Kaliska Rada Seniorów

Szanowne Seniorki,
Szanowni Seniorzy,

systematycznie wzrasta liczba mieszkańców naszego miasta powyżej 60. roku życia. Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne, konieczne staje się zintensyfikowanie działań, poprawiających komunikację pomiędzy samorządem a lokalnym środowiskiem seniorów.

To właśnie Państwo mogą decydować o naszej rzeczywistości. Możemy mieć wpływ m.in. na działania władz miasta i decydować, które z nich należałoby poprawić, przyspieszyć czy też uruchomić – tak aby przeżywanie codzienności było przyjemne, w szerokim tego słowa rozumieniu i w poczuciu bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że problemy wynikające ze „starszeństwa” są do rozwiązania.

Nieodzowne więc było powołanie Kaliskiej Rady Seniorów, która przy aktywnym udziale Pań i Panów będzie gwarantowała partycypację, tj. włączenie seniorów w życie społeczne, w działania, które mają zaspakajać potrzeby i rozwiązywać istotne problemy indywidualne i grupowe.

Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo współdziałać z Kaliską Radą Seniorów. Zapraszamy!

Kontakt:

 • adres e-mail: radaseniorow@um.kalisz.pl
 • adres pocztowy:
  Kaliska Rada Seniorów
  Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
  Urząd Miasta Kalisza
  ul. Kościuszki 1a
  62-800 Kalisz
 • tel. : +48 515 804 278