Dowiedz się więcej:    
 Kaliska Karta Mieszkańca   Wymagane dokumenty i miejsce składania wniosku     Wykaz ulg i partnerów   Zostań partnerem programu 

  

Warunkiem otrzymania „Kaliskiej Karty Mieszkańca” jest złożenie wniosku o jej wydanie w Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych Sp.z o.o. w Kaliszu, ul. Podmiejska 2a (Dworzec PKS), okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość oraz przedstawienie pierwszej strony formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok  rozliczeniowy  wraz z potwierdzeniem złożenia go w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu lub w przypadku rozliczania się przez Internet, elektronicznym potwierdzeniem wpłynięcia formularza do Urzędu Skarbowego (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). W przypadku osób poniżej 18 roku życia należy przedstawić PIT rodziców lub opiekunów prawnych. Wniosek w imieniu osób niepełnoletnich może złożyć rodzic lub opiekun prawny. Wniosek o wydanie Karty można złożyć również drogą elektroniczną, wypełniając formularz zamieszczony poniżej. Przystępując do Programu przez Internet do wypełnionego wniosku należy dołączyć aktualną fotografię oraz skan pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego w  I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu. W przypadku osób, które zamieszkały na terenie Kalisza w roku kalendarzowym warunkiem otrzymania Karty jest okazanie złożonego w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu formularza ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej) z podanym aktualnym adresem zamieszkania.

Wniosek o wydanie Karty można otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych w Kaliszu, ul. Podmiejska 2a (Dworzec PKS), w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kalisza ul. Kościuszki 1a oraz pobrać z załącznika poniżej. Podczas osobistego składania wniosku będzie możliwość wykonania fotografii na miejscu lub jej zeskanowania.
„Kaliska Karta Mieszkańca” wydawana jest w Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych w Kaliszu, ul. Podmiejska 2a (Dworzec PKS) w godzinach pracy Punktu. Po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca otrzyma kartę w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Kartę należy odebrać osobiście i pokwitować jej odbiór. Może zostać ona odebrana również przez współmałżonka wnioskodawcy za pisemnym upoważnieniem do jej odbioru. W przypadku osób niepełnoletnich, kartę może odebrać rodzic lub opiekun prawny.
Wnioskodawca ma obowiązek odebrania Karty w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o jej wydanie. Po tym terminie Karta będzie unieważniona.

Godziny pracy punktu KLA przy ul. Podmiejskiej 2A (budynek PKS):

Poniedziałek 7:00-17:00

Wtorek-Piątek 7:00-15:00

 

Zasady korzystania z „Kaliskiej Karty Mieszkańca”
Karta wydawana jest indywidualnie dla każdej wnioskującej osoby. Posiadacz karty ma obowiązek korzystać z niej osobiście, a jego uprawnienia nie podlegają przeniesieniu na inną osobę. Zabrania się udostępniania Karty osobom trzecim. Użytkownik karty, chcąc skorzystać z ulg oferowanych przez Partnerów Programu zobowiązany jest do jej okazania. Nieokazanie Karty może być powodem odmowy uwzględnienia uprawnień.

 

Okres ważności „Kaliskiej Karty Mieszkańca”
„Kaliska Karta Mieszkańca” wydawana jest na czas określony. Termin ważności Karty wydanej w danym roku podatkowym upływa z dniem 30 września roku następującego po kolejnym roku podatkowym.

 

Zniszczenie, zagubienie lub kradzież „Kaliskiej Karty Mieszkańca”

W przypadku utraty, zniszczenia lub zagubienia Karty, jej duplikat wydawany jest na wniosek, do którego należy dołączyć uszkodzoną kartę, bądź złożyć pisemne oświadczenie o niemożności jej zwrotu. Wydanie duplikatu Karty z powodu jej zgubienia lub zniszczenia podlega opłacie w wysokości 15 zł. płatnej w Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych. Wniosek można pobrać Biurze Obsługi Interesanta (Punkt Informacyjny) w Urzędzie Miasta Kalisza ul. Kościuszki 1a, w punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych ul. Podmiejska 2a (Dworzec PKS)  oraz w załączniku poniżej. 

