Komitet Rewitalizacji

Znaczenie Komitetu Rewitalizacji

Głównym zadaniem Komitetu jest wspieranie działań Prezydenta Miasta Kalisza na obszarze rewitalizacji, stanowi on forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Kalisza.

Wybór członków Komitetu Rewitalizacji następuje na podstawie Uchwały nr XXX/386/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Komitet jest powoływany zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza (Zarządzenie Nr 45/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza);

Skład Komitetu Rewitalizacji:

1) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaliszu, jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza oraz gminnych osób prawnych z udziałami Miasta Kalisza:

a) Urszula Janczar

b) Agnieszka Wypych

2) radni Rady Miejskiej Kalisza:

a) Karolina Sadowska

b) Tadeusz Skarżyński,

3) przedstawiciele rad osiedlowych:

a) Halina Hila Marcinkowska

b) Janusz Wysogląd

4) przedstawicielka organów władzy publicznej oraz podmiotów innych niż organy władzy publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa lub administracji rządowej:

– Izabela Rącka

5) przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych:

a) Maciej Błachowicz – Pierwszy Wiceprzewodniczący Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza,

b) Roman Żarnecki

6) przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą:

a) Dawid Borowiak

b) Agata Truszkowska – Nowicka – Drugi Wiceprzewodniczący Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza;

7) przedstawiciele właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego:

a) Piotr Boratyński

b) Andrzej Górski

c)  Sławomir Lasiecki

8) przedstawiciele mieszkańców z obszaru rewitalizacji:

a) Marcin Brzozowski

b) Marcin Gawron

c) Mikołaj Marucha

d) Tomasz Oliwiecki 

e) Filip Pasek

9) przedstawiciele mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji:

a) Radosław Gąsior  – Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

b) Zbigniew Jaworski