• Wizyta robocza urzędników z Poznania

  31 maja 2023
  We wtorek 30 maja gościliśmy przedstawicieli urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta Poznania. Prosto ze stolicy Wielkopolski do Kalisza p...
  rzyjechali Plastyk Miejski, dyrektorzy oraz pracownicy: Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji, Estrady Poznańskiej, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Wydziału Przestrzeni Publicznej i Estetyki.
 • Dotacje na rok 2023 zostały przyznane

  28 kwietnia 2023
  Podczas czwartego naboru zostały przyjęte 23 wnioski o udzielenie w 2023 dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych na obszarze Spec...
  jalnej Strefy Rewitalizacji. Weryfikację formalną przeszło 19 wniosków i zostały one poddane ocenie merytorycznej przez Komisję.
 • Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

  18 kwietnia 2023
  W dniu 18 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zabytków. Miasto Kalisz w ramach ochrony i zachowania materialnej spuścizny coroczni...
  e przydziela dotacje celowe z budżetu Kalisza na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 • Spacer po śródmiejskich podwórkach z Komitetem Rewitalizacji

  14 kwietnia 2023
  W środę 12 kwietnia 2023 roku członkowie Komitetu Rewitalizacji odbyli spacer po wybranych podwórkach na obszarze rewitalizacji. Celem spotk...
  ania terenowego było obejrzenie przestrzeni podwórek i wytypowanie tych, które wymagają poprawy estetyki.
 • Modernizacja kolejnych kamienic na ul. Zamkowej

  12 kwietnia 2023
  Dwie sąsiadujące kamienice z ul. Zamkowej zostały zmodernizowane. Tym razem remontom poddane zostały budynki nr 5 i 7. Pierwszy z nich, czyl...
  i kamienica z nr 5, to własność Wspólnoty Mieszkaniowej z udziałem Miasta. W tym budynku zmodernizowana została elewacja frontowa budynku. Większy zakres prac modernizacyjnych przeprowadzany jest w kamienicy nr 7, która w całości jest własnością Miasta.
 • W obszarze rewitalizacji powstały nowe budynki komunalne

  03 kwietnia 2023
  Przy ul. Stawiszyńskiej na terenie obszaru rewitalizacji powstały dwa bloki komunalne Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Klucze...
  do nowych mieszkań zostały przekazane nowym najemcom 31 marca 2023 roku.
 • Dotacje 2022 – podsumowanie

  28 marca 2023
  W roku 2022 po raz czwarty udzieliliśmy dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej S...
  trefy Rewitalizacji. Dotacje od Miasta Kalisza otrzymało 11 beneficjentów na łączną kwotę 855.989,05 zł.
 • Rewitalizacja trwa

  22 marca 2023
  Trwają prace związane z przebudową Głównego Rynku oraz ulicy Kanonickiej. To część procesu rewitalizacji kaliskiego śródmieścia.
 • II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

  17 marca 2023
  W środę 15 marca 2023 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Członkowie nowej kadencji spotkali się w Centrum O...
  rganizacji Pozarządowych na ul. Babina 1.