Zgłoś uwagi do uchwały krajobrazowej

Prezydent Miasta Kalisza
WBUA.671.0001.2016

Kalisz, dnia 10.11.2020 r.

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 293 z poźn. zm.) oraz Uchwały NR XXIX/351/2016 Rady  Miasta Kalisza z dnia 27 października 2016 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”, w dniach od 30.11.2020 r. do 31.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 (pok. nr 1) w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza (www.bip.kalisz.pl), w zakładce: Uchwała Krajobrazowa. Ze względu na zaistniałą sytuację wystąpienia stanu epidemii zaleca się wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie lub mailowo – tel. +48 62 7654378, mail wbua@um.kalisz.pl .

Zgodnie z art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy zainteresowany może wnieść uwagi do projektu uchwały.

Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wbua@um.kalisz.pl , w terminie do dnia 14.01.2021 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Uwaga powinna zawierać: nazwisko i imię, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniesionej uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia jest Prezydent Miasta Kalisza.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia uchwały, w tym informacje o prawach osób, których dane dotyczą zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miast Kalisza (www.bip.kalisz.pl), w zakładce: zagospodarowanie przestrzenne – informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych WBUA6 (pkt 2).