Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/541/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. rozpoczęła się realizacja działań zmierzających do opracowania „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku”.

Sposób opracowania nowej strategii rozwoju miasta unormowany został w przepisach wprowadzonych ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, które objęły wiele aktów prawnych, w tym klika bezpośrednio wiążących się z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. W ustawie
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadzono, po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym, podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju gminy a także szczegółowe regulacje dotyczące sporządzania tego dokumentu.

Projekt nowej strategii rozwoju opracowany zostanie według rekomendowanego podejścia partycypacyjno-eksperckiego przez zespół zadaniowy powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza wspierany przez eksperta zewnętrznego. Proces ten odbędzie się przy udziale mieszkańców oraz lokalnych liderów społeczno-gospodarczych, w trybie warsztatów, podczas których wypracowane zostaną cele strategiczne, kierunki działań podejmowanych dla ich osiągnięcia oraz oczekiwane rezultaty podejmowanych działań.

Obowiązująca „Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 2024”, określająca długofalowy rozwój miasta stała się nieaktualna ze względu na wprowadzone zmiany prawne, ale przede wszystkim zmieniającą się sytuację gospodarczą, społeczną
i przestrzenną miasta, jak i jego otoczenia. Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego, skąd potrzeba powiązania celów i zadań gminy z wyznaczonymi priorytetami zawartymi w dokumentach nadrzędnych. Pomoże to m.in. w realizacji szansy, jaką dla miasta jest możliwość uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.

Nowa strategia rozwoju miasta będzie wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym, dzięki temu będzie wspierała trwały i zrównoważony rozwój gminy. Dokument określi ramy finansowe dla jego realizacji oraz potencjalne źródła finansowania.

 

kaliszPL-banerki_StrategiaRozwoju2030-dokument.jpg [34.91 KB]