Komitet Rewitalizacji

Znaczenie Komitetu Rewitalizacji

Głównym zadaniem Komitetu jest wspieranie działań Prezydenta Miasta Kalisza na obszarze rewitalizacji, stanowi on forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Kalisza.

Wybór członków Komitetu Rewitalizacji następuje na podstawie Uchwały nr XXX/386/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Komitet jest powoływany zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza (Zarządzenie Nr 43/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza; zarządzenia zmieniające: Zarządzenie Nr 8/2018Zarządzenie Nr 74/2018Zarządzenie Nr 285/2018, Zarządzenie Nr 195/2019, Zarządzenie Nr 668/ 2019, Zarządzenie Nr 42/2020, Zarządzenie Nr 151/2020).

Skład Komitetu Rewitalizacji:

1) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaliszu, jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza oraz gminnych osób prawnych z udziałami Miasta Kalisza:

a) Izabela Grześkiewicz

b) Katarzyna Fluder

2) radni Rady Miejskiej Kalisza:

a) Karolina Sadowska

b) Tadeusz Skarżyński,

3) przedstawiciele rad osiedlowych:

a) Halina Hila Marcinkowska

b) Janusz Wysogląd

4) przedstawicielka organów władzy publicznej oraz podmiotów innych niż organy władzy publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa lub administracji rządowej:

– Izabela Rącka

5) przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych:

a) Lechosław Ochocki

b) Maciej Błachowicz

6) przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą:

a) Łukasz Janowski

b) Dawid Borowiak 

7) przedstawiciele właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego:

a) Andrzej Górski

b) Radosław Gąsior 

c) Radosław Piękny

8) przedstawiciele mieszkańców z obszaru rewitalizacji:

a) Iwona Cieślak

b) Tomasz Kubasik

c) Katarzyna Górcewicz

d) Aleksander Szal

e) Krzysztof Majchrzak

9) przedstawiciele mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji:

a) Sylwia Antoszczyk

b) Adam Plichta.