Ochrona środowiska

Sprawami ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w Mieście, zaopatrzenia Miasta w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz, oświetlenia Miasta, odprowadzenia ścieków i wód opadowych, sprawy rolnictwa, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony przyrody, sprawy zieleni miejskiej, rodzinnych ogrodów działkowych, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa, ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, geologii i górnictwa, oraz wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, uzyskania poświadczenia o posiadaniu kwalifikacji rolniczych i prawa do gruntu zajmuje się

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Główny Rynek 20
I piętro, pokoje od 29 do 35

tel. 62 7654 407

mail: wgos@um.kalisz.pl

Aby dowiedzieć się więcej, wybierz temat z menu po lewej stronie

Śmieci

  • nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
  • azbest - użytkowanie i usuwanie azbestu (poniżej do pobrania: informacja Prezydenta Miasta Kalisza, informacja o wyrobach zawierających azbest, wniosek dot. unieszkodliwiania azbestu, informacja o naborze wniosków o dofinansowanie do wymiany pokrycia dachu wykonanego z wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
  • leki przeterminowane
  • miejsce zagospodarowywania odpadów komunalnych
  • odpady niebezpieczne
  • odpady wielkogabarytowe
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • spot Ministerstwa Środowiska

 

Gospodarka ściekowa

 

Powietrze

 

 

 

Program ochrony środowiska

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza” 

 "CZYSTE POWIETRZE" - obejmuje dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych skierowany do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych (również rozpoczynających budowę).