 

 

 

„Kaliska Karta Rodzina 3+”
Informacje ogólne
Program „Kaliska Karta Rodzina 3+” adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie miasta Kalisza oraz rozliczających się z podatku dochodowego w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu. Potwierdzeniem uczestnictwa w tym programie jest „Kaliska Karta Rodzina 3+” przyznająca uprawnienia do korzystania z różnorodnych ulg dla rodzin posiadających co najmniej troje dzieci. Są to m.in. ulgi w żłobkach miejskich, przedszkolach publicznych oraz w zakupie biletów komunikacji miejskiej. Karta uprawniała będzie także do korzystania z ulg na zakup towarów i usług oferowanych przez podmioty, które przystąpią do Programu.  Po zgłoszeniu się przedsiębiorców chętnych do udziału w Programie lista z ich wykazem publikowana będzie na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalisza (www.kalisz.pl/kaliskakartamieszkanca). Kartę, po uprzednim złożeniu wniosku, może uzyskać każdy członek rodziny z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego, legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci.

 

Wymagane dokumenty i miejsce składania wniosku o wydanie „Kaliskiej Karty Rodzina 3+”

Wniosek dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta (Punkt Informacyjny) w Urzędzie Miasta Kalisza ul. Kościuszki 1a, w punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych ul. Podmiejska 2a (Dworzec PKS)  oraz w załączniku poniżej. Wypełnione i podpisane wnioski składane są w  Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych w Kaliszu, ul. Podmiejska 2a (Dworzec PKS) w godzinach pracy Punktu. W przypadku rodzin 3+ we Wniosku o wydanie „Kaliskiej Karty Rodzina 3+” należy wypełnić również drugą jego część, podając informację o wszystkich członkach rodziny.

Wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem należy okazać następujące dokumenty:
1. Do wglądu dokument potwierdzający tożsamość, zawierający adres zamieszkania - rodzice bądź opiekunowie prawni.
2. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki lub legitymacja do wglądu-dzieci powyżej 18 roku życia.
3. W przypadku rodzin zastępczych – postanowienie Sądu.

 

Zasady korzystania z „Kaliskiej Karty Rodzina 3+”
Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności. Użytkownik Karty może na jej podstawie korzystać wyłącznie z ulg udostępnionych przez instytucje i jednostki oraz podmioty, które zadeklarowały współpracę z Miastem Kalisz w ramach Programu „Kaliska Karta Rodzina 3+”. W przypadku utraty uprawnień do uczestnictwa w Programie „Kaliska Karta Rodzina 3+”, użytkownik może wystąpić o wydanie „Kaliskiej Karty Mieszkańca”.
Karta ma charakter osobisty i nie może być odstępowana ani użyczana przez użytkownika nieupoważnionym osobom.

Podstawa prawna

1. Uchwała Nr XLIX/646/2018 Rady Miasta Kalisza  z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”.

2. Zarządzenie Nr 347/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia logo Programu „Kaliskiej Karty Mieszkańca” oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Kaliskiej Karty Mieszkańca” wraz z wzorem Kary oraz wzorem wniosku o wydanie Karty.

3. Zarządzenie Nr 260/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ustalenia logo Programu „Kaliskiej Karty Mieszkańca” oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Kaliskiej Karty Mieszkańca” wraz z wzorem Kary oraz wzorem wniosku o wydanie Karty.

 

„Kaliska Karta Senior”
„Kaliska Karta Senior” dedykowana jest osobom, które ukończyły 60. rok  życia, na stałe zamieszkują w Kaliszu oraz rozliczają się z podatku dochodowego w I Urzędzie Skarbowym w  Kaliszu niezależnie od tego, czy pracują zawodowo czy pobierają emeryturę. Zniżki oferowane przez Partnerów obejmują tańsze przejazdy komunikacją miejską oraz tańsze bilety wstępu do Filharmonii, Aquaparku, OSRiR oraz na wszystkie uroczystości biletowane organizowane przez Miasto Kalisz.

 

Partnerzy Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”
Partnerem Programu może zostać każdy podmiot świadczący usługi na terenie Miasta Kalisza, który złoży do Prezydenta Miasta Kalisza stosowną Deklarację i uzyska akceptację oraz zawrze pisemne porozumienie o współpracy (Deklaracja dostępna poniżej).  Partner poprzez podpisanie porozumienia o współpracy z Miastem Kalisz zobowiązuje się do udzielania zadeklarowanych zniżek uczestnikom Programu na dokonane zakupy towarów bądź usług. Szczegółowy, aktualizowany wykaz Partnerów Programu wraz z podaniem wysokości oferowanych przez nich zniżek i rabatów zamieszczamy poniżej. Wszystkie zniżki wynikające z Karty mają charakter czasowy i nie łączą się z innymi zniżkami.