Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna – informacje ogólne

Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują współudział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie której funkcjonuje ten mechanizm, precyzuje, że inicjatywa lokalna to: forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Schemat realizacji inicjatywy lokalnej w Kaliszu

 • Mieszkańcy Kalisza chcą zrobić coś dla swojej najbliższej okolicy. Wpadają na pomysł mogący poprawić jakość ich otoczenia. Aby móc zrealizować swój pomysł potrzebują wsparcia ze strony Miasta.
 • Osoby zaangażowane w realizację pomysłu wypełniają wniosek o realizację inicjatywy lokalnej oraz zbierają oświadczenia od osób, które są gotowe wykonać nieodpłatną pracę przy realizacji pomysłu, włożyć wkład rzeczowy w realizację bądź chcą wesprzeć inicjatywę finansowo.
 • Przed złożeniem wniosku mieszkańcy mogą skonsultować jego treść pod względem wymogów formalnych z pracownikami Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kalisza.
 • Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami składa się do Prezydenta Miasta Kalisza.
 • Oceny merytorycznej wniosku dokonuje powołany przez Prezydenta Miasta Kalisza Zespół ds. inicjatywy lokalnej. Zespół dokonuje oceny wniosku według kryteriów wymienionych w Uchwale nr XV/171/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r.
 • Osoby wskazane we wniosku do kontaktu informowane są o wynikach oceny. Jeśli istnieje możliwość zrealizowania inicjatywy podpisywania jest umowa pomiędzy mieszkańcami a Miastem Kalisz. W jej ramach określone są szczegółowe warunki współpracy oraz obowiązki stron w zakresie realizacji zadania.

Inicjatywa lokalna musi dotyczyć jednego z następujących obszarów:

 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury (obiekty te muszą być własnością Miasta Kalisz);
 • Działalności charytatywnej;
 • Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • Promocji i organizacji wolontariatu;
 • Edukacji, oświaty i wychowania, w tym nauki i szkolnictwa wyższego;
 • Działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, w tym wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa;
 • Ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • Porządku i bezpieczeństwa publicznego.