorycznie podlega Prezydentowi Miasta Kalisza a organizacyjnie Sekretarzowi.

  • Stanowisko pracy ds. kontroli

   Koordynator: Kamila Rużyczka

   Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, parter, pok. 12

   Telefon: +48 62 7654416

   e-mail: sk@um.kalisz.pl

 • Wiceprezydent Miasta - II Zastępca

   Wiceprezydent Miasta Kalisza: Mateusz Podsadny

  Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1A, III piętro, p.310

  Telefon: +48 62 7654401

  Fax: +48 62 5049774

  e-mail: wiceprezydent2@um.kalisz.pl

   

   

  • Wydział Komunikacji

   Naczelnik: 
   Tomasz Ludwiczak

   Adres siedziby: 
   ul.Tadeusza Kościuszki 1a, (Biuro Obsługi Interesanta)

   Dane kontaktowe:

   Telefon: +48 62 5049788
   Mail: wk@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Wydział Komunikacji prowadzi sprawy rejestracji pojazdów, nadzoru nad szkoleniem kierowców, uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych.

  • Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

    Naczelnik: Tomasz Rogoziński

   Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1A,  I piętro, p.119

   Telefon: +48 62 7654489

   e-mail: wssm@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Do Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych należą sprawy z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocy w rodzinie, współpracy z organizacjami pozarządowymi, pomocy społecznej, nadzoru nad żłobkami, nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji, sprawy z zakresu zgromadzeń publicznych, osiedlania się w Kaliszu repatriantów, a także sprawy mieszkaniowe oraz zadania w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych.

  • Biuro Świadczeń Rodzinnych

   Kierownik: Marzena Szuleta

   Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1a, parter, p.11

   Telefon: +48 62 5049753

   e-mail: bsr@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Biuro Świadczeń Rodzinnych prowadzi sprawy związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, zryczałtowanych dodatków energetycznych, świadczeń wychowawczych oraz prowadzeniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

  • Urząd Stanu Cywilnego

   Kierownik: Ewa Korach

   Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1a, I piętro, p.34

   Dane kontaktowe:

   Telefon: +48 62 5049789
   Fax: +48 62 5049797
   Mail: usc@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją stanu cywilnego, dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk.

 • Wydziału Rozbudowy Miasta

  Naczelnik: Michał Witczak

  Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1 A

  Dane kontaktowe: 

  telefon +48 62 5049776 ,
  mail: wrmi@um.kalisz.pl

  Zadania wydziału:

  Wydział Rozbudowy Miasta koordynuje rozwój budownictwa mieszkaniowego i przygotowanie terenów dla potrzeb inwestycji budowlanych, planuje inwestycje miejskie, a także koordynuje przygotowanie i realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Do najważniejszych zadań tego wydziału należy m.in. przygotowywanie i realizacja planowych zadań inwestycyjnych; przygotowanie do zabudowy terenów pod nowe osiedla mieszkaniowe; pozyskiwanie środków finansowych spoza budżetu; przygotowanie i koordynowanie programów zaopatrzenia miasta w wodę, oświetlenia ulic, odprowadzenia ścieków i wód opadowych.

 • Wydziału Strategii i Rozwoju

  Naczelnik: Monika Otrębska-Juszczak

  Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1 A

  Dane kontaktowe:

  telefon: +48 62 5049777
  mail: wsr@um.kalisz.pl

  Zadania wydziału:

  Wydział Strategii i Rozwoju prowadzi działania związane z rozwojem Miasta Kalisza, pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, obsługą inwestorów, przygotowaniem oraz realizacją gminnego programu rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych. Wydział w szczególności zajmuje się koordynowaniem prac dotyczących Strategii Rozwoju Miasta; informowaniem komórek organizacyjnych miasta o dostępnych źródłach dofinansowań; zapewnieniem dostępu do kompleksowej informacji o warunkach i możliwościach inwestowania w mieście; prowadzeniem spraw związanych z opracowywaniem miejscowych planów rewitalizacji, a także z przyznawaniem dotacji dla właścicieli wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 • Skarbnik Miasta

  Skarbnik Miasta Kalisza: Aneta Ochocka

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz,  parter, p.16

  Dane kontaktowe:

  Telefon:
   +48 62 7654351
  Fax: +48 62 7654330
  Mail: skarbnik@um.kalisz.pl

  • Wydział Finansowy

   Z-ca Naczelnika: Krystyna Frąckowiak

   Adres siedziby:  ul. Tadeusza Kościuszki 1a, II piętro p.215

   Dane kontaktowe:

