Inne

I. OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Ekonomia społeczna w nadchodzących latach nie tylko pozostaje jednym z priorytetów Unii Europejskiej, ale stała się też kluczowym kierunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i Województwa Wielkopolskiego.

W marcu br. rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim. Jego główną ideą jest efektywne i trwałe rozwiązywanie problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przede wszystkim służy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, tj. niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, etc., wprowadzając je na rynek pracy, zwłaszcza poprzez pomoc w utworzeniu spółdzielni socjalnych.

OWES wspiera poza tym organizacje pozarządowe, samorząd, społecznie odpowiedzialny biznes – wszystkich tych, którzy są zainteresowani prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Jako jedna z wiodących organizacji działających w sferze ekonomii społecznej w regionie Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi została powołana do utworzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie kaliskim. W ramach działań Ośrodka zabezpieczono środki na założenie co najmniej dziesięciu przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych).

Obecnie OWES zaprasza organizacje pozarządowe do skorzystania z bezpłatnych szkoleń, doradztwa, usług specjalistycznych i wizyt studyjnych. Eksperci, posiadający wieloletnie doświadczenie współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w całej Polsce, udzielają wsparcia w zakresie prawa gospodarczego, rachunkowości i księgowości, marketingu w organizacjach pozarządowych, pomagają w przygotowaniu biznesplanu i strategii rozwoju. Więcej informacji na stronie internetowej OWES: www.owes.jadwiga.org

Serdecznie zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego OWES, który mieści się w Kaliszu przy ul. Niecałej 1.

Spotkania prosimy umawiać telefonicznie lub e-mailem: tel. 61 898 30 68, e-mail: owes@jadwiga.org

owes.jpg [68.71 KB]

 

 

II. MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI I INNYCH PODMIOTÓW POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA KALISZA

Na podstawie Zarządzenia Nr 204/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2013r. wprowadza się procedurę monitorowania i aktualizacji "Mapy aktywności organizacji i innych podmiotów pozarządowych działających na terenie Miasta Kalisza. Procedura ta zapewni pełne i bieżące informacje o organizacjach pozarządowych.
Funkcje mapy aktywności NGO;

  • informacyjna
  • promocyjna
  • organizacyjna

Mapa organizacji pozarządowych tworzona jest na podstawie wniosku i ankiet dobrowolnie wypełnionych przez organizacje działające na terenie Kalisza. Mapa aktywności jest w głównej mierze podstawą do zapraszania organizacji pozarządowych do konsultacji, informowania o działaniach Urzędu Miasta oraz Rady Miasta Kalisza.
Wszelkie materiały dotyczące wpisu do mapy aktywności NGO prosimy przesyłać na adres Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych : wssm@um.kalisz.pl