Dotacje

Dotacje

Z budżetu Miasta Kalisza można udzielić dotacji na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków.

O dotację ubiegać się mogą właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (obszar ograniczony: Al. Wojska Polskiego, ul. Poznańską, ul. Harcerską, ul. Nowy Świat, ul. Szlak Bursztynowy, Rzeką Prosną, Kanałem Bernardyńskim, ul. Ciepłą, ul. Winiarska, ul. Warszawską, ul. Gen. Wł. Sikorskiego).

Dotacje mogą być udzielane na działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% nakładów koniecznych na wykonanie robót lub prac.

Wniosek do pobrania

Załączniki

Poradnik dla wnioskodawców

Zakres prac możliwych do dofinansowania w ramach dotacji celowej określony został w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i może obejmować:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Wzory wniosków o udzielenie dotacji są dostępne w Biurze Rewitalizacji na ul. Kościuszki 1a, 3 piętro (windą 5 poziom), pok. nr 319 i 320, na stronach internetowych Miasta Kalisza: www.kalisz.plwww.rewitalizacjakalisz.pl oraz w serwisie Witkac.pl (www.witkac.pl). Wnioski należy składać ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami (z listą załączników można zapoznać się m.in. w Poradniku).

Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej (w systemie Witkac.pl) oraz w formie papierowej – szczegóły zostaną podane w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Kalisza.

Ważne: wnioski w wersji papierowej wraz ze wszystkimi załącznikami muszą zostać złożone również w formie skanu dokumentów na płycie CD/DVD lub na innym przenośnym nośniku danych.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rewitalizacji – tel. 62 504 97 76 lub 062 765 43 68, e-mail: rewitalizacjakalisz@um.kalisz.pl

Specjalna Strefa Rewitalizacji obejmuje cały obszar rewitalizacji. Jest ona ograniczona: Al. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Warszawską, ul. Winiarską, ul. Ciepłą, granicą północno-zachodnią działki nr ewid. 2/20 (obręb 033 Tyniec) usytuowaną na terenie Stadionu Miejskiego, Kanałem Bernardyńskim, rzeką Prosną, ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, ul. Harcerską, ul. Poznańską oraz Al. Wojska Polskiego.