Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku

„Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku” przyjęta została Uchwałą Nr LVII/799/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 października 2022 roku.  To nadrzędny dokument programujący rozwój miasta w najbliższych latach.

Proces opracowania nowej strategii rozwoju Kalisza rozpoczął się podjęciem w dniu 26 marca 2021 roku Uchwały Nr XXXVII/541/2021 Rada Miasta Kalisza w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 „Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku” opracowana została zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju według podejścia partycypacyjno - eksperckiego przez Zespół Zadaniowy utworzony przez Prezydenta Miasta Kalisza wspierany przez eksperta zewnętrznego.  Prace nad nową strategią prowadzone były z zachowaniem zasady partycypacji społecznej. W proces przygotowania strategii włączony został szeroki przekrój mieszkańców, przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy, specjalistów, instytucji publicznych i niepublicznych.

Udział społeczeństwa na wszystkich etapach prac nad strategią przedstawiony został w zakładce PARTYCYPACJA I KONSULTACJE.  

Kalisz „przyszłości” definiuje wizja rozwoju miasta:

„Kalisz – miasto otwarte, wygodne do życia, wspierane energią swoich aktywnych i przedsiębiorczych mieszkańców, tworzące dobre warunki pracy i edukacji. To miasto zielone, bezpieczne, gotowe na wyzwania współczesności i wykorzystujące potencjał swojej bogatej historii”

 Strategia wyznacza długofalowe cele i określa kierunki rozwoju Kalisza w trzech wymiarach:

  • Kalisz – nasze miasto
  • Kalisz – nasza przyszłość
  • Kalisz – nasza przestrzeń.

 

Dla każdego z 3 obszarów tematycznych przygotowano zestaw celów strategicznych, wraz z celami operacyjnymi, ze sposobami ich osiągnięcia, projektami kluczowymi, podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie i kierunkami działań. Łącznie do wskazanych wymiarów przypisano 7 celów strategicznych wraz z 19 komplementarnymi celami operacyjnymi.

Kalisz – nasze miasto:

1. Cel strategiczny: Aktywna wspólnota.
1.1.  Cel operacyjny: Świadomi i zaangażowani mieszkańcy.
1.2. Cel operacyjny: Trzeci sektor współodpowiedzialny za rozwój miasta.

2. Cel strategiczny: Miasto atrakcyjne do życia.
2.1.  Cel operacyjny: Bogata oferta czasu wolnego.
2.2. Cel operacyjny: Wysoka jakość i dostępność usług społecznych.
2.3. Cel operacyjny: Bogata i zróżnicowana oferta kulturalna i rozrywkowa.
2.4. Cel operacyjny: Miasto bezpieczne i dostępne.
2.5. Cel operacyjny: Szeroka oferta mieszkaniowa.

3. Cel strategiczny: Nowoczesne zarządzanie miastem.
3.1.  Cel operacyjny: Miasto efektywnie zarządzane.
3.2. Cel operacyjny: Miasto inteligentne.
3.3. Cel operacyjny: Rozpoznawalna marka miasta.

Kalisz – nasza przyszłość:

4. Rozwinięty i dostosowany do potrzeb rynku pracy system kształcenia.
4.1.  Cel operacyjny: Kalisz akademicki.
4.2. Cel operacyjny: Wysoka jakość kształcenia w kaliskich placówkach.

5. Atrakcyjny rynek pracy.
5.1.  Cel operacyjny: Miasto przyciągające nowe inwestycje.
5.2. Cel operacyjny: Miasto wspierające przedsiębiorczość.

Kalisz – nasza przestrzeń:

6. Atrakcyjna przestrzeń.
6.1.  Cel operacyjny: Przestrzeń, która zachęca do spotkań i aktywnego spędzania czasu wolnego.
6.2. Cel operacyjny: Atrakcyjny obszar rewitalizacji.

7. Miasto zrównoważone.
7.1.  Cel operacyjny: Ekologiczne i odporne na zmiany klimatu miasto.
7.2. Cel operacyjny: Miasto, w którym poruszanie się jest szybkie, łatwe i bezpieczne.
7.3. Cel operacyjny: Wysoka jakość i dostępność usług komunalnych.

Nowym elementem w strategii jest model struktury funkcjonalno – przestrzennej wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie. Model stanowi ilustrację założeń ukierunkowanej terytorialnie polityki rozwoju lokalnego – przedstawia długookresową strategiczna wizję rozwoju gminy, wynikająca z uwarunkowań związanych z jej położeniem i trendami rozwojowymi oraz kierunki zmian oczekiwanych w wyniku realizacji strategii. Model stanowi graficzne odzwierciedlenie treści strategii.