   Telefon:
    +48 62 7654484
   Mail: kfrackowiak@um.kalisz.pl

   Zadania wydziału:

   Wydział Finansowy realizuje zadania z zakresu obsługi księgowej i sprawozdawczości budżetu Kalisza – miasta na prawach powiatu, budżetu jednostki – Urząd Miasta Kalisza wraz z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz realizuje zadania z zakresu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ich wymiaru, kontroli, windykacji, księgowości i sprawozdawczości, jak również egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

  • Biuro Budżetu i Analiz

   Kierownik: 
   Katarzyna Tyc

   Adres siedziby: 
   Główny Rynek 20, Ratusz, partner, p.9

   Dane kontaktowe:

   Telefon:
    +48 62 5049771
   Mail: bba@um.kalisz.pl

   Zadania biura:

   Biuro Budżetu i Analiz zajmuje się planowaniem i analizami wykonania budżetu, wieloletnią prognozą finansową, monitorowaniem i obsługą zadłużenia Miasta oraz zarządzaniem długiem.

 • Wydział Gospodarowania Mieniem

  Naczelnik: Iwona Kasprzak

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, III piętro, p.67

  Telefon: +48 62 7654396

  e-mail: wgm@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Do Wydziału Gospodarowania Mieniem należy gospodarowanie nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa, gospodarowanie pozostałym mieniem Miasta.

 • Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

  Naczelnik: Sławomir Miłek

  Adres siedziby: Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, p.44

  Telefon: +48 62 7654378

  Fax: +48 62 7654378

  e-mail: wbua@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury prowadzi sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego Miasta, ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, kontroluje przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, opiniuje projekty podziałów nieruchomości oraz dba o zapewnienie estetycznego wyglądu miasta i ochronę krajobrazu miasta.

 • Wydział Geodezji i Kartografii

  Naczelnik: Michał Marczak

  Adres siedziby: 
  ul. Jasna 2

  Dane kontaktowe:

  Telefon:
   +48 62 36 66 613
  Mail: wgk@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Kartografii należy prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładanie osnów szczegółowych, przeprowadzenie oraz prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych a take standardowych opracowań kartograficznych, prowadzenie spraw związanych ze scaleniem, podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości, opłatami adiacenckimi, planistycznymi z tytułu zmian wartości gruntu w wyniku zbycia i uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany, nazewnictwem ulic oraz ustalaniem numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zasad tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej jako zadania odpowiedzialnego w zakresie właściwości prowadzonych rejestrów publicznych, tworzenia oraz prowadzenia systemu GIS.

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

  Naczelnik: Dominik Kałużny

  Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1A, piętro IV, p. 404

  Telefon: +48 62 7654440

  Fax: +48 62 7654439

  e-mail: wzkso@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych realizuje zadania z zakresu: ochrony ludności i środowiska w sytuacjach kryzysowych, w tym ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, powszechnego obowiązku obrony, w zakresie bezpieczeństwa.

 • Kancelaria Rady Miasta

  Naczelnik: Katarzyna Wawrzyniak

  Adres siedziby: al. Wolności 4, Villa Calisia

  Telefon: 62 7654 382

  Fax: 62 5049 714

  e-mail: krm@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Kancelaria Rady Miejskiej wykonuje zadania w zakresie obsługi Rady, jej komisji, radnych oraz organów jednostek pomocniczych.

 • Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Marcin Balcerzak

  Adres siedziby: ul. Tadeusza Kościuszki 1A, piętro IV, p. 405

  Telefon: +48 62 7654437

  e-mail: wzkso@um.kalisz.pl

   

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów: Anna Zaradna

  Adres siedziby: 
  ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście A, parter (domofon po prawej stronie)

  Dane kontaktowe:
  Telefon:
   +48 62 7654323
  Mail: rzecznikkonsumentow@um.kalisz.pl

  Zadania biura:

  Miejski Rzecznik Konsumentów w Kaliszu udziela porad tylko mieszkańcom Kalisza. Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów Konsumentów można wnosić do Rzecznika osobiście lub pisemnie za pośrednictwem poczty albo e-maila (z podaniem imienia i nazwiska adresu zamieszkania, nr telefonu – brak tych danych nie będzie skutkował wszczęciem sprawy).